Merituulilainen 1997

.. SAANNOT I NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 § Yhdistyk en nimi on Veneilyseura MERJTUULl r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. II SEURA TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä, venetuntemusta sekä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. III TARKOITUSTEN TOTEUTTAMI E 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Ta,joamalla jä enilleen - koulutustoimintaa - valmennus- ja ha1joitustoimintaa - nuorisotoimintaa - vaiistu - ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa, ekä - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalai ia. 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomai ten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvälineitä ja asu teita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja jä,jestämällä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja. Tarvit1aessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Pu1jehtijaliitto r.y.:n ja uomen Moottoriveneliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näi sä säännöissä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjei a. IV SEURA JÄSE ET 6 � Seuran jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet,jotka ovat uorittaneet syys10 kokouksen määräämän vuo ittaisen jäsenmaksun. 2. Juniorijäsenet, joiden ikäraja on yhdenmukainen uomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jä enet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen - Rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän veneilyhengen vastaisesti. - toimii seuran, liiton sekä piirin sääntöjen ja tarkoitusperien vastai e ti. Hallitus voi päättää erottamisasiasta, kun vähintiiän viisi sen jä entä on saapuvilla ja erottamispäätös on piilevä, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus vedota seuran euraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa ki,jalli ·en erollamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä tätä päivää lukuunottamatta, jolloin hallituksen tulee saartaa päätöksen ä seuran seuraavan kokouk en ratkaistavaksi. Kokouk e sa vaaditaan hallituksen tekemän päätöksen vahvistamiseksi vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jiisenellä on oikeus erota eura ta tekemällä siitä ki,jallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös suullisesti seuran kokouksen pöytäki,jaan merkittäväksi. V JÄSE MAKSUT 8 § Seuran jäsenet suorittavat seuralle siihen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmakuna vuosimaksun, joiden suuruus määrätään syyskokouksessa vuosittain. Seura pitää yhdisty lain edellyttämää jäsenluettcloa. VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 9 § Seura pitää vuo irtain kaksi varsinai ta kokousta, joista vuosikokous pidetään helmihuhhkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitu . Ylimääräinen kokous kut utaan koolle. kun hallitu kat oo sen tarpeelliseksi tai kun 10 seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä ki1jallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Tällaisissa kokouk issa kä itellään ainoastaan kokou kutsussa mainitut asiat. Kutsu varsinai een ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai - ki1jalli ena ilmoituksena jäsenille. 10 § Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri e) kaksi pöytäki1jan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavak i hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta. 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille. 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 9. Kokouksen päät1äminen. 11 § Syyskokoukse sa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätö valtaiuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituk en laatima tulevan vuoden tuloja menoarvioehdotu c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori. 8. Valitaan muut hallituk en jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenetkutakin seuran ohjelmas a olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi- ym. 11 kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi. 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokou ta. 14. Kokouksen päättäminen. 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöi ä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla,muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksi ·sa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. VII SEURAN HALLINTO 13 � Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori varapuheenjohtajana - neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - sihteerin ja - taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, euä kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla,sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita avukseen toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. 14 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen,kun vähintään neljä sen jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jä en kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että euran tarkoituksen ja tavoitteiden mukai et toiminnat toteutetaan

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=