Merituulilainen 1995

Veneilyseura MERITUULI ry.:n Säännöt 1 NIMI, KOTIPAIKKA JAKIELI 1 § Yhdistyksen nimi on Veneilyseura MERITUULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on peru tettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. 11 SEURAN TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä, venetuntemusta ekä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. 111 TARKOITUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: J. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa, sekä - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvälineitä ja asusteita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Moottoriveneliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kut utaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Var inais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöis ä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhal lituksen vahvistama lippu. Sen käyt tämisestä määrätään tarkemmin lippuoh jeissa. IV SEURAN JASENET 6 § Seuran jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jä enet, jotka ovat suorilta neet syyskokouksen määräämän vuosit taisen jäsenmaksun. 2. Juniorijäsenet, joiden ikäraja on yhden mukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitu voi erottaa seurasta jäsenen. joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen - rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän venci lyhengen vastaisesti. - toimii seuran, liiton sekä piirin sääntö jen ja tarkoitusperien va taise ti. Hallitus voi päättää erottamisasiasta, kun vähin tään viisi sen Jasentä on saapuvilla ja erottamispäätös on pätevä, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätök en tiedoksisaantipäivästä tätä päivää lukuunottamatta, jolloin hallituksen tulee saattaa päätöksen ä euran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa vaaditaan hallituksen tekemän päätöksen vahvistamiseksi vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenellä on oikeus erota seurasta tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. V JASENMAKSUT 8 § Seuran jäsenet suorittavat seuralle siihen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksuna vuosimaksun, joiden suuruus määrätään syyskokouksessa vuosittain. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. VI SEURANVARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 9 § Seura pitää vuosittain kak i varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous lokajoulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10 euran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityi esti ilmoitettua asiaa varten. Tällaisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta - sanomalehti-ilmoituksella seuran var inaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. 10 § Vuo ikokouksessa kä itellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta. 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisilie. 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hailitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 9. Kokouksen päättäminen. 11 § Syyskokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenla ·kijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori. 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=