Merituulilainen 1999

11 SÄÅ.NNÖT 1• ll11lli 111kseen kuuluu: f 111111110d ri puheenjohtajana 11111k1 1 111modori varapuheenjohtajana 11, 1111 111uuta jäsentä. Hallitus valitsee 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toi11:1_ iin, joita seuran etu v�atii_. .... 13. Luovuttaa tilit tilintarkastaJ1lle tarkastettav1ks1 v11me1staan kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 § Yhdistyksen nimi on Yeneilyseura MERITUULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhd_ istystä seuraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 Ja seuran kieli on suomi. 11 SEURAN TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä, venetuntemusta sekä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. 111 TARKOITUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa, sekä -muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvälineitä ja asusteita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Moottoriveneliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan l11toksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. IV SEURAN JÄSENET 6 § Seuran jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet syyskokouksen määräämän vuosinaisen jäsenmaksun. 2. J uniorijäsenet, joiden ikäraja on yhdenmukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen -Rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän veneilyhengen vastaisesti. - toimii seuran, liiton sekä piirin sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti. Hallitus voi päättää erottamisasiasta, kun vähintään viisi sen jäsentä on saapuvilla ja erottamispäätös on pätevä, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä tätä päivää lukuunottamatta, jolloin hallituksen tulee saattaa päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa vaaditaan hallituksen tekemän päätöksen vahvistamiseksi vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenellä on oikeus erota seurasta tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. V JÄSENMAKSUT 8 § Seuran jäsenet suorittavat seuralle siihen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksuna vuosimaksun, joiden suuruus määrätään syyskokouksessa vuosittain. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 12 VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 1l11 · ·1111 ja 111h111dc11hoitajan 11111111udori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuo: 1 1 1 k •,rullaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kah_ deks1 . . 11rnh\ks1 siten, että kaksi jäsentä on erovu ? rossa vuostf:!ain. 9 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, J01�11 1 1 rnnlli s cnti vuotena määrätään erovuoro1set arvalla, sitten vuosikokous pidetään hel n· 11111,,11 11111knan. Hallitus voi valita avukseen toimikuntia tai huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen p :, 11111 11.-.1kol ö i li i , jotka se katsoo tarpeelliseksi. kan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Yhmääräonen koko kutsutaan k ?. olle, _ _ ku� halli tu s_ kat � oo sen tarpeelli _�� ksi _ ta _ i k, 1 1 1 1 ,ollotus kokoontuu kommodorin kutsu_st� t a._i_ häne � - toi10 seuran Jasenta taikka vahmtäan 1/10 seuran Jasemsta s,., 1 1110,11 ,s taan ja on päätösvaltaonen , kun vahontaan nelJa sen kirjallisesti _hallitukselta _pyytä� erity_i�esti_ilmoitettua asiaa 1 111 11 l luhccn johtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluk!_en_ _ ?,n ten. Tälla1s1ssa kokouksissa kas1tell�an ai�oastaa_"._ k_ � kousk�1 11 ' 11v1 ln Kommodorin ollessa _ 7 stynyl ho1tama_ sta te_htav ! _aan sussa maon1tut asiat. Kutsu varsinaiseen Ja yhmaara1seen k 1111111 v,11ukommodori hänen s1Ja1senaan. M,kah hanellakon koukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta 11 1 1 ,. hoirnu vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksenm� , 1111111 111111 • n kirjoittavat kommodori tai varakommodori jomp1räämässä lehdessä tai 1111q11 yhd •ssii sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on en- - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. ,1 , 1, 1111111 11, seuruu ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana � li10 § Vuosikokouksessa käsitellään 1111 1 11111,, cllii seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset 1. Kokouksen avaus 1111111111111 toi •utclaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kai 11 1111 v11,111ussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mupöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 111 1 ,11 3. Todetaan läsnäolijat 1111111111 •Iho j_ u kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä joh4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus w 111111111oun1ntaa 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosiken 111 1111 11 1 , ko11ukscn ja tavoitteiden mukaisesti. mus edelliseltä toimintavuodelta. V111tv1.11111 1chtiivänjako keskuudessaan sekä valita tarvitta6. Esitetään tilikenomus ja tilintarkastajien lausunto sekä pä111 v11i 111k111111 1 1 1 ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 1 1111111k •11 • vastuullisia tehtäviä. 7. Päätetään vastuuvapaudenmyöntämisestä asianomaisille. \ ,.,111 1 1 •urun ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 8. Käsitellään muut esitysl_ istalla _ �levat asimja jäsenten esi:� v11,,1 11 1, l u ton ja sen jäsenliittojen_ ja piirien sääntöjen ja mät asiat, Jotka on k1rJalhsest1 Jatetty halhtukselle vahont a;1,, o,h II curnllc asettamista velvo 1tte1sta. neljä päivää ennen kokousta. 11 ,111111 � •uran kokousten antamista velvoitteista. 9. Kokouksen päättäminen. 1'11 1ri- ·nlucttcloa. 1 l 111111111 "lllllll taloutta. 11 § Syyskokouksessa käsitellään 11 111 111,,11, •urun tiedotustoimintaa. 1. Kokouksen avaus _ _ . . 1 Jlvv k• ti jn cr ttaa seuran jäsenet. 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenJohtaJa b) s1hteen c) kak pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. VIII MUITAMÄÄRÄYKSIÄ 16 § Seuran veneluetteloon merkitään_ kaikl<i n� jäse_ � . t �_ n _ veneet, jotka vuosittain on seuraan rek1st � ro1t � _ Ja _ maar�aJOJ � suoritetussa katsastuksessa hyväksytty rek1sterom11kelpo1seks1. Katsastuksen yhteydessä veneen omistajalle annetaan katsastustodistus johon katsastus merkitään. Vasta katsastusmerkmnän saatua�n on veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaos toja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seura � - k_ okous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien aa0101keutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. 19 § Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa Ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään 1 a. rkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt plkimmäinen kokous yksinkenaisella äänten enemmistöllä. 21 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen la tima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen 1am ma tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymisma sun ja jäsenmaksujen suuruudet 6, Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakomm dori. APX-METALLI OY 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohje massa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä mu tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Val1akunnan Urheil liitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetm hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsu! ja tiedonannot sa tetaan jäsenten tiedoksi. 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenic esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähi1 tään neljä päivää ennen kokousta. 14. Kokouksen päättäminen. 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääni enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöi sä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan v� Ii ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, jc hon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys sulj 1 tuin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yal1 kirjalla ei saa äänestää. Yli SEURA HALLI TO 13 § Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sel omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hali Autoilijankatu 30 20780 Kaarina Puh. (02) 4090 550 Telefax (02) 4691 550 TILAUSKONEPAJA Al-rakenteet Ruost. ja haponkest. tuotteet Teräsrakenteet ja -putkistot 13

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=