Merituulilainen 2002

SÄÄNNÖT I NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 § Yhdistyksen nimi on Vencilyscura MERITUULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. 11 SEURAN TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää vencilyä, venetunlcmusta sekä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. IlI TARKOITUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - vr1listus.. ja kasvatustoimintaa -kuntoliikuntaa, sekä -muutasamantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyi.idyllisiä kansalaisia. 2. Kiinniuämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä ,•oittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvUlioeitä ja asusteita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja jiirjestämUJlä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Pmjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Moouorivcncliilto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jot a näissä S<1ännöissä kutsutaan piiriksi. 5 � Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen valwistama lippu. Sen kiiyttiimisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. IV SEURAN JÄSENET 6 § Scurnn jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet. jotka ovat suorittaneet syyskokouksen mm.i1'ätimän vuosittaisen jäsenmaksun. 2. Juniorijäsenet,joiden ikäraja on yhdenmukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrillelyn kanssa. 3. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi eroltaa seurasta jäsenen, joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen -Rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän veneilyhengen vastaisesti. -toimii seuran. liiton sekä piirin sfilintöjen ja tarkoitusperien vastaisesti. Hallitus voi päättää erottamisasiasta, kun vähintään \riisi sen jäsentä on saapuvilla ja erollamispäätös on pätevii, kun vähintiiän neljä hallituksen jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus vedota seurnn seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on anneuava kirjallisesti tiedoksi seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä tätä päivää lukuunottamatta. jolloin hallituksen tulee saattaa päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa vaaditaan hallituksen tekemän pifätöksen vahvistamiseksi vähintliän 2/3 lläocstyksessii annetuista ifönistä. Jascncllä on oikeus erota seurasta tekemiillä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös suullisesti seuran kokouksen pöytäki1jaan merkittäväksi. V JÄSENMAKSUT 8 § Seuran jäsenet suorit.tavat seuralle siihen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksuna vuosi.maksun, joiden suuruus määrätään syyskokouksessa vuosittain. Seurn pitliii yhdistyslain edellyttämää jäsenlucttelm,. VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 9 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. joista vuosikokous pidetään belmihuhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokoukse n paikan ja tarkemman ajan määrää haUitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10 seuran jäsentli taikka vähintään l/10 seuran jäsenistä silli kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Tällaisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähint�än 7 päiväli ennen kokousta - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määr.iämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. 10 § Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikerto• mus edelliseltä toimintavuodelta. 6. Esitetään tilikenomus ja tilintarl<astajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille. 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 9. Kokouksen päättäminen. 11 § Syyskokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 10 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja pliätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liiuymismaksun ja jäsenmaksujen suuwudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori. 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuornisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsen et kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sckU muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsu! ja tiedonan . not saatetaan jäsenten tiedoksi. 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsent,·11 esiltämät asiat,jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 14. Kokouksen päättäminen. 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänto11 enemmistöllä� mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin siiädctä. HcnkilövaaJeissa äänten mcnrK."'"•4 tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipi{li voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi 11.1111 Valtakirjalla ei saa äänestää. VII SEURAN HALLINTO 13 § Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sl'L,1 omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokoukse n valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori varapuheenjohtajana -neljii muuta jäseniä. Hallitus valitsee - sihteerin ja - taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet vali�1an kahdeksi vuodeksi siten. eUä kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arv; illa, sitten vuoron mukaan. HalLitus voi valita avukseen· toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. 14 § Hallitus kokoontuu kommodorin kuLSusta tai hänen Loimeksiannostaanja on päätösvaltainen. kun vähintään ne. ljä sen jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukie . n on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänel.lakin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1.Toimia seuran yli mpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja aselusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien siiäntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. l 0. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin.joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilil tilintarkastajille tarkastettaviksi viimcistliän kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 15 * Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. vm MUITAMÄÄRÄYKSIÄ 16 § Seuran venelueueloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet..jotka vuosittain on seuraan rekisteröity ja määräajoin suoritetussa katsastuksessa hyväksytty rekisteröintikelpoiseksi. Katsastuksen yhteydessä veneen C\mistajalle annetaan katsastustodistus.johon katsastus merkitään. Vasta katsast.usmerkinnän saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyttiiä veneessään seuran lippua. Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perust.ia jaostoja herättämään hanastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien S<iäntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättliii seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien iiänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. 19 § Seunm purkamista koskeva päätös on tehtiivä kahdessa. vähintlfän kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja piiätök.sen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättiiä purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 21 § Sen l.isäksi, mit. ii nmssil sJiännöissä on mäiirätty. noudatetaan voimas� olevan yhdistyslain määräyksiä. ► PerkinElmer™ life sciences. 11

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=