Merituulilainen 2005

asiat jo1ka ovat kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 14.Kokouksen päättäminen Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisessa ei näissä säännöissä loisin )iiädetä.Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaati ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äånestys suljetuin lipuin. Jokaisella vuosijäsenellä on yksi ääni, Valtakirjalla ei saa ääne-stää. 9.§ SEURAN HALLINTO Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu: • Kommodori puheenjohtajana . Varakommodori varapuheenjohtajana • Neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - Sihteerin ja � Taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitattn sy-yskokooksesS3 vuodeksi kerrallaan, liallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten.että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai toimihenki löitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Hallitus kokoontuu kominodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltalnen, kun vähintään ,,eljä seo jäsentä, puheenjohtaja tai vara.puheenjohtaja mukaanlukien, on saapuvilla. l<ommodor-in ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisen.aan. Mikäli hänelläkin oo este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteenn kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvova:na elimenä niin, etta seuran tarkoituksen ja tavoitteidenmukaiset toiminnat toteutetaan suunnitel- mien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mubises-­ ti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tavoitteiden mukaisesti. 4. V3hvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunn\tt j,, työryhmät suorittamaan niille määrättyiä halti1uksellc V.Jbotuullisi., tc.�,tåviå. 5. Vastcll,1 setirtHI ulkopuolelle suunlautuvasta toiminnasta. 6. Vastat.� liiton ji1 se,, j:isenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle ant;unista velvoitteista. 7. Vastata scur,111 kok0l1stco ,,ntamista velvoitteiS(a. 8. Pitää jäsenlucurlo:1. 9. l-loitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa �uron ticck>itustoimintaa. 11. liyväksy5 ja crou,,., seuran jäsenet. 12. Ryhlyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintal'lcastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa en· nen vuosikokousta. lilintarl.astajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa halli- tukselle viimeistäi:l.n kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. 10.§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Seuran veneluetteloon rnel'tdtty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarko i tusperien Ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran Vilhvistamien sääntöjen ja määräys� ten mukaisesti. Näiden sääntöje.i muuuamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä våhintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. Seuran purkamista koske va �ätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistavaän tarkoitukseen. Varojen 1aosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Sääntömuutostoimikunta: Turussa25.09.2002 M)'ydään käyttöteräksiä 1 (rakennep�tk . et,Jaattaraudat.), venetarvikkeita (hakoja,! sakkeleita, �öysjä, poijuja.),myös haponkestävinä � 14 "'" - Ostetaan metalleja �voinna maanatai-perjantai kello 07:30-1'6:30 Käynti Karjakadun puolelta. Nakolinnan Rauta Oy, Ilmarisenkatu'3, 20520 Turku, puh. 02-2766700 SAARI SÄÄNNÖT 1.§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oikeuettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Lisäksi käyttö on Ivallista meripelastusyhdistyksten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n alukset. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran viiri tai perälippu näkyvillä poislukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. 5.§ Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Saunomisessa on noudatettava erillista saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnilellävä käytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin, kaataminen on kielletty. 8. § Virkistyskalastus mato-ongella, piikillä ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voimassa olevan kalastuslain puitleissa.Verkkokalastus sallitaan ainoastaan Rockelholmissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö ja hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdotlomasti kiellettyä. 9. § Kello 00.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämää turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitleiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10.§ Roskat ja jätteet on vietäv veneen mukana roskankeruupisteisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereenpumpattavien käymälöiden käyttö rannoilla on ehdottomasti kiellettyä. 11.§ Lemmikkieläinten omistajat ovat vastuussa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita aluella olevia Omistajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksi jää oleskelualueille. 12.§ Tukikohtien käyttö ns. charterpurjehdusten satamina ei ole sallittua, vaikka veneen päällikkö olisikinVeneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilauksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13.§ Nämä säännöt sitovat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. Rikkomustapaukset käsittelee seuran hallitus sille osoitettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Saarisäännöt on vuosikokouksen hyväksymät hallituksen esityksestä. Saunoille tullaan toimittamaan erilliset ohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen on päätetty siirtyä yhteisiin saunavuoroihin ja ASUNTOVUOKRAUS. AVORI Uudenmaankatu 16 Puh. (02) 233 0242 www.avori.fi 15 ::i:;( ��

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=