Merituulilainen 2005

Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari-isäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistn tehdään yleensä vuosi- ja syyskokouksessa. Uusi saaritoimikunta on intoa täynnä, joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa Niiden kunto ja viihtyisyys on koko jäsenistön vastuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. MUISTATHAN -Autathan kanssaveneilijää hänen rantautuessaan -Siivoathan jälkesi ja viet roskat mennessäsi -Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille -Tarkista grillipaikka tulipalon varalta -Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan -Ethän käytä merivettä kiukaassa -Älä häiritse luonnon rauhaa esim. lintujen pesimisaikaan -Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, koska sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttöaste- ja tulevaisuus. Saarien viihtyisyyteen vaikuttavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Saarissa kävijälle löytyy varmasti askareita, jos niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan saari-isänniltä kysymään mitä voisi tehdä. Myös oma-aloitteisuus on sallittua, sillä usein osuu silmään paljon asioita joita voi tehdä. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamille tekijöille. �2 . "" Saat kaikki kodin ja yrityksen teleratkaisut omasta puhelinyhtiöstäsi: m:irkapuhclimcl, bokapuhclimct, liinymät ja internec-yhceydet... Katso lisäticroj::i: www.b1111c11puhcli11.fi j:i tule käymään myymälässämme! LÄNNEN PUHELIN OY Kl,kko•��rtinkuja 1, Raisio•Kalliokatu 10, Rauma s�1•kunnanlffl ,, Nalckila •palvelunroo8oo398313 SÄÄNNÖT 1.§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Metituuli r.y.ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistysta seuraksi. Seura on perus1enu12. 01.1983 ja seuran kieli on suomi. 2.§ SEURANTARKOHUS JA TOIMINTA Seuran tarkoituksena oo herättää, ylläpitliä ja tukea harrastusta veneil YY n ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyvia merimiesrapoja ja edistäa ni iden leviamistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja venei lytaitojen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuur in säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistön yhteenkuufuvaisuutta perheveneilyseurana. T3rkoitustensa toteutta.miseksi seura: - järjestää kilpa-, m3tka- ja harjoitu'f'urjehduksia • Järiestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita venei lijöi- den tapaamisia • harjoittaa julkaisutoimintaa - hankkii ja yl läpitää jäsenille tarkoitettua kotisatamaa siihen liittyvine palveluksmcen • pyrlcii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa Toimintan.s.a tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yleisötllaisuuksia$ arpajaisia 1 ·a rahankeräyksiå asianmukaisen luvan saatuaan, sekä ottaa_vastaan _ahjoituksia. Seura onSuomen PurJehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Veneilyliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valta• kunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöiss ä kutsutaan piir iksi. 3.§ LIPPU Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätäån t'Jrkemmin lippuohjeissa. 4.§ JÄSENYYS Seuran jäseniä ovat: - Varsinaiset jSsenet eli vuosijäsenet • Puoliso Jäsenet - Juniori jä.c;enet - Ryhmä jäsenet - Kannal tc1ja jäsenet - KulSUIUI Jäsenet - Kunnia jasenet Varsinaisia jäsetliä ovat vuosijäsenet, joiden hyväksymisen suorittaa hallitus. Vuosijäsenen on liittymisvuoten-sa loppuun mennessä täyt et tävä vähintåän 19 vuotta. Vuosijäsen on seuraan liittyessäan velvoll inen suorittam.1:m seuran syyskokoukse-n määräämän liittymismaksun. - Puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta kuin sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen 011 V3flaa liittymismaksust:a. - Junior ijäsencksi hal lilus voi hyvaksyä 6-18 vuotiaan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessäån velvollinen suorittamaan seuran syyskokoukses:s., määr=..iämän juniorien liittymismaksun. Ju• niorijäsen voi liittyä vuosijäsencksi sen vuoden alusta lähtien jona hän täyttä..119 vuotta. - Ryhmäjäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä seuran tarkoitust..1. Ryhmäjäsenen liittymi smaksusta p.iättää hallitus. • Kannat tajajåseniks,i hallitvs voi hyväksyä oikeuskelpoiseo yhteisön. Kannattajajäsenen liiuymismaksusta päättää hallitus. - Kutsuluiksi jäseniksi voidaan seuran varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua ansioituneila henkilöitä. - Kunniajäscniksi voidaan seuran varsinaisessa kokouksessa halliwksen esityksestä kt,t5ua seuran jäse niä, jotk3 ovat erittäin ansiokkaasti toimi neet seur3n hyväksi F' sen tarkoituspe<ien toteuttamiseksi. Ku nniajäsenen joka oo toiminut seuran kommodorina voi seura vars ina1scSSt1 kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunniakommodoriksi. Uitlyess.län seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, seuran kokoukseo tekemiä pföitöks iä sekä hallituksen antamia ohje ita ja suorittamaa,, seuralle tulevat maksut oikea- aikaisesti. 5,§ JÄSENMAKSUT Vuosijäsenet, puolisoj!iseoet ja juniorijäsenet ovat velvollisia vuos ittain suorittamaan syyskokouk.sen måäräämäo vuosimaksun halli tuksen kunakin vuotcn,;1 pä,lttäm.'iän ajankohtaan menness.:1. 1 9-25 vuotiaille vuosijäsenille voidaan määrätä alennettu vuosimaksu. Ryhmä- ja Kannatt aja jäsenet ovat velvollisia vuosittain su0<ittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun. Kutsutut- ja Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 6.§ JÄSENEN EROAMINEN Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tekemällä siitä yhdistys lain13§:n mukaisen ilmoituksen. 7.§ JÄSENEN EROTTAMINEN Hallitus voi e<ottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen, seuran kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai joka saamasraan kirjallisesta kehotuksest a huolimatta laiminlyö seuralle tulevien maksujen suorittami sen. Erolelulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa eroltamispäätöksestä t iedon saatuaan tehdä asiast a seuran hallitukselle kirjallinen va litus, jonka perusteella hallituksen on alistettavJ päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Jos erottamisen perus teena on seuralle tulevien maksujen laimin� lyönti, ei hallitukse.i erottamisp.iätöksestä voi valittaa. 8.§ SEURANVARSINAISET- JA YLIMÄÅRÅISET KOKOUKSET Seura P,itää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokoos pidetäån helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-Joulukuussa. Kokouksen ajan ja t arkemman paikan määrittää hallitus. Ylimääräinen kokous kutsuraan koolle, kun hallilus katsoo sen tarpeelliseksi 1ai kun 1 O seuran jäsentä taikka vähintään 1/ 1O seuran jäsenistä sitä ��ir�:!r:i k�t��ks�;!a km;�rää�ii���t���t�t� u u�k�s �a:s�a��•:: nitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on jul kais tava seitsemän (7) päivää ennen kokousta - sa.nomalehti•ilmoituksella seuran syyskokouksen määräämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohraj a b) sihteeri c)kaksi pöytäkirjan tarkaslajaa d) äänien laskija! 3. Todetaan läsn.iolijal 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta 6. Es itetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään ti linpäätök� sen vahvistamisesta 7. Päätetään vastuunvap.luden myöntämisestä asianomaisille 8. Käsitel lään muut e54lyslistalla olevat asiJt ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään vi ikkoa ennen kokousta 9. Kokouksen päättäminen Syyskokouksessa käsite! lään 1. Kokouksen avaus 2. Valilaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihleeri c) kaks i pöytäkirjan larkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnåolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvi stetaan tulevaksi toimintavuodeksi: a) hallituksen laatima tulevan vuer den toimintasuunnitelma b) hallituksen la.1tim�1 tule• van vuoden tulo- ja mcnoarvioehdotus c) liittymisrnaksuo j.a jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 9. Valitaan kaksi tilintarkasta1aa ja heille varatilintarkastajat 10.Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa ole· vaa toimin� tamuotoa ed ustavaan ja.ostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilö! 11.Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto �J�� �ffit��!�lle valtuudet ��t1Öi=- y �l it�!�iin tai anne• 12.Päätetään missä lehdissä kokousk.utsut ja tiedonannot saatet.1an j 1 ä ]��!?e� lään t !:�ityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät 1�

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=