Merituulilainen 1992

Huviveneilijän tullimääräykset Ulkomaanliikeotcco tuUivalvoota oo tullin pä.'itehtävinä vesillä. Myös huviveoeilijöili velvoittaasääooös,joob mukun ullcomaanliikenne on sallillu vain tulliteili pitk..io yleisten liikennepaikkojen kautta. Matkalla 11.'imerelli Suomcolabdeo satamiin ja päinvastoin on lupa k.äytl.'iä myös Etelä-Suomen raooiklr.oväyliä. Vastaavasti matkalla Pohjanlahdella Suomenlahdelle tai l1.'imcrc11eja päinvastoin on luvallisl.'i purjehtiaSaaristomcrco virallisia väyliä. Meritullitict eli viralliset ulkomaanliilteoteeo ltullcuväylät merellä oo luetellu viereisellä sivulla. Ulkomainen huviveneliikenne Ulkomailtasaapuvanhuvialuksc.oon Suomen alucvesillc tullessaannoudatettava lulliliel.'i ja meolivä suoraan läbiropäin passintarkastus- ja tuUitoimipaikkunpassintarkastusta ja tulliselvitysli varten. Passintarkastus- ja tullitoiroipaikkun pil.'iäJrullcca ilman tarpeettomia pysähdyksiä tai poikkeamia. Huviveocco piilliköo tulee valvoa, elleivät matkustajatpoistualuksestajacuci siili pureta tavaraa ennen tullisclvilysli. Pohjoismainen huv1veneliikenne Pohjoismaiden välillä huviveneliikentccssloohelpotuksia.Pohjoismainen huvialus,jook.a kotivaltio onSuomi, Ruotsi, Taosb,Norja tailslaoti, ja joka saapuu Suomen tullialuccllc toisestapohjoismaasta,oo vapautettu tulJirouodollisuultsisla.Suomcnlabdcllaja Saaristomcrclllpohjoismaiselta huviveneelli ltuilcAkiocdcllylclilnsivuutusilmoiluksc.oantaminensamalla!tuo ilmoitetaan tiedot aluksella olevista hcoltilöisli. Sivuutusilmoilus,joka sisäll.'iä tiedot aluksc.o oimcsli,lwlsallisuudcsta ja lähtö- sclt.ämiirisatamasla,aooctaan lähimmälle passintarkasluspaikaksi sääde1ylle merivartioasemalle. TuUimuodollisuultsista vapautwniocnedellyttää, ellei aluksessaolemultaoamuita kuin verotelluja matkatavaroita ja muooitustarviklr.eita, eli huviveneen tavaroiden pilUolla verotettu jossaltlo pohjoismaassa. Matkustajantuomisiin sovelletaansamoja ohjeita kuin muihinkin ulkomailta tuleviinmatkustajiin (ks. Tullimääräyksiämatltustajillc�­ te, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi,saksaltsi,cnglanoiltsi,raosltaltsi,puola.ltsi, viroksi ja venäjäksi). Tuontirajoitustietoa Suomcco saa luoda eläviä eläimiä ainoastaanmaa- ja metsätalousministeriön luvalla. Koiricojaltissojco maahanluooliin ei kuiteobao tarvita erikscco lupaa eikä karanteenimääräyksiä sovelleta. Eläinli maahantuotaessa on esitetliväasiaoomaiscoalltupcrämaaoeläioläältärioantama todistus siili, etlikoira tai kissa on rokotellu raivotaudin (rabies) varalta väbinliin 30 vuorokautta conenmaahantuontia. Rokotus ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Lihatuolleiden ja kasvien selt.l kasvituolleiden maahantuonnin suhteen viitataanTullimääräyksiä matkustajille -lehtiseen, jossa on oi.ili koskevat kcslteisirnm.it tiedot. Uäklteidcn, huumausaineiden,eräiden myrltltyjeo ja radioaktiivisten aineiden tuonti ilmanasianomaistalupaa oo lticllclly. Veneen ostaminen ulkomailta Kun Suomcco cosirnm.iisli ltcrtaa tuodaan ulkomailta ostcllu huvivcoc, on se tullisclvitcllivä ja siili oo maltsetl.lvalaltisääteisct tuontiverot eli liikevaihtovero ja tasausvero, jotka ovat hieman yli viidenneksen veneen cifhinnasta eli vencco ulkomaisestaostohinnasta lisällynä mahdollisilla rahlija valcuuluskustanouksilla. EFfA- ja EEC-maideo ulkopuolella tuotetuista veneisli on malcscttava myös 6,2 %:n tulli. Vastaava tulliselvitysvelvoite on olemassa, jos veoetli on varusteltu tai korjailtu ulkomailla. Veoeilytarvikkeita ulkomaill.l ostettaessa, esimerkiksi postimyyotiliikkeideo ltautta, joutuu ostaja niin ikäänmaksamaan tuontiverot ostoksistaan. Huom. Väliaikaisen tullivapauden nojalla huviveocco voi tuoda Suomcco vain benlt.ilö, joolta pysyvä�paikltaoo ulkomailla.Kysy lisätietoja piiritullikamarcista. Tulliviranomaisten oikeuksia Tullivalvonl.lviraoomaisclla on tullilain 5. pyk.älän nojalla oikeuspysäytliä ja tarkastaa huviveoe tullitoirneopiteili varten. Sama oikeus on myös poliisi- ja mcrivartioviranomaisella. Valvool.l-asialtirjana k.äytel.'iin buvivenetarkaslusilmoitusta,minkä laatii valvool.lviranomaioeo. Aluksen päällikön tulee säilylliä ilmoitus Suomessa oloajan ja esitl.'iä se vaadill.lcssa valvontaviranomaiselle. Valvool.lviraoomaisco pysäblymiskeboius annetaan k.äytl.'imällä joko puoalcellaista stop-kilpc.ä tai viranomaista osoitl.lvaa tunnus- tai vicstilippua. Maasta lähtiessä otettava huomioon Esimerkiksi Jcmmiltltieläioteo tuontia koskevat määräykset poiltltcavat eri maissa huomatl.lvasti toisistaan. Sen tähden on syyli ottaa selville nämä ja muut rajoitukset kyseisen maan tulliviranomaisilta tai edustustoilta. Ruotsiin ei oyltyisin saa Suomesta viedäedesvcnanalkallckissoja tai koiria rabies-vaaran vuoksi. Tullihallitus Tiedotus Tullitiet merellä Tulliasetuksen 1. pykälässä tarkoitettuja virallisia ulkomaanliikenteen kulkuväyliä merellä eli meritulliteitä ovat: Tornioon Malörcnio l.li Kemi 1-majakoidco ob� Kemiin, Haukiputaalleja Ouluun Kemi 1- tai Oulu 1-majakoiden ob� Raaheen Taskun saaren tai Raahen majakan ob� Kalajoelle Ulkoltallan l.li Yltsltiveo JX>ijun ob� Kokkolaan Kokkolan majaltan tai Taoltarin majaltaooh� Pietarsaareen Picl.lrsaarco majaltan ob� Vaasaan RilgJlllldin majaltao oh� Nonsltärin majaltao p;ihjoi'iUuteenkaupunkiin Jsokaril majakan ohi t.,lli saarisloväyliä Nurmisen, Kwnlilgcn,Jungfrusk.äriltai Kustavit oh� Maarianhaminaanja Ungnäsiin Jsokaril, Nyhamnil,Utöo l.li Russarön majakoilen oh� Eckeröhön Signilsltäri1l.li Töllilgbldarna-saar.yhmin ob� Naantaliin, Turkuun, Paraisilleja Hankoon Jsokaril, Nyhamnil, Utön l.li Russarön majakoiden ob� Tammisaareenja Koverhariin Russaröo l.li Ungdcnio majakoiden ohi, tai elelä(lJOlitsc l.li Rönnsltärin tunnusmajaltan ohi l.liklta rannikltoväyw Södra Djörkön ja Dcrgön saarten oh� Kaskisiin Inkoosccnja Kantvikiin (Kirkkonummi) Porltltalao majaltao l.liSommarön l.li Rönnsltärin saartenohi, SälgJlllldil majakan ohi, Kristiinankaupunkiin Härltmercn l.li Noaa Storb.ldanin oh� Porin satamiin Porin majakan, Kup:lio l.li Kaijaobril oh� Raumalle Rawnan majakan ohi l.li ranolioväylu eteläsli Rihloicmeo oh� Helsinkiin Harmajan majaltaooh� Sköldvikiin (Porvoon mlk) POtVooo majaltao ob� Loviisaan, Kotkaanja Haminaan Tainioomajakan ohi l.llliLuodcmatalan, Haapisaarco l.li Saotioolt.autl.l. Matkalla Itämereltä Suomenlahden satamiin ja päinvastoin voidaan käyttää myös Etelä-Suomen rannikkoväyliä. Vastaavasti matkalla Pohjanlahdelta Suomenlahdelle tai Itämerelle ja päinvastoin on luvallista purjehtia Saaristomeren virallisia väyliä. Matkalla Itämereltä Pohjanlahdellc ja päinvastoin voidaan käyttää Kökarsörenin Jänsipuolitsc kulkevaa Kökarin väylää ja Eckerön länsipuolitsc kulkevaa Sälskär-Finbon väylää. Pohjanlahden satamiin mentäessäon kuljettava edellä tarkemmin lueteltuja meritullitcitä pitkin. ...._.. Yllm'UNILIN• wrnno•,. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. MERIVIESTINNÄN ERIKOISJULKAISUT � - VENEPUHELINLUETTELO i - VENEILIJÄN MERt-VHP-OPAS � - VENEILIJÄN VIESTIOPAS � - VALTAMERIPURJEHTIJAN VtESTtOPAS 1 - SEURA - JA YHDISTYSJULKAISUT � .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ä

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=