Merituulilainen 2001

KATSASTUSASIAA Viime vuonna katsasteltiin yhteensä 1 18venettä. Purjeveneitä 65ja moottoriveneitä 52kappaletta. Ehkä kylmä kevät verolli katsastuslukuja koska pudotusta tuli vuodesta 1 997oli 7venettä. Veneet siirtyvät "uuteen" katsastuskäytäntöön sitä mukaan kun peru katsastus tulee ajankohtaiseksi ja silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Kokemukset uudesta katsastuskäytännöstä ovat olleet koko maassa myönteisiä. UUDET KATSASTUSLUOKAT OVAT: Katsaslusluokka 1. Avomeri Avomeriolosuhteisiin purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaal veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan lahden, E panjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren(= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri). Katsastusluokka 2. Rannikko Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaal veneet, jotka pystyvät olemaan Larviuavan omavaraisia. � u � jehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlal1den,.. suotuisissa olosuhteissa pohjoisen Itämeren Hanko-Gotlanti - l111Jan läns1puolella sekä eteläisen llämeren linjan Oölanti-Bomholm-Ruge länsipuolella. Katsaslusluokka 3. Saaristo Saaristoon ja sisävesille normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet. Pu � jehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet,Ahvenanmeren, Suomenlallden perukan Viipurinlahdelle ja Saunaan kanavan sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna. Katsastusluokka 4. Suojaiset vesialueet Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvat purjehduslapahtumal. Veneen rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat katsastusluokan valintaan. Ei ole mitään mieltä ylivarustaa ja katsastaa venetlään korkeampaan luokkaan kuin on tarvis. Edelleen on huomauava eitä kerran viidessä vuodessa suoritetaan peruskatsastus, maissa suoritettuine runkokalsastuksinee? · Runkokal:'astus � uoritelaa n veneen ollessa maissa. Katsastus voidaan suorittaa heti syksyllä kun vene Lelako1tu. Vuosittain suoritetaan pur1ehduskauden alussa vuosikatsastus kesäkuun loppuun mennessä kuten ennenkin. Uusienkin sääntöjen mukaan veneessä on oltava katsastuspöytäkirjan ja venetodistuksen lisäksi ka1sastusohjee1. Kyseiset ohjeet löytyvät purjehtijan vuosikirjasta sekä katsastajilta tai Suomen Veneilyliitosta saatavasta kirjasesta "Veneilijän katsastusohjeet". Ottakaa ajoissa yhteyttä katsastusmichiin! Kesäkuun lopussa voi olla vaikea saada enää kalsastajaa kiinni. Pyydän kaikkia huomioimaan euä katsastajat tekevät katsastuksia omalla vapaa-ajallaan ilman minkäänlaista korvausta esim. seuralta. On kohtuullista että veneenomistaja järjestää kuljetuksen veneelle tai korvaa katsastajan bensakulut. Melkein kaikki ovat tämän huomioineetkin ja usein on katsastaja saanut lisäksi vielä lämmikettäkin. Kiitos kaikkien katsastajien puolesta! Katsastusmieslen puhelinnumerot: Armio Heikki BraggeAri Hultama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjö Lehtinen Matti Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Rutanen Harras Tiensuu Vesa Kotipuhelin 253 5327 23 3 9534 2344660 253 4840 23 5 00 93 23 8 5151 23 9 5870 43 8 11 14 258 8602 258 8602 23 0 1648 4322343 Työpuhelin 487 1577 4441 1 276 3400 14 Matkapuhelin 0400-223 890 0400-824 599 0400- 666 122 040 0-123 465 0400-128 3 99 0 50- 342 6411 0400-821 10 1 0400-221 80 3 040-577 8894 040- 551 7665 Suomen Purjehtijaliitto - Finlands Seglarförbund Suomen Veneilyliitto - Finlands Båtförbund VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Venetodistuksen numero Vuosi Ar D Purjevene Segelbåt D Moottorivene Motorbåt Seura Förening Veneen nimi Bålens namn Omistaja Ågare ..... Osoite Adress .... ....................................................•............... Båtcertifikatets nummer .................................................... Purje/rekisterinumero ............................................Segel/registernummer ............................... ....................... Kotisatama ............................ ............. Hemhamn ................. .......................................... .... Venetyyppi/malli ............................. ....... Båttyp/modell ......... Rungon numero ....Skrovets nummer Rakennusmateriaali Väri Rakennusvuosi Skrovets materia! ........... ..................................... ... Färg .... ...................................... ......Tillverkningsår .......... Pituus Leveys Suurin korkeus Syväys Purjepinta-ala Längd ................... Bredd ................ Största höjd ..................Djup ........... ............ Segelyta ................................... Moottori D sisä D sisäperä D perä Lukumäärä Teho Motor D inombord D inu D utombord Antal . .......... Effekl ..................•..................... Merkki ValmIstenumero Märke .......................................................................Tillverkningsnummer ..... D = pakollinen obligatorisk 02 = pakollinen 2 kpl obligatorisk 2 st 0 = suositus rekommendation m = moottorivene motorbåt p/s = purjevene k = kaikille segelbåt för alla 1. Runko -Skrov 1.1 Rungon ja rakenteiden kunto-Konditionen för skrov och konstruktioner . .......... D 1.2 Aukot ja niiden suljettavuus -Oppningar ochmöjlighet att tillsluta dem.................. .......... D 1.3 Materiaalin ja pinnoitteen kunto - Materialets och ytbehand1tnyens kondition.................... D 1.4 Köli ja peräsin -KOI och roder............................................................................................. D 1.5 Ohjausjärjestelmä -Styrsystem.......................................................................................... D 1.6 Vetolaitteiston, akselin ja potkurin kunto - Konditionen för drev, axel och propeller........... D 1.7 Runkoläpiviennit, sulkuventtiilil ja putkisto -Skrovgenomföringar, ventiler och rörsystem. D 1.8 Kaiteet. kädensijat ja kiinnityshelat -Räcken, handtag och beslag .................................... D 1.9 Painavien esineiden kiinnitys -Fastsättn19 av tunga föremål ............................................. D 2. Takila ja purjeet, mikäli asennettu -Rigg och seget, ifall installerade 2.1 Takilan kunto ja huoltaminen - Riggens kondition och översyn........................................... D 2.2 Myrskypurjeet - Stormsegel .............................................. .................................................. □ 2.3 Reivausjärjestely -Revningsanordning.............................................................................. D 3. Moottori ja sen järjestelmät, mikäli asennettu -Motom och dess system, ifall installerad 3.1 Moottorin asennus ja kunto -Motoms installation och kondition........................................ D 3.2 Moottorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus - Motorns reglage och deras funktion............ D 3.3 Polttoainejärjestelmä (säiliöt, putkisto!, sulkuventiilit, suodattimet) - ................................. D Bränslesystem(tankar, rör, avstängningsvenliler, filter) 3.4 Jäähdytysjärjestelmä(pohjakaivot, läpivennil, putkisto!, sulkuventiilit) - ...................... .... D Kylsystem(bottenbrunnar. genomföringar. rör, avstängningsventiler) 3.5 Merivesisuodalin - Sjövattenfiller.... ............................ .... .............................. . D 3.6 Sähköjärjestelmät - Elektriska system................................... ............................................ D - erillinen käynnistys- ja käyttöakusto - separat start- och förbrukningsbatteri. .................... D -maasähköjärj. asennus ja tapalurmasuojaus -installation och säkerhet för landström..... D - aggregaattijärjestelmän(230 V) kunto, jos asenn. -elaggregatets(230 V) skick, om inst. D 4. Venevarusteet -Båtens utrustnlng 4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät -Märkning av båt och utrustning.......................•.......... D 4.2 Ankkurivarustus -Ankarutrustning.............................................................................. ....... 02 4.3 Ajoankkuri -Drivankare ...................................................................................................... Dm 4.4 Veneköydet -Båtlinor ...................................... .................................................................. 02 4.5 Työkalut ja varaosat -Verktyg och reservdelar ......... ................... .................................... D 4.6 Airot tai mela -Aror eller paddel ....................................•.................................................... O 4.7 Venehaka - Båtshake .................................................. ................. .................................... D 4.8 Heittoliina -Kastlina . .................................................................................... .................... D 2 3 4 0 0 0 D 0 D 0 D D 0 0 0 D 0 D D D 0 0 0 D 0 D 0 D 0 0 D 0 D 0 D D 0 D D D D 0 0 0 0 0 D D D D D 0 0 0 D 0 02 D 0 Dm Om 0 0 0 D D 0 0 D D D D 0 D D C SPL-FSF, SVEL valkoinen - seura/keltainen jäsen , vit - föreningen/gul - medlemen 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=