Merituulilainen 2002

VENEIDENKATSASTUKSESTA Vcneilykausi on taas melko lähellä. Monelle vappupurjehdus voi olla jo ensimmäinen, mikäli jäät lähtevät Katsastusmääräyksiin ei ole viime vuotena tullut mitään uutta. Veneen perus/runkokatsastus on suoritettava veneen ollessa maissajoka viides vuosi. Vuosikatsastus on suoritettava kesäkuun viimeiseen päivään päiväänmennessä. Edellisvuoden katsastus on voimassa siihen asti. Seuran hallituksen päätöksellä vuosikatsastusta ei tehdä, ellei vene ole määräaikaa perus runkokatsastettu. Kun katsastu son tehty, voidaan vene kirjata purjehtija- ja veneilyliiton sekä oman seuran re-kisteriin. Katsastus sisältyy Merituulen jäsenmaksuun. Toivottavasti kevät on suotuisa, että saadaan veneet ajoissa kuntoon ja katsastettua. Vakuutusyhtiöt myöntävät 200 /o alennuksen katsastetun veneen vakuutusmaksusta. Voit ilmoittaa tiedon itse omalle valmutusyhtiöllesi. Vielä vähän veneen hätä- ja turvallisuusvarustcista. Hätärakettien ja soihtujen voimassaoloaika on valmistusvuosi + 5vuotta. Rakettien ja soihtujen määrä on riippuvainen veneen katsastusluokasta. Luokka 1 laskuvarjoraketteja 4kpl punainen laskuvarjoraketteja 4kpl valkoinen punasoihtuja 4kpl oranssisavuja 2kpl Luokka2 laskuvarjoraketteja 4kpl punainen punasoihtt tja 4kpl Luokka3 laskuvarjoraketteja 2kpl punainen punasoihtuja 2kpl Valopistoolissa käytettävät laskuvarjornketit sekä punaiset signaalipatruunat korvaavat yllämainitut. Kannattaa hankkia punaisia signaalipatruunoita vaikka ylimääräisiä. Niitä on myös valkoisia ja vihreitä. Voimassaoloaika on kaikilla hyväkuntoisilla patruunoilla 25v. Huom! valopistooli on luvanvarainen ase. Luvan saa poliisilaitokselta. Tiedoksi! Turun poliisilaitos ottaa vastaan vanhentuneen materiaalin B-porras/1 Veneen palosammuttimcn jokavuotinen tarkastus on hoidettava vuosikatsastuspäivään mennessä. Veneilyliiveissä ja pclastusrenkaissa pitäisi olla veneen nimi, kotipaikka ja ehkä vielä rekisteritunnus. Purjeveneissä oltava kahdet turvavaljaat. Veneiden vesikäymäläjätteistä on tullut viime vuonna selvät määräykset. Uusissa veneissä, jotka on valmistettu 1.1. 2000tai sen jälkeen, on oltava septitankki, mikäli niissä on vesi-WC. Vanhoissa ennen 1.1. 2000valmistuneissa WC:llä varustett1issa veneissä on oltava septitankki käytössä 1. 1. 2005jälkeen. Vanhat kemialliset ja kuivakäymälät toimivat niin kuin ennenkin, mutta niitä ei myöskään saa tyhjentää vesistöihin. Huom! Mikäli sinulla on jäljellä oman venescuran tiedote, joka on päivätty 15. 1. 2001, allekirjoittajanaYrjö Iivonen, kannattaa lukea asiaa "ajankohtaista katsastuksesta". Tiedoksi, että uusienkin sääntöjen mukaan veneessä on oltava katsastuspöytäkirjan ja venetodistuksen lisäksi katsastusohjeet Kyseiset ohjeet löytyvät purjehtijan vuosikirjasta sekä katsastajilta tai Suomen Veneilyliitosta saatavasta kirjasesta "Veneilijän katsastusohjeet". Ei muuta kuin hyvää veneilykesää! Muista tilata katsastus hyvissä ajoin ennen kuin katsastaja! alkavat viettää kesää. Katsastusterveisin Harras Rutanen Katsastusmiesten puhelin11umerot: Aarnio Heikki Hultarna Risto Huusko Pekka IivonenYrjö Lehtinen Matti Lehtovirta Sakari Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Rutanen Harras 12 Suomen Purjehtijaliitto - Finlands Seglarförbund Suomen Veneilyliltto - Finlands Båtförbund VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BAT Seura Venetodistuksen numero Förening .................. ...... ...................... ...... Båtcertifikatets nummer Veneen nimi Purje/rekisterinumero Båtens namn .. ......... ................................................. SegeVregistemummer Omistaja Kotisatama Ågare ............................. .................................................... Hemhamn ......... Osoite Venetyyppi/malli Adress ............................................................................ .. Båttyp/modell Rungon numero ........................................... ..................... ............Skrovets nummer Vuosi Ar □ Purjevene Segelbåt D Moottorivene Motorbåt Rakennusmateriaari Väri Rakennusvuosi Skrovets materia! .. ........ .............. .......................Färg ...................................... ...........Tillverknl ngsår . Pituus Leveys Suurin korkeus Syväys Purjepinta-ala Längd ... ............... Bredd ................... Största höjd ... . ......Djup ....... Segelyta Moottori O sisä □sisäperä □ perä Lukumäärä Teho Motor O inombord D inu □utombord Antal ..... ... Effekt Merkki Valmistenumero Märke .......... ..........................................................Tillverkningsnummer □ = pakollinen 02 = pakollinen 2 kpl O = suositus m = moottorivene p/s = purjevene k = kaikille obligatorisk obligatorisk 2 st rekommendation motorbåt segelbåt för alla 1. Runko- Skrov 1 1.1 Rungon ja rakenteiden kunto - Konditionenför skrov och konstruktioner .......................... □ 1.2 Aukot ja niiden suljettavuus -Oppningar ochmöjlighet att :illsluta dem............................. 0 1.3 Materiaalin Ja pinnoitteen kunto -Materialets och ylbehand1ingens kondltlon.................... D 1.4 Köll ja peräsin- Köl och roder....................................... ............... ....................... □ 1.5 Ohjausjärjestelmä- Styrsystem.......................................................................................... □ 1.6 Vetolaittelston, akselin ja potkurin kunto- Konditionen för drev. axeloch !>fOpeller........... □ 1.7 Runkoläpiviennit, sulkuventtiillt ja putkisto-Skrovgenomföringar, ventiler och rörsystem. □ 1. 8 Kaiteet, kadensijat Ja kiinnityshelat-Räcken. handtag och beslag .................................... D 1.9 Painavien esineiden kiinnitys-Fastsattnig av tunga föremål ............................................. □ 2. Takila Ja purjeet, miklli asennettu -Rlgg och sege� ifall installerade 2.1 Takilan kunto Ja huoltaminen- Riggens kondltion och oversyn...... ......... ................ D 2.2 Myrskypu�eet - Stormsegel .. .............................................................................. .............. □ 2.3 Reivausjärjestely - Revningsanordning ........... ... ............................... .................. □ 3. Moottori Ja sen Järjestelmät, mikäli asennettu -Motom och dess system, ifall installerad 3.1 Moottorin asennus ja kunto - Motoms installation och kondition........................................ □ 3.2 Moottorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus-Motoms reglage och deras funktion............ □ 3.3 Po!ttoainejärjestelma (säiliöt, putkistot, sulkuventiilit, suodattimet) - ................................. □ Branslesystem (tankar, rör, avstängnlngsventiler, filter) 3.4 Jäähdytysjärjestelmä (pohjakaivot, läpivennit. putkisto!. sulkuventiirn) - ............... ........... □ Kylsystem (bottenbrunnar, genomföringar, rör, avstängningsventiler) 3.5 Merivesisuodatin - Sjövattenfilter..............................................................................,......... □ 3.6 Sähköjärjestelmät- Elektriska system........................................ ........................................ □ - erillinen käynnistys- ja käyttöakusto- separat start- och fOrbrukningsbatteri. ............... ... □ - maasähköjä�. asennus ja tapatunnasuojaus- installationoch säkerhet för landström..... 0 - aggregaattijärjestelman (230 V) kunto, jos asenn.- elaggregatets (230 V) skick, om inst. D 4. Veneva .rusteet - Bitens utrustnlng 4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät-Märkning av båtoch utrustning................................... □ 4.2 Ankkurivarustus -Ankarutrustning............................ ...................................................... .... □2 4.3 Ajoankkuri - Drivankare .......................................................................... ................. .... Dm 4.4 Veneköydet-Båflinor .................................................................................................... .... □2 4.5 TyOkalut ja varaosat-Verktyg och reservdelar ............. ................................... ........... .... □ 4.6 Airot tai mela- Aror eller paddel ......................................................................................... O 4.7 Venehaka- Båtshake ........ ........................................... ................ □ 4.8 Heittoliina - Kasflina ....................................... ............ ............ .......................................... □ 2 3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0 a o □ □ 0 □ 0 □ □ □ □ □ □ □ □ 0 □ D □ □ □ □ □ □ □ □2 □ Dm Om □ D □ □ 0 □ □ □ □ □ 4 □ □ □ □ □ 0 □ □ □ □ □ □ 0 □ 0 □ 0 ICI SPL-FSF. SVEL valkCHnen - seura/keltainen jäsen • vit • föreningenlgul -medlemen 13

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=