Merituulilainen 2006

Seuramme SÄÄNNÖT 1.§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Merituuli r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. 2.§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimi�'Stapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puolesta _ j a vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta perhevene, lyseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura: - järjestää kilpa-, matka- ja harjoituspurjehduksia - järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia - harjoittaa julkaisutoimintaa - hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettua kotisatamaa siihen liittyvine palveluksineen - pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen 'tCkä viranomaisten kanssa lni111inIa11sa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yl<'hi'1Iil,1iscn1ksi,1, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukai­ ',t'tl h1v,1n ,,1,lll1a,rn, sekä ottaa vostaan lahjoituksia. �••111,1 on �l1<H1W1l l'urjchtijaliillo r.y.:n ja Suomen Veneilylitllo 1,},:11 j:i,1•n joitJ n;iiss:i s:iännöissä kutsutaan liitoksi 1 ,t•�., "'uuttt.'tl V,1l1,1kur111dn Urheiluliiton Varsinais-Suomen pihi, y.:11 l•"''n j11t,1 11:ii�s;i �;;;innöiss:i kutsutaan piiriksi. 1,li l ll'l'lJ �,•w,111 h111nul.,1.•11,1 on MPrC'nkulkuhJllitukscn vahvistama lipp11. �(•11 k:iy11:imi,r"I;; m;i:ir:itiiän I,1rkemmin lippuohW•"';"'· 4.§ IÄSl'N\'YS �<•w,111 P�t·11l:i ov,ll: V,11,i11,1i,,•t j:i,1·1t<•t di vuo<ij:isl'nel l'11t,li..,, j:1M•tll'I l 1mirn1 j:li.(•llt'I l�yhr11, i J:i,, ,ru.-1 l,o11111,,II,1j,1 j:b<.-nC't l\lll'illllll Fi',l'llCl Kw111i.1 i;i�(•nl't v,,.,. .,i11._11,i,1 j:i-,<'niJ ovttt vuc:,sij;iscnet, joiden h) 1 väksymisen ''""ill,1,1 h,1lliIu�. VuosijJscnen on liillymisvuotensa loppuun mcnncs�:i t,iytcuävä vähintään 19 vuotia. Vuosijäsen on scur.t�n liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokoukscn määräämän liittymismaksun. - P11olisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta kuin sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen on vapaa liittymismaksusta. - Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuotiaan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksessa määräämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäsen voi liittyä vuosijäseneksi sen vuoden alusta lähtien jona häri täyttää 19 vuotta. Ryhmäjäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä seuran tarkoitusta. Ryhmäjäsenen liittymismaksusta päättää hallitus. 6 1 Merituulilainen 2006 t--,11111,1Uo1j,1i,"''"II." h,1111111, vrn h)•v:ik,y:i oikcuskelpoisen yhtti,iin. K,u111.111.11,11:1,�•nt•11 l1111; 11ni�rn--iksuslt1 päättää h.,llitw,. Kutsutuiksi j�btnikc.i voicl,1.tn 'it'lll,111 v,1r,in.1iscss.1 kokouksessil h.-: illitukscn c�i1yk:,l...,t;t kl1t,u�1 dn,ioituncila hen� kilöitä. Kunniajäseniksi voicbnn scur.111 v,1niinai:,c•s�n kokouksessa hallitliksen esityksestä kutsua seuran j:iseniä, jotk,t ovat eriltäin _ ansiokkaasti toimi _ ncct se u ran hyviiksi ja sen tarko,tuspenen toteuttam,seks,. Kunniaiascncn Joka on toiminut seuran kommodorina voi seura varsinaiscss,1 kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunni,1 kommodoriksi. Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle tulevat maksut oikea-aikaisesti. 5.§ JÄSENMAKSUT Vuosijäsenet, puolisojäsenet ja juniorijäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan syyskokoukseri määräämän vuosimaksun hallituksen kunakin vuotena päättämään ajankohtaan mennessä. 19-25 vuotiaille vuosijäsenille voidaan määrätä alerinettu vuosimaksu. Ryhmä- ja Kannattajajäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun. Kutsututja Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 6.§ JÄSENEN EROAMINEN Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tekemällä siitä yhdistyslain 13§:n mukaisen ilmoituksen. 7,§ JÄSENEN EROTTAMINEN Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen, seuran kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö seuralle tulevien maksujen suorittamisen. Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa erouamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta seuran hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituksen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle tulevien maksujen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa. 8.§ SEURANVARSINAISET- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joisi,, vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokm" loka- joulukuussa. Kokouksen ajan ja tarkemman paik.ln määrittää hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan kooll1•, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10 seuran j;i sentä taikka vähiritään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallis('sll hallitukselta pyytää erityisesti ilmoiteuua asiaa varten. T:il laisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsu,,,, mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoul. seen on julkaistava seitsemän (7) päivää ennen kokoust,1 - sanomalehti-ilmoituksella seuran syyskokouksen m,rnr;i:, mässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Vuosikokouksessa käsitellään 1. KokouksPn avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) äänten laskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 7. Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä asianomaisille 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 9. Kokouksen päättäminen Syyskokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi: a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaari seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran vara· kommodori 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa eclustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:11 jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenistön tiedoksi 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka ovat kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 14. Kokouksen päättäminen Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisessa ei näissä säännöissä toisin säädetä.He11kilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella vtiosijäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 9.§ SEURAN HALLINTO Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen vai itsema h,,llitus. l lallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori varapuheenjohtajana - Neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - Sihteerin ja - Taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten,että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpancvt.1na ja valvovanJ elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja lavoitLcidcn mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle antamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiecloitustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovlollaa tilit tilintarkastajille· tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa ha llitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. 10.§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaist,->en seuraan. Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä Oi_l päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehclusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sen lisäksi, mitä riäissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Sääntömuutostoimikunta: Turussa 25.09.2002 Merituulildincn 2006 j 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=