Merituulilainen 2001

SÄÄNNÖT IMI, KOTrPAIKKA JA KIELI 1 § Yhdistyksen nimi on Veneilyseura MERJTUULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään )'. hdistystä seuraksi. Seura on perusteltu 12.01.1983 J3 seuran k1eh on suomi. U SEURA TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä, venetuntemusta sekä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. IIJ TARKOITUSTEN TOTEUTIAMINE 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa,sekä - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. . . . 2. Kiinnittiimällli ehdotusten,anomusten J a alome1den kauna toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota. sekä välinämällä voinoa tavoinelemana jäsenilleen veneilyvälineitä ja asusteita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja järjestämällli arpajaisia ja veneilyyn liinyviä kilpailuja. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Purjehtijaliino r.y.:n ja Suomen Moonoriveneliino r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Var..inais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyllämisestä määr'.itään tarkemmin lippuohjeissa. IV EURA JÄSENET 6 § Seuran jäseniä ovat: J. Varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorinaneet syyskokouksen ml.iärääm!in vuosittaisen jäsenmaksun. 2. Juniorijäsenet,joiden ikäraja on yhdenmukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jlisenet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen,joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen . . - Rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän veneilyhengen vastaise _ st1. - toimii seuran, liiton sekä piirin sääntö J en J a tarko1tuspenen vastaisesti. Hallitus voi pääuää erouamisasiasta,kun vähintään viisi sen jäsentä on saapuvilla ja erottamispäätös on pätevä,kun vähintään neljä hallituksen jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on anneuava kirjallise Ii tiedoksi seuran hallitukselle 14 päiviin kuluessa kirjaili en erottamispiiätöksen tiedoksisanntipäivästä tätä päivää lukuunollamatta, jolloin hallituksen tulee saauaa päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa vaaditaan hallituksen tekemiin piiUtökscn vahvistamiseksi vähintään 2/3 ä!incstyksessli annetuista ätinistä. Jäsenellä on oikeus erota seurasta tekemällli siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoinaa erostaan myös suullisesti seurnn kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. V JÄ E MAKS T 8 § Seuran jäsenet suorittavat seuralle siihen liittyessään liittymismahun ja vuo ittain jäsenmaksuna vuo � im � ksun, joiden suun,us mliärätiiiin syyskokouksessa vuos1ttam. Seura pitiiii yhdi,ty,lain edellynämiiä jäsenluetteloa. 12 V1 SEURA VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 9 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokou ta,joista vuosikokous pidetään helmihuhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Ylimääräinen. . kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpcell1seks1 tai kun 10 seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää _ erityi � esti .. .. ilmoitettua asiaa vanen. Tällaisissa kokouksissa kasuellaan ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouJ<sen määräämäs ä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. 1O § Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikenomus edelliseltä toimintavuodelta. 6. Esitetään tilikenomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. .. . . . 7. Päätetään vastuuvapauden myöntäm,sesta as1anoma1s1lle. 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esiuämät asiat,jotka on kirjallisesti jäteuy hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 9. Kokouksen päättäminen. 11 § Syyskokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori. 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille va.ratilintarka.stajat. 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:n jäsenliinojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsu! ja tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi. 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esiuämät asiat, jotka on kirjallisesti jäteuy hallitukselle vähintään neljä päiväii ennen kokousta. 14. Kokouksen päättäminen. 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkenaisella äänten enemmistöllä. mikWi asian raLkaiscmisesta ei näissä säännöissä toisin säädetii. Henkilövaalcissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa. johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella var..inaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. VU SEURA HALLI TO 13 § Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus . Hallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori vampuheenjohtajana - neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - sihteerin ja - taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. hallituksen muut jiisenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten,eitä kaksi jiisentii on erovuorossa vuosittain. Ensimrnäisenii vuotena rnäfirätiiän crovuoroiset arvalla sitten vuoron mukaan. l lallitus voi valita avukseen toimik�ntia tai toimihenkilöitä. jotka se katsoo tarpeelliseksi. 14 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on piiiitösvaltainen. kun vlihintäiin nel j ä sen jäsentä puheenjohtaja tai _ varapuheenjohwja , � ukaanlukien on saapuvilla : Kommodonn olle � sa est y n y t ho11amas1a _ . tehtävi�fän toim11 varakommodon hancn s1Jmscnaan. M1kal1 hänelliikin on este. hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtiiviii. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessii sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänli on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpiinä toimeenpanevana ja valvovana . elimenä niin.että scumn tarkoituksen ja lavoilleiden mukaiset toiminnat loteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seurnn toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehiuäii seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa . . . . seuran tarkoituksen ja tavo11tc1dcn muka1scst1. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekii valita tarvittavat valiokunnat ja 1yöryhmii1 suorittamaan niille miiiiränyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviii. . . 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuniautuvasla to1m1nnasta. 6. Vastata liiton ja sen jiisenliinojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoineista. 7. Vastata seurnn kokousten antamista velvoineista. 8. Pitää jäsenlueneloa. 9. Moitaa seuran talouua. 10. Moitaa seuran tiedotustoiminum. 11. Myväksyii ja erottaa seuran jäsenet. .. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin.joita seuran etu vaat11. 13. Luovunaa tilit tilintarkastajille tarkasteltaviksi viimeistiiiin kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 15 § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. VIII M ITA MÄÄRÄYKSIÄ 16 § Seuran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet. jotka vuosittain on seuraan rekisteröity ja mliäriiajoin suoritetussa katsastuksessa hyväksyuy rekisteröinlikelpoiseksi. Katsastuksen yhteydessii veneen omistajalle annetaan katsastustodistus.johon katsastus merkitään. Vasta katsastusmcrkinnän saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyniiii veneessään seuran lippua. Seura _ n venelucucloon mcrki1ty vene ei saa kuulua samanaikmsesll toiseen vastaavanlaiseen seuraan. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herällämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien siHintöjcn ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sli:intöjen muuttamisesta päänää seurnn kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolev,en äänioikeutenujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä viihintään 14 päivän viilein pidetyssä kokouksessa. 19 § Seuran purkamista koskeva päätös on tehtiivä kahdessa _. vähinliiiin kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa Ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähinttiän 4/5 kanna1us 1Hincstykscssä annc1uis1a äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jiiiineet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistäviiän tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jiilkimmiiinen kokous yksinkenaisella äänten enemmistöllli. 21 § en li'iäksi. mit:i niiissii siiännöissä on määriitty. noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. -$-SAMPO Turku, Yliopistonkatu 27 puh. 010 515 250 www.sampo.fi 13

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=