Merituulilainen 2003

Suomen Purjehtijaliitto - Finlands Seglarförbund Suomen Venollyliitto - Finlands Båtförbund VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Seura Venctodistuksen numero F0rening ............... ...................................................... ..... Båtcertif,katets nummcr Veneen nimi Purje/rekisterinumero Båtens namn ..................................................................... SegeVregistemummer Omistaja Kotisatama Agare .................................................................................Hemhamn ......... Osoite VenetyyppVmallt Adress ............................................................................... Båttyp/modell . Rungon numero ................................................. ...........................................Skrovets nummer Vuosi Ar □ Purjevene Segelbåt □ Moottorivene Motorbåt Rakennusmateriaali Väri Rakennusvuosi Skrovets materia! .....................................................Färg ..................................................Tillverknlngsår . Pituus Leveys Suurin korkeus Syväys Purjepinta-ala Längd ................... Bredd ...................Storsta hOJd ..................Ojup ........................Segelyta ...................... Moottori □ slsä □sisapera □ perä Lukumäärä Teho Motor □inombord □ lnu □ utombord Antal ................... Effekt ........................... Mer1tki Valmistenumero Marke .......................................................................TIJlverkningsnummer □= pakolinen 02 = pakollinen 2 kpl O = suositus m = moottorivene p/s = puljevene k = kaikRle obligatorlsk obligatorisk 2 st rekommendatlon motorbåt segelbåt fOr alla 1. Runko-Skrov 1.1 Rungon ja rakenteiden kunto-Kondltlonen fOr skrov och konstn.Jktioner ......................'.... □ 1.2 Aukot Ja niiden suljettavuus -Oppningar och möjlighet att tillsluta dem ............................. □ 1.3 Materiaalin ja pinnoitteen kunto - Materialets och ytbehand1inyens kondition.................... □ 1.4 Köli ja peräsin-Köl och roder............................................................................................. □ 1.5 OhjausJarjestelma-Styrsystem.......................................................................................... □ 1.6 Vetolaittelston, akselin ja potkurin kunto-Konditionenför drev, axeloch propeller........... □ 1.7 Runkoläpiviennit. sulkuventtiilitja putkisto-Skrovgenomföringar, ventiler och rorsystem. □ 1.8 Kaleet kådensijat Ja kiinnityshelat-Racken, handtag ochbeslag................•................... □ 1.9 Painavien esineiden kiinnitys-Fastsattnig av tunga fOremål ............................................. □ 2. Takila ja purjeet. miklll asennettu-Rlgg och segel, lfall lnstallerade . 2.1 Takilan kunto ja huoltaminen-Riggens kondition och oversyn........................................... 0 2.2 Myrskypurjeet-Stormsegel................................................................................................ D 2.3 Reillausjärjestely-Revningsanordning ............................................... ............................... 0 3. Moottori ja aen Jlrjestelmlll, miklli asennettu-Motom och dess system, ifall instalief'ld 3.1 Moottorin asennus ja kunto-Motoms installation och kondltlon........................................ □ 3.2 Moottorin hallintalaitteet Ja niiden toimivuus-Motoms reglageoch deras funktion............ D 3.3 Polttoainejarjestelma (säiUOt. putkistot sulkuventiilit, s!)Odattimet)- ................................. □ eranslesystem (tankar. ror. avstangningsventiler, fiHer) 3.4 Jäähdytysjärjestelmä (pohjakaivot. tapivenmt. putkisto!. sulkuventiillt) - ........................... D Kylsystem (bottenbrunnar, genomforingar. rör, avstängnlngsventiler) 3.5 Meriveslsuodatin- Sjövattenfilter......................................................................................... D 3.6 Sähk0järjestelmät - Elektriska system...... ............................ ............................................ D - erillinen käynnistys- ja kåyttöakusto-separat start- och förbrukningsbatteri ..................... D - maasåhkOjärj. asennus ja tapaturmasuojaus-installation och säkerhet for landström..... D -aggregaattijarjestelman (230 V) kunto, jos ascnn. - etaggrcgotets (230 V) sk. ick, om lnst D 4. Venevarusteet-BAtene utruetnlng 4.1 Veneen ja varusteiden mcrklnnat-M0rlmlng av båt och utrustning................................... D 4.2 Ankkurivarustus-Ankarulrustning.......... ......... ...................................... D2 4.3 Ajoankkuri-Orivankare ... ................. ..... ..."......"............................................. Dm 4.4 Veneköydet - BåUinor ..............••. .............................. ........................... □2 4.5 TyOkalut ja varaosat-Vorktyg och roscrvdolar ......................... ......................................... D 4.6 Airot tai mela-Åror eller paddel .......... ............................................................................... 0 4.7 Venehaka - Båtshako ................... .................. ............ , ......... ............................. □ 4.8 Heittoiiina-Kastlina...................................................... ...... .... ...................... D 2 D □ D □ D □ D D D □ 0 □ □ D D D 0 D □ D □ □ D2 Dm □ □ 0 □ □ 3 D D D □ D D D 0 0 D 0 D 0 D 0 □ D □ D D Om D □ □ 0 D .. D D □ □ □ 0 D D D D D □ 0 D 0 D 0 OSPL.f'SF,SVEL •••-• 1<1urlll<ettainen jåsen • vl •fOrenö,genlgul -med14 KatsastuspOytakirja, sivu 2 Besiktningspro1okoll, sida 2 Omistaja - Ågare 1 4.9 Laitasuojat - Fendrar........................................................................................................... □ 4.10 Venetikkaat- Båtstege...................................................................................................... 0 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhin sulj. ohj. -Oefroster och vindrutetorkare i tackta styrh. ...... D 4.12 Kaymålävarustus ja Jat�uolto-Toalett och avfallshantering........................................... D 4.13 Nestekaasujärjestelma, mikäli asennettu-Flytgassystem, om installerat....................... D 4.14 Liesi Ja lämmitin, asennus Ja turv allisuus-Båtk0k och varmare. lnstall. och säkerhet..... D 4.15 Perälippu tai -viiri-Flagga eller vimpel ...........................................:.................................. D 5. Merenkulkuvarusteet-Navgationsutrustnlng 5. 1 Kulkuvalot ja ankkuriva.lo - Lantemor och ankartjus ........................................................... D 5.2 Merkkikuviot-Signalfig11er ................................................................................................ D 5.3 .Aanimerkinantolaite - Ljudsignalanordnlng ......................................................................... O 5.4 Tutkaheijastin -Radarreflektor............................................................................................ D 5.5 Ohjailukompassi -Styrkompass ............................................. ........................................... D 5.6 Varakon-.iassi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat ............................ D 5.7 Loki, kaikuluotain ja ilmapuntari-Logg, ekolod och barometer.......................................... O 5.8 Merikartat ja välineet sekä kfikari-Sjökort ochbesticl\ samt kikare................................... o 5.9 Yleisradiovas1aanotln -Rundradiomottagare...................................................................... O 5.10 Radlopaikanmäärltyslaite -Apparat fOr teleteknisk navigering......................................... D 5.11 Tutka-Radar .................................................................................................................... 0 5.12 Valonheitin-Strilkastare.................................................................................................. Dm 5.13 VHF-meriradlopuheUn-Marin VHF radiotelefon............................................................... O 5.14 Vesiliikenteen säädOkset ym.-Sjötrafikreglema m.m. ..................................................... D 6. Turvallisuusvarusteet-Säkerhetautrustnlng 2 0 □ 0 D D D 0 D 0 Cl 0 D □ 0 0 □ 0 0 Om D □ 3 4 D 0 0 0 0 □ □ D D D 0 □ 0 D 0 Cl 0 D 0 0 0 □ 0 □ 0 Om 0 □ 6.1 Kelluntavarusteet-Flytutrustning ....................................................................................... D □ O D 6.2 Turvavalja.at ja kiinnityspisteetljuoksuk0ydet - Säkerhetssäle och fåstpunkter/ linor p/s □k 02 D2 m D2 o 6.3 Pelastusrengas- Livboj...................................................................................................... 02 □ D O 6.4 Punaiset laskuvarjorake11t-Röda fallskärmsraketer .......................................................... □4 04 02 6.5 Punasoihdul-Roda bloss................................................................................................... 04 04 02 02 6.6 Valkoiset soihdut ja oranssisavut-Vita bloss och orangerökar ................................. 4+2 D o 6.7 Käsipumppu, kiinteästi asennettu-Handpump, fast lnstalerad......................................... □2 □ □ om 6.8 Koneelinen tyhjennyspumppu-Masmell lanspump ......................................................... D o 6.9 Käsisammutln-Handsläckare ............................................................................................ D2 02 O 0/x 6.10 Sammutuspeite-Slackningsfilt......................................................................................... □ □ □ 6.11 Hätäsulkimet-Nödtlllslutare ............................................................................................. D □ 0 0 6.12 Käsivalaisin, varaparistot ja-polttimot-Ficklampa, rese,vbatterier och -lampa............... 03 □2 O o 6.13 Ensiapuvälineet-Forstahjalputrustning............................................................................ D □ D 0 6.14 Varaohjausjårjestelmä-Reservstyranordning.................................................................. D D □ O 6.15 Hätatyökalut - Nödverktyg ...................................................... ...........................................Op/s □pls Op/s 6.16 Varajuomavesi ja varamuona-bricksvatten och proviant i reserv................................... D 0 O 6.17 Pelastuslautta varusteineen - Räddningsffottemect utrustning......................................... □ O Huomautuksia- AnmQrkningar: ......................................................................................................................................... Peruskatsastus Omistaja Grundbesiktnlng .......................... Ågare Vuosikatsastus Årsbesiktning Katsastaja Besiktnlngsman Lisensslno.-Licensnr. 0SPL.f'SF, SVEL pvm pvm Katsastaja Besiktningsman ...................................... . Lupanumero- Llcensnummer ............................................... 11 ........................ pvm 15 111 .................................... .IV ..•.••...•.•••..•............ pm, pvm valtoinen •.........,.....,jlHn , vil -Rlnsningen/gul.medlemen

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=