Merituulilainen 2003

SÄÄNNÖT 1 NlMl, KOTIPAIKKAJA Kmu 1 § Yhdis1ykscn nimi on Vcncilyscnra MERITUULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. NUissii s�mnnöisstl nimitctiiiin yhclislysrn scumksi. Seura on perustettu 12.01 . l 9ll3 ja seuran kieli on suomi. 11 SEURAN TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kchittäii ja edistää veneilyä, venetuntemusw sekä vesillä liikkumisen tietoja ja ta itoja. 111 TARKOITUSTEN TOTEUITA!\UNEN 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus-ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - valistus-ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa. sekä -muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja hen kisesti vireilä ja hyödyllisiä kansalaisia. 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvälineitä ja asusteita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja. Tarvittaessa seura hankkii toimint.iansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Moonoriveneliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määr.itään tarkemmin lippuohjeissa. IV SEURAN JÄSENET 6 § Seuran jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet. jotka ovat suor ittaneet syyskokouksen määrUämän vuosittaisen jäsenmaksun. 2. JuniorijUscnct. joiden ikäntj�, on yhdenmukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jUscnet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi crottan scumsta jliScncn,joka - laiminlyö jäsemnaksunsa suorittamisen -Rikkoo lakeja tai e,,;,iintyy hyvUn vcncilyhcngcn ,•a�taiscsti. - toimii seuran. liiton sckU piirin sföintOjcn ja t:,rkoituspcrh,:n ,·asrnisesti. Hallitus voi p�iiitttfä ·cro11ami�:�i:1:,;ta. kun vähinUUin viisi sen jiiscnt!i on s.aapuvilla ja croH:nnispmi1fo,. llll pätevä,kun vi-ihintii!in ncljil h:11litukscn j:iscnt.ii siihen yhtyy. Erotctulla on oikeus vcdol.t seuran scur,mvaan kokoukseen. Vetoomus on anneuav;i ki1j�1lliscsti tiedoksi :-.curn11 hallitukselle 14 piiiviin kuluessa kirjalliscu crottumis piföltikscn Licdoksisaantipäiviistfi 1mti p!ii\1UH lukuu1101111mu11;,, jolloin hallituksen 1ulcc s..mtta:. 1 pii:itC)�cnsH .�cu1 :11, :-c11r:1ava11 kokouksen ratkaistavaksi. Kokouk:--c.�:-.a v:rndilrnrn lmlli1ukM.'II tekemän päätöksen vahvist;. m1iscksi vlihi111ll!l11 2/J m11,c,1yl sessä annetuista iiänisl[i. J!iscncll:t on oiki!u� cm1:1 �11n,�111 tckemmm siitii kirjt1l1imm ih11oi111s l1alli111 k,cllc wl ,en puhccnjohtujallc. Jtiscn voi ih11ol11uu crosw:111 111yH� :--.1111lli,c.._,, seuran kokouksen pöyt!iki1juo.rn mcrki11fl\•III-.-.I. V JÄSENMAKSU'!' 8 § Scur:m jUscncl suorillavai M.!urnlk siiht.:"11 hilly\. •,,:i:lu liittymismaksun ja vuosi11:1i11 jli�c1111wl..,u11:1 v1u1,l11111k1d111, joiden suuruus m;il:iriiHilin syy�k-.,kouk�c.,:,i,o v110�111n11t. St•urn pitiiä yhdistyslain edclly11li111iHI j:hc11 luct1cloa. V I SRUIUN VAHSINAISET JA VLIMÄÄltÄISlsT KOKOUKSET 9 � Seura piHHi vuosi11ai11 kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidct!Uin helmi• huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan 111iliiriä hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle. kun hallitus katsoo sen taq,eelliseksi tai kun 10 seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jiiscnistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Tällaisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. 10 § Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihtee ri c) kaksi pöytäkirjan tarkas tajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaanläsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta. 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille. 8. Käs. itellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 9. Kokouksen päättäminen. 11 § Syyskokouksessa k. äsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valiwan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytakirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitmm seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori. 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. l0. Valit:1an puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Url1ciluliiuo r.y.:n jäsenliittojen vuosi-ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. P,i:itct:iän missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatc1t1an j�iscntcn tiedoksi. 11. K,isitc!Uitin muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten csitt:lrniil asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle v:ihin1min ncljti päivää ennen kokousta. 1.11. Kc,koukscn pmiuäminen. 10 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten c11c1111nii-.1öllil, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä ,!i:i1111nis,:i toisin säiidctä. Henkilövaaleissa äänten mennessä t:1,:111 vn:1li ralktlistaan arvalla. muissa asioissa se mielipide vuiu:m. johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kailissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys "'iJcluin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. V11l1:1ki1 j:111:1 ei saa iiäncsHiä. VII SJo:llRAN HALLINTO 11 § Sc1111111 wi,uinta;ijohtaaja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huoleh6i ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseell kuuluu: -Kommodori puhee njohtajana - VarJ kommodori varapuheenjohtajana - neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - sihteerin ja - taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määfJUUin erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. HaUitus voi valita avukseen toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. 14 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaanja on päätösvalrainen, kun vähintään neljä sen jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia scur. in ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suun.nitc1micn mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntllutuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäscnluctteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 1 1. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenel 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. 1,uovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistiiän kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hal.litukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 15 § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. vm MUITAMÄÄRÄYKSIÄ 16 § Seuran veneluettelooo merkitään kaikki ne jäsenien veneet, jotka vuosittain on seuraan rnkisteröity ja määräajoin suoritetussa katsastuksessa hyväksytty rekisteröintikelpoiseksi. Kal5astuksen yhteydessä veneen omistajalle annetaan katsastustodistus, johon katsastus merkitään. Vasta katsastusmerkinnän saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seurnn veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuman. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. 19 § Scumn purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa. vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäiineet varat johonkin purjebdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 21 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. ► Perkin ·r.r precisely. 11

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=