Merituulilainen 1995

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatiI intarkastajat. 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostaan ekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi. 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 14. Kokouksen päättäminen. 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muis a a ioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänesty · suljetuin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. VII SEURAN HALLINTO 13 § Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori varapuheenjohtajana - neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - sihteerin ja - taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuoros a vuosittain. Ensimmäisenä vuotena maarataan erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita avuk seen toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. 14 § Hallitus kokoontuu kommodorin kut susta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä puheenjohtaja tai va rapuheenjohtaja mukaanlukien on saapu villa. Kommodorin ollessa estynyt haita masta tehtäviään toimii varakommodon hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kom modorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoitta vat kommodori tai varakommodori jompi kumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituk sen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpa nevana ja valvovana elimenä niin, ellii seuran tarkoituk en ja tavoitteiden mukai set toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta laki en ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonais toimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukai sesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työ ryhmät suorittamaan niille määrättyjä hai litukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautu vasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja pii rien sääntöjen ja ohjeiden seuralle aseita mista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. l 0. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkas tettaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokou ta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 15 § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. VIIIMUITAMAARAYKSIA 16 § Seuran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain on seuraan rekisteröity ja määräajoin uoritetu sa katsastuksessa hyväksytty rekisteröintikelpoiseksi. Katsastuksen yhteydessä veneen omistajalle annetaan katsastustodistus, johon katsastus merkitään. Vasta katsastusmerkinnän saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. 17 § Seuran keskuudessa voidaan peru taa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten aatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 aantenenemmistön kannatus kahdessa perättäises ä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. 19 § Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksi sa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 21 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=