Merituulilainen 1999

111 KATSASTUSAS/AA 11u111 n Purjohtijaliitto - Finlands Seglarförbund 1111111 n Veneilylitto - Finlands Båtförbund Vuosi År Viime vuonna katsastettiin yhteensä 118 venettä. Purjeveneitä 65 ja moottoriveneitä 52 kappalett Ehkä kylmä kevät verotti katsastuslukuja koska pudotusta tuli vuodesta 1997 oli 7 venettä. VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT D Purjevene Segelbåt Viime vuonna oli myös ensimmäistä kertaa (peruskatsastuksissa) käytössä uudet luokat ja uud D Moottorivene Motorbåt Venetodistuksen numero kaavakkeet. Kokemukset olivat koko maassa myönteisiä. ""111 1 1 1 11111 .. Båtcertifikalets nummer .................................. . ................. V,,11♦,, 11 nimi Purje/rekisterinumero Uudet katsastusluokat ovat: 11 l•ri n mn ..................................................................... Segel/registemummer .......................... ........................,.... Katsastusluokka 1. Avomeri 111111,1.,111 Kotisatama Avomeriolosuhteisiin purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan so v 1 .. ...... .. .... :••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• Hemhamn ······,-······················ ·• ··•······································ liaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. 1'"11' Venetyyppi/malli Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan ran l'1 1 ' • . ... .. .. ........ . ................ ................................. .. . ... ··· ���:�i�� � ································· · ·· · ···· · ··········· · ···· · ····· ·· · koi, Brittein saaret, Biskajan lahden, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopi Skrovets nummer ................................... ................... ....... rannikkovedet ja Välimeri). Katsastusluokka 2. Rannikko 1 1�N1in11111uos, Rakennusmateriaali Viiri Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purJ · ehduskautena vallitseviin olosuhteisiin r, 1 , 1 1 1 1 1 1 ' 1 ,,,' "1"'1 r Leve = ··••5krovets material ··············································· Färg ······································ · · , " ,- Syväys Suurin korkeus Purjepinta•ala kenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka py tyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. 1 uuil ......Bredd .................. Djup ..................... Största höjd .................... Segelyta ..................... .. ............. Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa o1.. osuhteissa pohjoisen Itämeren Ha 1 1 1 1 t1ur1 □ sisti D sisäperä D perä Lukumäärä Teho ko-Gotlanti -linjan länsipuolella sekä eteläisen Itämeren linjan Oölanti-Bornholm-Ruge länsipuokM11 h11 □ ,nombord □ inu □ utombord Antal ................... Effekt ........................................ la. , 1� 1 Valmistenumero Katsastusluokka 3. Saaristo 1 ·························································Tillverkningsnummer ·············•··············································· Saaristoon ja sisävesille normaalina pu1jehduskautena vallitseviin olo uhteisiin rakenteeltaan ja ku, t 1 .. ,�11111n n 02" pakollinen 2 kpl o = suositus m = moottorivene pis = pur.jevene noltaan soveliaat veneet. 11hll1111tor sk obligatorisk 2 st rekommendation motorbåt segelbåt Purjehdusalue kattaa Suomen raru1ikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlal 11 , , thlll•n 1uku kapltet I handbot<en delle ja Saimaan kanavan sekä suotuisissa olo uhreissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna. 1 1 1 H 1 1nko -Skrov . . . Katsastusluokka 4. Suojaiset vesialueet 1 1 1wn11on lri rake � te1den kunto - Kond�,o . nen för skrov och k � nstruktlone � . Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet sekä valvotuissa olosuhteis!I M ,1, t1 i,:,llnje pmnoitleen kunto.Matenalets och ytbehandhngens kondition 1 D 0D tapahtuvat purjehdustapahtumat. 1 llll J • 1 sln_. ohjausjärjestelmä - Köl och roder. styrsystem " k 11 · · · d · ku k I k 1 . E . I . .... . 1 1 V I ohj usj rJ telmä -Reservstyranordrnng D . veneen ra entee iset om1 ��! suu et va, ttavat atsastus uo an va intaan. ' o e m1taan m , e I V 1ul11 1n l ft ton. akselin ja potkurin kunto - Kondltlonen för drev. axel och propeller □ yhvarustaa Ja katsastaa venett � an korkeai:npaa ! . 1 luokkaan kuin on tarvis. . . 1 1c11nkiI plvl nnit. sulkuventtiilitja putkisto - Skrovgenomföringar. ventiler och rörsystem o Edelleen on huomattava etta kerran v11dessa vuodessa suoritetaan peruskatsastus, maissa suonte1 , ,,i.1111, nlld n sulJettavuus. Oppningar ochmöjlighet att 1illsluta dem D tuine runkokatsastuksineen. Vuosittain suoritetaan purjehduskauden alu sa vuosikatsastus kesäkuut ,11 1. 1,,1c.1, ns� t 1a kiinnltyshelat - Räcken. handtag och beslag o loppuun mennessä kuten ennenkin 1 , 1 1111 v1 n ln lden kiinnitys - Fastsåttnig av lunga föremål Ottakaa ajoissa yhteyttä katsastusmiehiin! Kesäkuun lopussa voi olla vaikea saada enää katsastajaa kiinni. Pyydän kaikkia huomioimaan että katsastajat tekevät katsastuksia omalla vapaa-ajallaan ilm, , ( •I 1 , 11• J• purJeet, mikäli asennettu -Rlgg och segel, ifall installerade 1 1 �,1.,n ku1110 l o huoltaminen - Riggens kondition och översyn MV• kypurj I Stormsegel IC•I• ,11 J , 1 l ly - Revnlngsanordning □ D□ D 2 0□ 00 00 D0 □ □ 00 minkäänlaista korvausta esim. seuralta. On kohtuullista että veneenomistaja järjestää kuljetuksc, tt I M1 t r a on järjestelmät, mikäli asennettu - Motorn och dess sy&tem, it.all installerad veneelle tai korvaa katsastajan bensakulut. Melkein kaikki ovat tämän huomioineetkin ja usein o t M1•1lt1J1it1 a nnus ja kunto -Motoms installation och kondilion D D katsastaja saanut lisäksi vielä lämmikettäkin. Kiitos kaikkien katsastajien puolesta! M,,,1111lrt h lllntolattteetja niiden toimivuus -Motoms reglage och deras funktion O □ 1 •1111 11 111 J �estelma (säiliöt. putkistot. sulkuvenliilit, suodattimet) - D □ Katsastusmiesten puhelinnumerot: Kotipuhelin 253 5327487 1577 233 9534 234 4660 253 4840 235 0093 238 5151 239 5870 438 1114 258 8602 258 8602 230 1648 Työpuhelin 0400-223 890 44 411 267 8111 469 0202 Matkapuhelin 0400-824 599 0400-666 122 0400-123 465 0400-128 399 050-342 6411 0400-821 101 0400-221 803 040-577 8894 111 11 1 1 m (tankar. rör. avstångningsventiler. filter) 111111 lytyaJ rJ stelmå (pohjakaivot. läpivennit. putkistot. sulkuventiilit) - v••v• t m (boltenbrunnar, genomföringar, rör, avstängningsventiler) l M I lv, •I uo<J Iin • Siövattenfilter 11,i.1 1,11111,,U lm t - Elektriska systemel ,., 111 111, 11 nynnlstys- Ja kåyttöakusto - separat start- och ffirbrukningsbatteri D □D D 111 • ,., lltk 11\rj. sonnus ja tapaturmasuojaus · installation och säkerhet för landström D •Uljl" 1,, . ,tll l tlr l stolmän (220 V) kunto - elaggregatets (220 V) skick Om • t B�tcns utrustning ◄ 1 lden merkinnät -Märkning båt och ulrustning , 1\11korutrustning 1 n o o l r Vcrktyg och reservdelar , r llor paddel □02 □0 0 0 0□ □□ 002 D□ 0 3 D0 0□ D□ □0 □ □ 0 □ D□ □ □ □ 0D □ □ □ 4 D □ 0 DO mm Dm □ □mm Dm Dm D0 □0 □ Armio Heikki Bragge Ari Hultama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjö Lehtinen Matti Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Rutanen Tiensuu Vesa 432 2343 040-551 7665 valkoinen - seura/keltainen jäsen , vrt -ton.ning9n/guf - medll!l'Tlf!n Hyvää veneilykesää kaikille toivoo Heikki Armio 14 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=