Merituulilainen 2007

Veneil y seura Merituuli r. y . www.merituuli .nef

KARTTA HÄSTHOLM 60.12,8 708 21.57,0 26. , ..... ,.,.., )Kaiplo • l , 10 ,·, - {. r Hestiksessä viihdytään. Vuotuinen yöpymismäärä näyttää asettuneen 400-500 korville. Aika pa�on. Kuitenkin asiassa on toinenkin puoli. Suuri kävDämäärä tarkoittaa suurempaa kulumista. Jokainen voi omalta osaltaan auttaa kunnostamalla paikkoja jotain huomatessaan. Työkaluja löytW vajasta. Suuremmista asioista voit ilmoittaa minulle. samoin toivon. ettäjos lähdet saarikierrokselle, käytä valmiita polkuja. Säästetään saaren luontoa. Hyviä kesiä sitten vaan toivoo saari-isäntäl ,_.,.,._.�-- ' K.Ätnn' Saari-Isäntä Matti Ruohonen

Veneilyseura MERITUULI ry VeneilyseuraMerituuli Ry on vuonna 1983 perustettu turkulainen perhevenellyseura, J onka J äsenistön muodostaa n. 240 perhettä. Seuran toimintaperiaatteena on kehittää venellyharrastusta sekä yhdessäoloa. Postiosoite: PL 765 20101 TURKU Perustettu: 1983 Suomen PuUehtijaliitonja Veneilyliitonjäsen Tiedot seurasta: Jäsenet: 240 perhettäjoista J 20 puoevenettäja 80 moottorivenettä. Seuran toiminta: Kehittää veneilyharrastusta Katsastaa veneitä Junioritoiminta Jädestää eskaadereja Kilpapudehdustoiminta Sisällysfuettefo Kommodorin puheenvuoro................ 2 Hallitus .................................................. 3 Seuramme säännöt .............................. 4 Merituulen viiritja liput 6 saarisäännöt......................................... 7 Merisääpalvelut.................................... 8 Veneiden katsastus.............................. 10 Katsastusmiehet 2007......................... 11 Lounainen - Sydvästra 2007 ............. 14 Llputusoh j e........................... ............... 16 Merituulen ensimmäinen vire............. 18 Kuka kukin on...................................... 19 Lipunlasku Verkanllla.......................... 2 l Kuvia MM kisoista................................ 24 Botskllla Bornhomiin eli tunnelmakuvia 25 Kevät 2006 - kevätklsa, kesäkauden ava j aiset J amuuta juhlaa 20.5........... 31 Merituulllalsen veneluettelo............... 58 Vuonna 2006 katsastetut veneet...... 62 Jäsenrekisteri 2006.............................. 64 www.merituuli.net SEURAN KANNATUSTUOTTEET! Perälippu maksilippu (tilauksesta) vene yli 1 Sm J OOx J 63cm 60€ vene 1 0- 1 Sm 66x l 08cm 40€ vene 7-lOm 44x72cm 40€ 55x90cm 40€ Viiri 26x50cm 25€ 22x44cm 25€ Seuran tuotteiden myynti: VERTIKMLI OY Yliopistonl<atu 13 Turku Avoinna: ark. J 0- 18, la J 0-15 Mcntuulilainen 2007 f 1

Kommodorin puheenvuoro Näkymiä komentosillalta Vuoden 2006 swskokouksessa suoritettiin toimihenkilöiden valinnat vuodelle 2007. Haluan kiittää kokoukseen osallistuneitaminulle osoittamasta luottamuksesta. On kunnia seistä Veneilyseura Merituuli nimisen aluksen komentosillalla ja luotsata eteenpäin erittäin hyvin hoidettua ja aktiivista yhdistystä yhdessä ammattitaitoisen miehistön kanssa. Toivottavasti koko miehistämme saa myös matkustajat tuntemaan olonsa mukavaksija kotoisaksi. Seuramme on tällä hetkellä toiminnallisesti aktiivinenja taloudellisesti hyvin hoidettu. Tältä perustalta on hyvä jatkaa. Merituuli alkaajo lähestyä keski-ikää ja sen myötä ovat rakentuneet vahvat perinteet. Näen nämä perinteet seuralle suureksi vahvuudeksi, jotka auttavat toimimaan tulevaisuudessakin. Seuramme on erittäin aktiivinen eikä se rajoilu pelkästään venei lykauteen vaan seuramme järjestää toimintaa ympäri vuo den. kuten toimintakalenterista huomaa yhdellä vilkaisulla. Vilkkain toimint,1 tapahtuu kuitenkin kesällä ja pääosin saaritukikohdissamme. Perinteitä OWH myös yhdessä tekeminenja yhteenkuuluvaisuuden tunne, joita tulee ehdot tomasti vaalia. Seuramme on myös saaritukikohtien suhteen vakaassa tilassa. Molemml�,. 1 saarissa on pitkälle jatkuvat vuokrasopimukset allekirjoitettuna. Kuluvan vuoci< ·11 suurin yksittäinen operaatio on varmasti Rockelholmin saunan uudelleenrakc11 taminen. Tämä projekti on todella pitkällä jo nyt, vaikka veneilykausi ei ole vl< ·I, 1 alkanutkaan. Suurkiitokset siitä Karille ja Juhalle, Jotka ovat jaksaneet puu, 1, 1, 1 sauna-asian kimpussa pimeimmätkin talvi-illat. Toivon hyvääja antoisaa veneilykautta koko jäsenistölle. Trevllg resa, Kommodorlnne Henri Arvonen 2 / Mentuulilrt111en 2007 Hallitus Kommodori HENRI ARVONEN Varakommodorl/ Purjehdustoimikunta SAKARI LEHTOVIRTA Sihteeri TUIRE LEHTONEN Muut toimlhenkilöt: Webmaster SAMITYRNI \ Jäsen TORSTI HURMERINTA Jäsen ARI JOHANSSON Jäsen RIITTA KUUSELA Jäsen KARI LEHTONEN . 1..................................................................................... Tekninen toimikunta RAUNO RIKE Taloudenhoitaja PurJehdustoimikunta SAKARI LEHTOVIRTA Saari-isäntä Hestls MATTI RUOHONEN Saari-isäntä Rocker JUHA SALMINEN Meri!llllhlainen )007 1 3

Seuramme SÄÄNNÖT 1.§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi onVeneilyseura Merituuli r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. 2.§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta perheveneilyseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura: - järjestää kilpa-, matka- ja harjoituspurjehduksia - järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia - harjoittaa julkaisutoimintaa - hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettua kotisatamaa siihen Iiittyvine palveluksineen - pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yleisötilaisUL1ksia, arpa j aisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja SuomenVeneilyliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekii SuomenValtakunnan UrheiluliitonVarsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. :!.§ LIPPU Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippl'- Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjcissa. 4.§ JÄSENYYS Seuran jäseniä ovat: -Varsinaiset jäsenet eli vuosijäsenet - Puoliso jäsenet - Juniori jäsenet - Ryhmä jäsenet •Kannattaja jäsenet - Kutsutut jäsenet •Kunnia jäsenet Varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet , joiden hyväksymisen suorittaa hallitus. Vuosijäsenen on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävä vähintään 19 vuotta.Vuosijäsen on seuraan liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän liittymismaksun. - Puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta kuin sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen on vapaa 1 iittymismaksusta. - Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuotiaan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksessa määräämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäsen voi liittyä vuosijäseneksi sen vuoden alusta lähtien jona hän täyttää 19 vuotta. Ryhmäjäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä seuran tarkoitusta. Ryhmäjäsenen liittymismaksusta päättää hallitus. 4 1 Merituulilainen 2007 Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoi•,1•11 yhteisön. Kannattajajäsenen liittymismaksusta p;i:iII,1,1 hallitus. Kutsutuiksi / "äseniksi voidaan seuran varsinaisessa kol.11 uksessa hai ituksen esityksestä kutsua ansioituneita l11•11 kilöitä. Kunniajäseniksi voidaan seuran varsinaisessa kokoul, sessa hallituksen esityksestä kutsua seuran jäseni;i, joi�,, ovat erittäin ansiokkaasti toimineet seuran hyväksi j,1 •,1•11 tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenen jok,t 011 toiminut seuran kommodorina voi seura varsinaist'S�,, kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunni,1 kommodoriksi. Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan Sl'u1,111 sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätöksiii sck(i h,,I lituksen antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle 1ul1•v,11 maksut oikea-aikaisesti. 5.§ JÄSENMAKSUT Vuosijäsenet, puolisojäsenet ja juniorijäscnet ov,11 wl\,, 11 lisia vuosittain suorittamaan syyskokouksen m:i:I,,I,1111,111 vuosimaksun hallituksen kunakin vuotena p;i:111,1111.1.111 ajankohtaan mennessä. 19-25 vuotiaille vuosiFi'<•11llh• 1-01 daan määrätä alennettu vuosimaksu. Ryhmä- ja Kannattajajäsenet ovat velvollisia vutt\lll,1111 ,11,, rittamaan hallituksen määräämän vuosimak�u11 , l\lt1•.11h1I ja Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 6.§ JÄSENEN EROAMINEN Jäsenellä on oikeus milloin tahansa crola ,rur,l\l,1 11'!1 , 111:il lä siitä yhdistyslain 13§:n mukaisen ilmoiiuk,1·11 7.§ JÄSENEN EROTTAMINEN Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii �t•tu,111 ,,1,11,11111 • 11 seuran kokouksen päätösten, hallituksen ,1111,111111•11 11h 1 11 den ja määräysten tai hyvien tapojen v.1,1,il•,1••111 1,11 j11� saamastaan kirjallisesta kehotukscsla huoli111,111,; l,111111111, seuralle tulevien maksujen suorittamisen. Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuuk,1111lt•11 l-11l111 erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tchd:I ,1•<1,1�1,, , 11, 11 hallitukselle kirjallinen valitus, jonka pt'ru,1,•, , ll,1 il,1lh1o1 sen on alistettava päätöksensä seuran scur,I,,v,11I l , .,J ,,.,1 , ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle• I11l1•vl1•11 11111 jen laiminlyönti, ei hallituksen crottJmi•,p,1111111,, ,r, valittaa. 6.§ SEURANVARSINAISET- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Seura pitää vuosittain kaksi varsinabI,1 ku�rn1•.t,1 jttli! vuosikokous pidetään helmi-huh1ikulM,1 I • • •H.1- 111.rn loka- joulukuussa. Kokouksen ajan j,1 1,11k1•111111,111 l' 111 ,111 määrittää hallitus. Ylimääräinen kokou, ku1•,111.i,111 111111, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 1,11 l,1111 10 '·""' 1111 sentä taikka vähintään 1/10 seuran jJ<c-11l 1 ,1,I ,11,1 !11 j.1lh1f JI hallitukselta pyytää erityisesti ilmoi11•1tu,, ,, , ,1,,,1 �.111," 1111 laisissa kokouksissa käsitellään aino,1,t.1,111 �11!1111,I 111• ,: mainitut asiat. Kutsu varsinaist.-1C11 ja ylimt1,lldH,r1•11 l11I t t 1 seen on julkaistava seitsemän (7) p:iiv:i;I ••1111; , 111 ,,,J ,.u,1, - sanomalehti-ilmoituksella seura,, syy,�0�1111I•" 11 1111.11 mässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille, � Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) äänten laskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvrstettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 7. Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä asianomaisille 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 9. Kokouksen päättäminen Syyskokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi: a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 10.Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt 11.Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenistön tiedoksi 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka ovat kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 14. Kokouksen päättäminen Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisessa ei näissä säännöissä toisin säädetä.Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella vuosijäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 9.§ SEURAN HALLINTO Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana -Varakommodori varapuheenjohtajana - Neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - Sihteerin ja - Taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten,että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai toimihen�ilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hailituksel le vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle antamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiedoitustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. 10.§ MUITA MÄÄRÄYKSJÄ Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämii:in harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvislamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien ä:inioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen.Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Sääntömuutostoimikunta: Turussa 25.09.2002 Merituulilainen 2007 1 5

Merituulen viirit ja liput Seuran hallitus yhdenmukai sti Merituulen graafista ulkoasua Ja korvasi vilrlen vanhat logot perällpun mukaisella logolla vuoden 2003 alusta alkaen. Seuramme veneenomistajan viirit ovat kolmikulmaisia. Toimihenkilöiden tunnistamisen helpottamiseksi esimerkiksi saaritukikohdissa on toimihenkilöiden viiri kolmikulmainen,jossa etuliik . ki on sininen. Toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenet, sihteeri, saari-isännät ja katsastusmiehet Kommodorinja varakommodorin viirit ovat malliltaan entisellään. Kunniajäsenenja kunniakommodorin viiri on suorakaiteen muotoinenja alaliikki sininen. • Kommodorin viiri (sBru Tolmihenkilövllrl • Kunniajäsen/ Kunnlakommodorln viiri 6 l Merituulilainen 2007 iti Seuran lippu Varakommodorin viiri []f3t Veneenomistajan viiri f lUl!lllllimllllll l-tlllll l..ll l Hl-lltl-tl l lJHINIHlll ll-ll l llll lNJf lll l lll!l l..1111 1 1 1-Ull lllal llll-1! 1 11 1 1 1 1111� 1 Seuran uuden virallisen ! viirin voit käydä ostamassa: 1 Soitinliike Vertikaali ! Yliopistonkatu 13 1 201 00 Turku i �1JMlll l l llll lllll!IIIII II -UIIU.ll llllallll ll-lllllllliallHl!ll-11 11-lllll-ll llllmllllll llMlffl llHI� Saarisäännöt 1.§ Veneilyseura Merituuli ry:n haliitsemia saaria ja vesialueita ovat oil<euettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Lisäksi käyttö on Ivallista meripelastusyhdistyksten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n alukset. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran viiri tai perälippu näkyvillä poislukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. 5.§ Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Saunomisessa on noudatettava erillista saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä käytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin, kaataminen on kielletty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, piikillä ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voimassa olevan kalastuslain puitteissa. Verkkokalastus sallitaan ainoastaan Rockelholmissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyLtö ja hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 00.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämää turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10.§ Roskat ja jätteet on vietävä veneen mukana roskankeruupisteisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereenpumpattavien käymälöiden käyttö rannoilla on ehdottomasti kiellettyä. 11.§ Lemmikkieläinten omistajat ovat vastuussa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita aluella olevia Omistajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksi jää oleskelualueille. 12.§ Tukikohtien käyttö ns. charterpurjehdusten satamina ei ole sallittua, vaikka veneen päällikkö olisikin Veneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilauksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13.§ Nämä säännöt sitovat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. Rikkomustapauksetkäsittelee seuran hallitus sille osoitettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Saarisäännöt on vuosikokouksen hyväksymät hallituksen esityksestä. Saunoille tullaan toimittamaan erilliset ohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen on päätetty siirtyä yhteisiin saunavuoroihin ja uimapuvun käyttö on välttämätön. 14.§ Jokainen veneilijä kiinnittyy ja viettää aikaansa veneilyseura Merituulen saarissa omalla vastuulla. Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari-isäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi- ja syyskokouksessa. Uusi saaritoimikunta on inloa täynnä, joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa Niiden kunto ja viihtyisyys on koko jäsenistön vastuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. MUISTATHAN Aulathan kanssaveneilijää hänen rantautuessaan - Siivoathan jälkesi ja viet roskat mennessäsi Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojilie Tarkista gri llipaikka tulipalon varalta Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan - �thän käytä merivettä kiukaassa - Alä häiritse luonnon rauhaa esim. lintujen pesimisaikaan - Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttö-aste- ja tulevaisuus. Saarien viihtyisyyteen vaikuttavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Saarissa kävijälle löytyy varmasti askareita, jos niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan saari-isänniltä kysymään mitä voisi tehdä. Myös omaaloitteisuus on sallittua, sillä usein osuu silmään paljon asioita joita voi tehdä. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamille tekijöille. Mc1ituulilainen 2007 f 7

Merisääpalvelut www.ilmatieteenlaitos.fi Merisää numerosta 0600 10660 Sjövädret på nummer 0600 10670 valitse I säähavaintoja menalueittain valitse 2 sääkatsastuksen valitse 3 ennusteet merialuettain Kartassa on meriennusteetja taulukossa havaintoasemien numerot. Alueen tai havaintoaseman numeron jälkeen painetaan vielä ruutunäppäintä. Numero toimii ympäri vuoden. Hinta; 0.92 eur/min+ppm. �Meriveden korkeushavainto (Merentutkimuslaitos) Säähavainnot päivitetäänjoko tunnin tai *kolmen tunnin välein, Harmaja kuitenl<in 1/2 h välein. GSM-tekstiviestinä numerosta 16161 . Palvelun hinta 0,84 eur/haku Radiolinjan, Soneranja DNA:n liittymillä palvelu toimii myöskin ulkomaillal KOKO ITÄMERI Palvelu kattaa alueet 10 - 27 TUULIENNUSTE (MERI) Lähetä esim. teksti: MERI 15 Saat tekstiviestinä Saaristomeren 48 h tuuliennusteen. HAVAINNOT IMERINYTJ 201 r 20 o-$.:ie' ..,,.�,� rnr 1��:a Esim. Saaristomeri: MERINYT 15 AALTOENNUSTE jAALTOJ Palvelu ei kata aluetta 211 Esim. Saaristomeren aaltoennuste: AALTO 15 [ID][1JJ IUl[TI] [Il]IT5] ITii][IZ) rnD� [2ITJ[2I] [2z][23] [Nl[25] [2fil[ZZI 118 Itäinen Suomenlahti Läntinen Suomenlahti Pohjois-Itämeren itäosa Pohjois-Itämeren länsiosa Mvenanmeri Saaristomeri Selkämeren eteläosa Selkämeren pohjoisosa Merenkurkku Perämeren eteläosa Perämeren pot')joisosa Riianlahti Keski-Itämeri Gotlannin meri Öölannin meri Kaakkois-Itämeri Bomholminmeri Arkonanmeri Helsingin majakka 121 Tulliniemi� 1077 Hamina� 1227 Hanko� 100 Rankki* 122 Utö 101 Kotka 1270 Aaltopoiju� 102 Haapasaari 131 Bog.skär ' ... , ,fil] ,a,\ I •�� 7,Qi ;i,"r {�' "': C ::::a 163� r.71 16L- � M>JDN 161 i:; 153-- ---- GP<� ';;�%�/�_i ,i ;;JJ,irm �........ - �l' -;. ..,..,., Merlsäättedotukset 1588 Föglö� 161 lsol<ari YLE Radio Suomi klo. 5.00. 7.S0ja 12.45 *veneilysää klo. 15.50 ( 19.5.-3.1 CI) klo 18.50 ja 21 .50 myös numerosta 0600 10681 1802 Holmögadcl 1877 Vaasa� 191 Kailan 163 Kylmäplhlaja 193 Tanka, 194 Ulkokalla 165 Tahkoluoto 1602 Kuggören 1977 Pietarsaari i=äl 103 Orrengrund 1302 Svenska Högarna• 1604 Orskär 200 Oulu Vihre.lb,1,111 1306 Gotsl<a Sandön 1677 Rauma% 201 Raahe 110 Isosaari* 111 Kalbodagrund% 1308 Landsort* 1688 Mäntyluoto% 2077 Raahe% 112 Emä.salo 141 N.)Alamn 171 Kristiinankaupunki 202 Maoanieml 1177 Helsinki� 142 Märket 172 Krist iinank . majakka 2088 Oulu% 113 Harmaja 152 Vänö 1702 Sl<agsudde 303 Kemi 1 114 Mäkiluoto 153 Rajakari 1777 Kaskinen� 204 Ajos 115 Bågaskår 154 FagemOlm 181 Bredskåret 209 Nahkiainen 116 Jussarö 155 Kuml inge 182 Strömmingsbådan 2006 f!juröklubb' 120 Russarö* 1577 Turku% 184 Valassaarer 2099 Kemis 8 / Merituulilaincn 2007 MERIPELASTUKSEN •• @ HALYTYSOHJf V ALARMINSTRUKTION FÖR SJÖRÄDDNINGEN '.\1I'Rll'l:l.�SrUK%:--l I IAl.\'TY$'°'L;Ml:R0 • SJ0RAl)l)1' li\:Gl'1':- Al.ARM1'L �I�11,R 0204 1000 • Saariston�crcn mcripclasuislohko • Mc_ri _p_ c_ l,u_s_tu_s _ k_ c,-k-- u-s___ • �k\�1'lrcbhav1.:ts �ö�1d<lninx�d1Strikt • �j(1r:iddning�C\.·t1lr=.di:n MRCC TURKU 0204 1001 - ·-- -------- • Suonwnlahdcn meripclastuslohko • Mcripelastuslohkol,cskus • Finsk..'\ VikrtB s1C'rjddning.,;dis1rikt • Sjöl'Jddning.;1. mdcn·cn1r:dcn MRSC HELSINKI 0204 1002 • Pohjanlahden mcripclastuslohko • Mcripdasmstohkokeslms • lkHlnisk,! \iken.s simlddnin�sd!strikt • SjOr=.lddnint:Slmdcn,;emrakn MRSC VAASA 0204 1003 • Radioyhteydet • Ro.diokommunikation VHF - OSC 70 VHF- DSC VHF - kana\'it �IF- OSC MF -1m1j_uus 16 lJ87,5 kfä 2182 kHz VIIF - kana! ).-ff -DSC Ml' - frekwns Ilmoita h:na1.1p:mks.:st:i 1:1i vaarntilantcest.1 VHF -r:tdiolla, puhdimdla 131 111uulla 11op,:alta tav;dla h1hi1nmallc mcripclastuskeskuksellc lai meripelasiuslohkokcskukselk. J.-leripelas1ukse11 haly1ysnumcro,111 witcnaessa puhelu yhdisty)' h\himp,i;in m,-ripd"stuswimcn jolulikc:-i-k11k.�en. Suum�numcma.t'i k. . i)'lct:'1. llmol1uksi:.1 ,";1Slt1anott11,·at . 1a ,·:.dittäw.1L myös ha t:tkcs.kuksct (ykinen l1å1:i11umero 112). Mrddrla om nödl: lgct cller om faroshumil,ncn per VHF .,o\di,,. tckf,,n cllcr p;\ an annm snahh1 .sc,u 1ill n,um,\Slc sjömddningsccmral dlcr .sjöråddningsundcrccnlral. Metlsj6r. lddnin�cns alarmnummer k-,pplns �;1nnale1 1ill -._jor.tddningstj:tsnStt"lt-; nant):t.'-tt: k-dningsccntml. �·1an bdwn:r ingarik1numr11cr. Anm�lningar moUa:.i ochfonncdlmi ävcn av not.kcntralcma (allm:1m n(,dnummer I l2). Mcripci.1�10.slohkon raja , Cirlns for sj1n'3dtlning !.dll'>lrlkc1 ' / Meripd.asmst()imen ,'l!stuualuccn ulkomj;t Ynrc gF.m� rö.- sjöl"lddnlug-.1j:in�1t•n� an::,;,·nr:;rt�ion Merituulilainen 2007 1 9

Veneiden katsastus Merituulen tekninen toimikunta Seurassamme veneiden katsastusta hoitaa tekninen toimikunta, Jonka muodostavat seuramme 11 katsastusmlestä. Toimikunnan pääaslalllnen tehtävä on katsastustoiminnan suorittaminenja tarvittaessa seuranjäsenten erilaisten teknisten ongelmien selvittäminen. Toimikuntaa täydennetään ta,vittaessa kouluttamana lisää katsastusmiehiä. Teknisen toimikunnan ffvetäjänä" toimii tänä Vl,IOnna Rauno Rike. Yleistä katsastuksesta Suomessa huvialusten katsastus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tuNallisuustoimintaa. Veneiden katsastuksen saavat suorittaa vain keskusliittojen kouluttamat katsastajat,jotka toimivat ilman minkäänlaista koNausta avustaen ja neuvoen veneilijää merituNallisuuteen liittyvissä asioissa. Katsastus on veneen omistajan kannalta ensiaNoisen tärkeää.jos vahinkoja sattuu. Varsinkin uuden veneen peruskatsastuksen yhteydessä omistajalle seMää esimerkiksi sulkuventtiilien sijainnit. varaohjausJädestelmät sekä mahdolliset ongelmakohdat joihin tulee kiinnittää huomiota. Nämä tiedot etukäteen saatuna ovat kullanarvoisia jos veneillessä tulee eteen ongelmatilanteita. Myös vakuutusyhtiöt arvostavat katsastuksen tuomaa parantunutta veneilytuNallisuutta myöntämällä alennusta venevakuutusten vuosimaksuista katsastetuille veneille. Katsastus jakautuu kahteen osaan. Viiden vuoden välein suoritettava peruskatsastus ja vuosittainen merikelpoisuuskatsastus. Mikäli venettä ei katsasteta vuosittain, tulee asiasta ilmoittaa myös vakuutusyhtiölle, ettei jatkossa joudu maksamaan korotettua vakuutusmaksua tai vahinkotapauksessa menetä osan koNauksesta. Seura ylläpitää rekisteriä Merituuleen katsastetuista veneistä ja toimittaa niiden tiedot keskusliittoihin. Myös vakuutusyhtiöt saattavat pyytää seuralta tietoja veneen katsastuksesta. Muutoksia katsastukseen vuonna 2007 Varsinaiset katsastussäännöt eivät viime vuodesta ole muuttuneet.mutta tälle vuodelle keskusliitot ovat asettaneet muutamia painopiste10 1 Memuul1la1nen 2007 alueita, joihin katsastajat kiinnittävät erityist.i huomiota. Näitä painopistealueita ovat palonsammuw mer, ilmatäytteiset pelastusliivit. hätäraketit sel<,I veneen varalaidan korkeus. Palonsammuttimet on asetusten mukaan vr sikulkuneLNoissa tarkastettava vähintään vuode,1 välein. Sammuttimen vuositarkastus on edellc,•11 suoritettava ennen katsastusta. Myös uusi sant mutin on tarkastettava.jos sen valmistusleim.i11, on eri vuodelta.kuin katsastus. llmatäytteiset pelastusliivit eli ns. paukkull1v11 ovat viime vuosina yleistyneet ja niiden J)t 1111 teellisesta huollosta ja väärästä säilytyksestd u1 1 havaittu aiheutuneen vakavia vaaratilantrll,1 Katsastuksen yhteydessä jokaiseen tällaisec, 1111 viin on oltava varapatruunoita ja varasulakk('ll.i liivien toimintakunnon varmistamiseksi. Valmistajat suosittelevat, että ilmatäytle1\I, ·11 liivien käyttöikä on enintään l O vuotta. Hätärakettien kelpoisuusajaksi hyväl<sytd,111 katsastuksessa 1 + 5 vuotta. Niiden valmis1.11,11 takaavat kuitenkin tyhyemmän kelpoisuu�,ij,111 Tätä valmistajan kelpoisuusajan ylittävält�i rtj, 11!,1 vastuu on veneen päälliköllä. Varalaidan korkeus on otettu painopistCC'k,I, koska joidenkin veneiden todelliset varalt1lc 1,11 ovat hälyttävän matalia. Uppoamisia ja vc1t11.i tilanteita on jo sattunut. PeruskatsastukS(..'\\,, selvitetään alin vuotoaukko ja mitataan var;il, 111, 1 kor1<eus vesilinjasta alimpaan aukon alareun,1, 111. josta vesi pääsee veneeseen. varalaitako1ki•11, mer1<ataan katsastuspöytäkidaan. Katsastustolmlkuntn RAUNO RIKE Katsastusmiehet 2007 Matkapuhelin Sähköposti Armio Heikki Arvonen Henri Hultama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjö Lehtinen Matti Lehtovirta Sakari Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Kaikilla seuramme katsastajilla on pätevyys katsastaa seka puoe- että moottoriveneitä Merituulilainen 2007 l 11

Suomen Purjehtijallitto - Flnlands Seglarförbund SuomenVeneilytiitto - Finlands Båtförbund VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Seura Förenlng Veneen nimi Bätens namn (?mistaja Agare . Oso�e Adress Venetodistuksen numero Båtcertifikatets nummer . Rekisteri/purjenumero Registerlsegelnummer Kotisatama Hemhamn ......... Venetyyppilmalli Båttyplmodell Runkonumero Skrovnummer Vuosi År 0 Purjevene Segelbåt 0 Moottorivene Motorbåt Rungon materiaali Väri Valmistusvuosi Skrovets materia! ...... ................................... ......... Färg ............................. ................... Tillverknlngsår Pituus Leveys Syväys Suurin korkeus Uppouma Längd ................... Bredd .................... Djup...................... Största höjd .........................Depalcement Moottori/ 0 sisäl I.J sisäperä/ r.J perä/ Lukumäärä Teho Purjepinta-ala Motor inombord inu utombord Antal ............Effekt .................Segelyta......... Merkki/malli Valmistenumero Märke/modell ........................................................ Tillverlmingsnummer Liitto Förbund 0 SVEL Q SPL Radiokutsu -- Talvisäilytyspaikka Radloanrop .............................................................. Vlnterföivaringsplats..................................................................... Tankkien tllavuudet Polttoaine Vesi Septl Tankamas volym Bränsle .............................Vatten ....................................Septi .............................. . ............... .i = pakollinen obligatorisk l:l2 = pakollinen 2 kpl obligatorisk 2 st O = suositus rekommendation m = moottorivene motorbåt p/s = purjevene k = kaikilla segelbåt för alla 1. Runko-Skrov 1 1.1 Rungon ja rakenteiden kunto-Konditionen för skrov och konstruktioner.................. ....... ·.:i 1.2 Aukot ja niiden suljettavuus-Öppningar och möjlighet att tillsluta dem ..................... ...... □ 1.3 Materiaalin ja pinnoitteen kunto-Materialets och ytbehandlingens kondition ...................'.J 1.4 Köli ja peräsin-Köl och roder............................................................................................. 'J 1.5 Ohjausjärjestelmä-Styrsystem ......... ................................. ..................................... '.J 1.6 Vetolaitteiston. akselin ja potkurin kunto- Kondilionen för drev, axel och propeller ..........,.i 1.7 Runkoläpiviennit, sulkuventtiilit ja putkisto-Skrovgenomföringar, ventiler och rörsystem 0 1.8 Kaiteet. kädensijat ja klinnityshelat-Räcken. handtag och beslag.................................... :i 1.9 Painavien esineiden kiinnitys - Fastsättnig av tunga föremål. ............................................ 0 1.1O Makeavesijärjestelmät-Sötvattensystem 2. Takila ja purjeet, mikäli asennettu-Rigg och segel, lfall lnstallerade 2.1 Takilan kunto ja huoltaminen- Riggens kondition och översyn ......................... 2.2 Purjeet-Segel ................................................................................................... 2.3 Myrskypurjeet-Stormsegel ................................................................................................0 2.4 Reivausjärjestely-Revningsanordning 3. Moottori ja sen Järjestelmät, mikäli asennettu-Motorn och dess system, ilall installerad 3.1 Moottorin asennus ja kunto-Motoms installation och kondition........................................0 3.2 Moollorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus-Motorns reglage och deras funktion ........... Q 3.3 Polttoainejärjestelmä (säiliöt, putkisto!. sulkuventiilrt, suodattimet) - .................................0 Bränslesystem (tankar, rör, avstängningsventiler. filter) 3.4 Jäähdytysjärjestelmä (pohjakaivot, läpivennit, putkisto!. sulkuventiilit) - ...........................0 Ky1system (bottenbrunnar, genomföringar. rör, avstängningsventiler) 3.5 Merivesisuodatin - Sjövattenfilter..................................................................................... ...0 3.6 Sähköjärjestelmät-Elektriska systam................................................................................0 - erillinen käynnistys- ja käyttöakusto-separat start- och förbrukningsbatteri .................... 0 - maasähköjärj. asennus ja tapaturmasuojaus-installation och säkerhet för landström .... ::.l - aggregaattijärjestelmän (230 V) kunto, jos asenn.-elaggregatets (230 V) skick, om inst. 4. Venevarusteet - Båtens utrustnlng 4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät-Märkning av båt och utrustning 4.2 Ankkurivarustus-Ankarutrustning......................................................................................02 4.3 Ajoankkuri-Drivankare ...................................................................................................... □m 4.4 Veneköydet-Bä«inor..........................................................................................................02 4.5 Työkalut ja varaosat - Verktyg och reservdelar 2 0 u 0 0 0 cJ u 0f .J ':J ::.i 0 0 □ ,.J 0 □ 0 0 0 0 □ u 0 02 Dm 0 □ 3 ::.i :i 0 J u f.J CJ 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 ,.J Om 0 0 4 u ::l u w ::) ) ) :.i .J .J .J .J _j i.i , .J () • .J . ) ©SPL.f'SF. SVEL valkoinen - seurafkeltainan jäse:1 , vil • !öreningen/gul - mcdlomun 12 1 Mentuulilaincn 2007 Katsastuspöytäkirja, sivu 2 Besiktningsprotokoll. slda 2 Omistaja - Ägare ...................................................... 2 3 4.6 Airot tai mela-Aror eller paddel 0 Q 4.7 Venehaka-Båtshake ................ 0 Cl 4.8 Heittoliina-Kastlina ............................................................................................................0 0 Cl 4.9 Laltasuojat- Fendrar...........................................................................................................O 4.1O Venetikkaat - Båtstege......................................................................................................O 0 0 o 0 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhin sulj. ohj.- Defroster och vindru1etorkare i täckta styrh. ...... □ 4.12 Käymälä.varustus ja jätehuolto -Toalett och avfallshantering ..........................................0 0 0 Q 0 4.13 Nestekaasujärjestelmä, mikäli asennettu-Flytgassystem, om installerat ....................... □ Q 0 4.14 Liesi ja lämmitin. asennus ja turvallisuus-Båtkök och värmare, install. och säkerhet ....0 4.15 Perälippu tai viiri-Flagga eller vimpel.............................................................................. a □ a □ 0 5. Merenkulkuvarusteet-Navgatlonsutrustnlng 5.1 Kulkuvalol ja ankkurlvalo-Lanternor och ankarljus ...........................................................0 □ Q 5.2 Merkkikuviot- Signalfigurer ................................................................................................0 5.3 Äänimerkinantolaite- Ljudslgnalanordning.........................................................................O 0 Q □ a 5.4 Tutkaheijastin-Radarreflektor............................................................................................O 0 5.5 Ohjallukompassi- Styrkompass .........................................................................................0 5.6 Varakompassi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat ............................0 0 0 0 0 5.7 Loki, kaikuluotain Ja ilmapuntari-Logg, ekolod och barometer .........................................0 0 0 5.8 Merikartat ja välineet sekä kiikari-Sjökort och bestick samt kikare ..................................0 □ 0 5.9 Yleisradiovastaanotin-Rundradiomottagare .....................................................................0 0 0 5.1O Sähköinen paikantamislalte -Apparat för teleteknisk navigering..................................... □ 0 5.11 Tutka-Radar ....................................................................................................................0 0 5.12 Valonheitin- Strålkastare..................................................................................................Om Om Om 5.13 VHF-merlradiopuhelin-Marin VHF radiotelefon .............................................................0 0 0 5.14 Vesiliikenteen säädökset ja asiakirjat-Sjötrafikreglema och dokument .........................0 a 0 6. Turvallisuusvarusteet-Säkerhetsutrustning 4 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 Kelluntavarusteet-Flytutrustning .......................................................................................0 0 0 0 6.2 Turvavaljaat ja kiinnltyspisteet/juoksuköydet-Säkerhetssäle och fästpunkter/ linor p/s Ok □2 02 · m 02 o 6.3 Pelastusrengas- Livboj ....................................... ...............................................................02 □ 0 0 6.4 Punaiset laskuvarjoraketit- Röda fallskärmsraketer ..........................................................04 04 02 6.5 Punasoihdut-Röda bloss...................................................................................................04 04 02 02 6.6 Valkoiset raketit ja oranssisavut-Vita raketer och orangerökar ............................... 4+2 0 0 6. 7 Käsipumppu. kiinteästi asennettu- Handpump. fast installerad.........................................02 0 0 Om 6.8 Koneellinen tyhjennyspumppu - Maskinell länspump......................................................... a 0 6.9 Kåsisammutin-Handsläckare............................................................................................Q2 02 Q 0/x 6.10 Sammutuspeite-Släckningsfilt.........................................................................................O O Q 6.11 Hätäsulkimet-Nödtillslutare.............................................................................................O Q Q O 6.12 Kåsivalaisin, varaparistot ja -polttimot-Ficklampa, reservbatterier och -lampa ..............03 02 0 0 6.13 Ensiapuvälineet-Förstahjälputrustning ...........................................................................0 0 0 0 6.14 Varaohjausjärjestelmä-Reservstyranordning ................................................................. 0 0 Cl 0 6.15 Hätätyökalut-Nödverktyg ................................................................................................Qp/s Qp/s Qp/s 6.16 Varajuomavesi ja varamuona- Drlcksvatten och provlant i reserv ..................................0 0 0 6.17 Pelastuslautta varusteineen-Räddningsf lotte med utrustning ........................................ □ 0 6.18 Palonilmaisin-Brandvamare............................................................................................O Q O 0 Huomautuksia - Anmårkningar: Peruskatsastus Grundbesiktning.. Vuosikatsastus Årsbesiktning Katsastaja Besiktningsman Omistaja Katsastaja .....................Ägare ................................................ Besiktningsman pvm•datum Lupanumero-Licensnummer. 1 ...................................... 11 ..................................... 111 ................. pvm�atu.m pvtT'Ktalum pvm-datum IV............................. pvm-datum Lupano.-Licensnr. © SPL-FSF. SVEL valkoinen - seura/keltainen jäsen , vit -förenrr>genfgul -me<Uernon V 2.0 Meriruulila1nen 2007 / 13

I_ .,. Lounainen - Sydvästra 2007 :::,_ 1 Fvm Seura Kilpailun nimi Kilpailuluokat Rata-alue Lähtö Lähtöjä Maksu Viim.ilm. Muuta Datum Klubb Kappseglingens namn Kappseglingssklasser Banaområdet Start Starter Avgift Anmålning Övrigt �- 1 J.5. TPS Vappukilpailu Optimisti, Laser TPS:N edusta 1.5. klo 12, TPS Ruissalo N J8.-J 9.5. DMSK Ruukin Kierros LYS Ruukinselkä 11:00 25€ 10.5. 18.5. klo 9, vierasvenesatama 0 0 Urheiluveneet www.dragsfiard.fi/ruukinkierros ---J J 9.-20.5. TPS Logitech Optimisti Optimisti Po�ois-Airisto 12:00 6 25€ 14.5. l 9.5. klo 19, TPS Ruissalo Ranking 11:00 www.turunpursiseura.fi 26.-27.5. ASS Ranking 5o5, Lightning N Erstan 12.00 6 30€ 21.S. 26.5. kl J0.00ASS.www.netti.fi/-ass 8.-10.6. TPS H-vene SM/PM H v- ene Pohjois-Airisto 12:00 140€ 25.5. 8.6. klo 10, TPS Ruissalo 11:00 www.turunpursiseura.fi 9.6. GK 24 -timmars IMS LYS Airisto Strand - 12.00 1 40€ 7.6 Airisto Strand, skepparmöteMppaiil<okous� Skärgårdshavet/Saaristom eri -90-120nm l 0.30. www.gullkronakryssarklubb.fi Ålandsbanken 660J 00 -03118023 9.6 RPS Rauman majakka LYS, köli-veneet Rauman edusta n.20 mpk 12:00 1 9.6. klo 9:00, RPS Kuuskari 9.-10.6. BSF Vuosipu[jehdus Vikla, 505 Ulkoradat 12.00 6 30€ 9.6. Katsowww.BSF.fi Opti 25€ LYS 20 mpk 11.00 2 15.-16.6. TPS 40. Pyytinkarin kilpailut IMS/ORC Club (rank.) Viittakari-Pyytin- 18:00 2 50€ 11.6. 14.6. klo 19, TPS Ruissalo 17,6, Paluupu[jehdus Swan, LYS, partiolpk kari-Viittakari J1:00 www.turunpursiseura.fi 80/25 mpk 15.-16.6 RPS Rauma Sea Race LYS, köli-veneet JOO mpk 18:00 1 25 8.6 15.6. klo 16:00, RPS Kuuskari 20.6. UPS 1. vars. kilpapulj LYS I0 mpk 18.00 ) 10€ 20.6. www.uusikaupunki.fi/-ups 13.-14.7. ASS Ranking, Gullkrona IMS, LYS I00Nm 20:00 1 60€ 9.7. 13.7. kl 17.00ASS. www.netti.fi/-ass 14.-15.7. UPS AlbinE, FE ranking Ugin edusta 11:00 4 50€ 7.7. www.uusikaupunki.fi/-ups 26.-29.7. NPS 2.4 mR SM-kisat 2.4 mR Väskinaukko 14:00 8 100€ 2.7. 26.-27.7. Lammasluoto www.nps.fi 28.-29.7. UPS UPS:n Regatta LYS, köli-, Ugin edusta 12:00 LYS 2 LYS 30€, 21.7. www.uusikaupunki.fi/-ups kevytveneet kevytv. 10€ 4.8. NPS Saaristolaisveneet Saaristolaisveneet Kaupunginranta 12:00 ) erillinen kutsu www.nps.fi 4.-5.8. TPS 49er GP 49er Saaronniemi www.turunpursiseura.fi 11.8, NPS Luonnonmaan ''Ympäri' LYS,H-35, Kaupunginranta 12:00 ) 25€ 3.8. NPS:n 90-vuotisjuhlakilpailu Hai, köliveneet Väskinaukko www.nps.fi l l.8. SP Särkisalon Regatta LYS 2Jmpk 12:00 1 20€ 9.8 www.salonseutu. fil pursiseura l 13.-14.8 RPS Vuosikilpapu[jehdus LYS, köliveneet Rauman edusta 12:00 2 12.8. klo 19:00, RPS Kuuskari 11:00 •� -: � E. 3_:.55 _..�<>Cl Reg.a..a 606lrar-'<) Pohjois-Airisto 12:00 6 50€ 13.8. 18.8. klo 10, TPS 11:00 www.turunpursiseura.fi 18.-19.8. TPS Turun Hopea IMS/ORC Club, LYS Saaristomeri 11:00 2 50€ 13.8. 18.8. klo JO, TPS www.turunpursiseura.fi 18.8. UPS Saaristopuljehdus LYS Uki -Katanpää 12.00 1 20€ 1 ).8. www.uusikaupunki.fi/-ups 19.8. UPS 2. vars. kilpapu[j. LYS Katanpää-Uki 1 10€ 11.8. www.uusikaupunki.fi/-ups 25.8. KAAVE Marskär Open LYS 37 mpk 11:00 2 40 19.8. 25.8. Klo 09.00 Storrnälö, www.l<aave.fi 25.8. BSF Katavamaa Race LYS J0 mpk 10.00 1 15€ 25.8. Katso www.BSF.Ii 31.8-2.9. BSF Laser SM Laser S Ulkoradat 12.00 9 50€ 15.8. Katsowww.BSF.Ii 1.9. UPS Valssipu(iehdus LYS J5 mpk 12.00 ) JO€ 24.8. www.uusikaupunki.fl/-ups ) ,9 RPS Rauman matala LYS, köliveneet Rauman edusta 12:00 ) J.9 klo 9:00, RPS Kuuskari n.20 mpk J.-2.9. BSF Pori Open Laser R Ulkoradat 12.00 6 30€ 1.9. Katsowww.BSF.fi Laser 4.7 LYS 20 mpk 11.00 2 30€ J.-2.9. TPS Nordic Cup !OM (rank) Saaronniemi 11:30 erä 30€ 17.8. J.9. klo 9-10.30, TPS Ruissalo Luokkamestaruus 10:00 kilpailu www.turunpursiseura.fi 8.9. UPS Kempika-seilaus LYS Ugin edusta 12.00 ) 10€ 1.9, 8.-9.9. NPS Melges 24 Ranking Melges 24 Väskinaukko 12:00 7 60€ 31.8. 8.9. Lammasluoto www.nps.fi 8.-9.9. TTPS Swsregatta IMS, LYS, köliveneet Pohj.AiriSto 11.00 3 28€ 1.9. 8.9, klo 10,00 TTPS Pitkäkari www.ttps.fiJa info@ttps.fi 15.9. BSF Enskerin Kierto LYS 20 mpk 11.00 ) 15€ 15.9. Katsowww.BSF.fi 22.9. ASS Mustfinnö IMS, LYS N Erstan 12:00 2 30€ 18.9. 21.9. kl 18.00ASS.www.netti.fi/~ass 22.-23.9. NPS Hai 2000 LM Hai 2000 Väskinaukko 12:00 6 160€ 7.9. 21.-22.9. Lammasluoto www.nps.fi 29.-30.9. UPS Melges-ranking Melges Ugin edusta J 1.00 14.9. .uusikaupunki.fi/-ups 29-30.9. GK October Race IMS,ORC CLUB,LYS Airisto Strand - ) ) .30 2/6 40€ 24.9 Airisto Strand, skepparmöte/ Airisto J8-25nm J ),00 kipparikokous kl 10.00. www.gullkronakryssarklubb.fi Ålandsbanken 660J 00 -031J8023 22.5, 5.6, Pohjois-Airisto 8:30 ) Låhtöpaikalla s: 19.6, 7.8, TPS Viittakari Cup LYS www.turunpurslseura.fi Ci 14.8, 2 28.8, )1.9 5· 16.5- Logitech Cup 606,505, Viittakari- 18:30 2-4 Låhtöpaikalla � lsopukki www.turunpursiseura.fi N 27.6. TPS/ASS Laser, Optimisti J.8.-12.9. .._ - VI

Liputusohje Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilyliiton hallitukset ovat hyväksyneet tämän l iputusohjeen ja vahvistaneet sen otettavaksi käyttöön 1.1.1998 alkaen, sekä samalla kumonneet huvialusten lippuohjeen 1985. Liputusohjeen täydennykseksi on laadittu ohje lippukulttuurista. Se selvittää tarkemmin liputusohjeen perusteita sekä menettelytapoja liputuksessa. Perusteet ja käyttöoikeus 1. Sen lisäksi, mitä laissa Suomen lipusta (380/26.5.1978), asetuksessa liputuksesta Suomen lipulla (383/26.5.1978 ja sen muutos 187/ 22.3.1996) sekä asetuksessa huvialusten lipuista (292/18.3.1983) määrätään, noudatetaan tätä liputusohjetta. 2. Merenkulkuhallituksen tai aikaisemmin kauppa- ja teollisuusministeriön veneily-yhdistykselle vahvistama erikoislippu, jäljempänä pursiseuralippu, on Suomen kansallislipun veroinen. 3. Veneily-yhdistyksen rekisteriin merkitty vene saa käyttää perälippuna pursiseuralippua edellyttäen, että veneen haltija on sellaisen rekisteröidyn suomalaisen veneily-yhdistyksen jäsen, jolle on myönnetty pursiseuralipun käyttöoikeus. Perälippuna käytetään sen yhdistyksen lippua, jonka rekisteriin vene on merkitty, tai tavallista Suomen lippua. 4. Asetuksessa mainittuja kommodorin viiriä, varakommodorin viiriä, veneenomistajan viiriä, kilpailulautakunnan lippua ja kunniajäsenen lippua ei saa käyttää perälipun paikalla. lipun paikka ja koko 5. Perälipun paikka on veneen peräosassa 10°-15° peräänpäin kallistetussa lipputangossa. Lipun pitämistä peräharuksessa ei suositella. Perälippua voidaan myös pitää purjehduksen aikana kahvelissa tai useampimastoisessa veneessä mesaanimaston huipussa olevassa jatkeessa. MO' ottoriveneessä lippua pidetään joko perälipputangossa tai merenkulkumaston peräänpäin kallistetussa kahvelissa. 6. Lippukooksi ja lipputangon pituudeksi suositellaan seuraavaa: Veneen pituus Lipun koko Tangon pituus alle 7 m 33 x 54cm 75cm 44x72cm 95cm 7 - 1o m 55x90cm 115cm 10 - 12 m 66x108cm 140cm 12 - 15 m 80x131cm 170cm yli 1 5 m 100x163cm 210cm Perälipputangon huipun pystyetäisyyden kannesta tulisi olla vähintään 10cm pitempi kuin tangossa käytettävän lipun lävistäjä. Lipun on oltava puhdas ja ehjä. 16 1 Mcrituulilaincn 2007 Liputus 7. Miehitetyssä veneessä perälippu pidetään nostettuna seuraavasti: kulussa oltaessa koko ajan vuorokaudenajasta riippumatta muulloin klo 08 ja auringonlaskun välisenä aikana, kuitenkin enintään klo 21 asti. Juhannusyönä lipun saa Suomessa pitää nostettuna läpi yön. Purjehduksen aikana tulisi erityisesti huolehtia, että lippu on nostettuna: satamaan saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä vieraassa satamassa oltaessa kohdattaessa toinen vene kohdattaessa sota- tai muu viranomaisalus sekä ohitettaessa merivartio-, tulli- tai luotsiasema tai rannikkolinnake. Miehittämättömässä veneessä ei pidetä lippua. Ulkomaanpurjehduksella voidaan noudattaa maan tapaa, vaikka se poikkeaisi näistä ohjeista. 8. Suomen aluevesillä järjestettävissä kilpailuissa lipun käytöstä määrätään kilpailuohjeissa. Jos osakin kil pailureitistä ulottuu kansainvälisille tai toisen valtion vesialueille, on perälippu pidettävä koko ajan nos tettuna. 9. Maissa pursiseuralippua pidetään nostettuna yh distyksen käytössä olevissa kiinteistöissä kevään lipunnoston ja syksyn lipunlaskun välisenä aik.i na noudattaen virallisessa liputusohjeessa (asetu•, 383/26.5.1978 ja sen muutos 187/22.3.1996) an nettuja lipunnosto- ja lipunlaskuaikoja. Lipputervehdys 10. Kulussa oleva vene voi tervehtiä sota-alusta, jo'>�" on päällikkyysviiri, taikka venettä, jossa on lippu Lipputervehdys suoritetaan vain lähietäisyyksillfi JII olosuhteiden salliessa. 11. Lipputervehdyksessä lippu lasketaan rauhallisc•,lt partaan tasalle ja odotetaan, kunnes tervehdi11, 1 vä on vastannut, jonka jälkeen lippu nostelil,111 jälleen ylös. Lipputervehdys voidaan tehdä myll•, irroittamalla lipputanko lippuineen telinees1c1t111, kallistamalla se vaakatasoon vanaveden suunt,1o111 ja asettamalla se jälleen paikalleen sen jälkeen ku11 tervehdykseen on vastattu. Juhlaliputus 12. Veneessä voidaan nostaa juhlaliputus yleisinå l1p11 tuspäivinä, yhdistyksen juhlatilaisuuksissa, veIH•l'I1 tai sen omistajan yksityisenä merkkipäivänä, ti11H.,1 muissa juhlallisissa tilaisuuksissa. 13. Juhlaliputus toteutetaan nostamalla kansainv:.1II°,,,1 viestiliput keulasta mastonhuipun kautta pc•I,l,\II Viestilippujen järjestys on keulasta lukien A, B, < , 1, D, E, F, 2, G, H, 1, 3, J, K, L, 4, M, N, 0, 5, P. 0, IC, 6, s, U, V, 7, W, Y, Z, 8, ensimmäinen k0IV,lllW\I11, toinen korvausviiri, kolmas korvausviiri. 14. Juhlaliputusta pidetään vain veneen ollessa kiinnittyneenä. Juhlaliputuksessa noudatetaan perälipun nosto- ja laskuaikoja siten, että perälippu on ensimmäiseksi ja viimeiseksi ylhäällä. Suruliputus 15. Vene voi suruliputtaa aiheen ilmaantuessa pitämällä perälipun laskettuna selvästi lipputangon huipusta tai kahvelin nokasta alaspäin. Lippu nostetaan ylös ennen suruliputuksen aloittamista ja se päätettäessä. 16. Vene suruliputtaa vain ollessaan kiinnittyneenä, paitsi jos veneessä on vainaja, jolloin suruliputetaan myös kulussa. Vieraan maan lippu 17. Ulkomailla purjehdittaessa nostetaan kohdemaan pienoislippu ns. kohteliaisuuslippuna styyrpuurin saalingin alle tai moottoriveneessä vastaavaan paikkaan. Kohteliaisuuslipun kanssa samassa saalingissa ei käytetä muita lippuja tai viirejä, vaan ne siirretään paapuurin saalinkiin. Vain yhden maan kohteliaisuuslippu saa kerrallaan olla nostettuna. 18. Kohteliaisuuslippu nostetaan joko jätettäessä viimeinen kotimaan satama tai ylitettäessä raja, ja lasketaan s.aavuttaessa ensimmäiseen kotimaan satamaan. Vastaavasti menetellään, jos matkan aikana käydään useammassa maassa. Matkan aikana kohteliaisuuslippu lasketaan ennen perälipun laskemista ja nostetaan välittömästi perälipun nostamisen jälkeen. 19. Purjehdittaessa ulkomailla vieraan maan lipun alla voi suomalainen veneilijä osoittaa kansallisuutensa nostamalla Suomen pienoislipun paapuurin saalingin alle kohteliaisuuslipun tavoin. Vastaavasti voi ulkomaalainen veneilijä nostaa oman maansa pienoislipun paapuurin saalinkiin purjehtiessaan Suomessa Suomen lipun alla. 20. Jos suomalaisessa veneessä Suomessa on ulkomaalainen vieras, voidaan hänelle osoittaa kohteliaisuutta nostamalla hänen maansa pienoislippu paapuurin saalinkiin kohteliaisuuslipun tavoin. Viirit 21. Viirejä ovat arvojärjestyksessä - perälipusta johdetut viirit ja liput - liittojen ja yhdistysten vahvistetut liput ja viirit - henkilö-, vene- ja ns. varustamoviirit. Näiden lisäksi on käyttöön yleistynyt erilaisia tunnus- ja mainosviirejä. 22. Viirit nostetaan pääsääntöisesti styyrpuurin saalingin alle tai moottoriveneessä vastaavaan paikkaan. Paapurin saalinki on merkinantosaalinki, jonne nostetaan viestiliput (Q-lippu, A-lippu yms). Viirejä voidaan pitää ylhäällä koko purjehduskauden ajan noudattaen kuitenkin ao. yhdistyksen sääntöjä. Veneessä pidetään sen kulussa ollessa nostettuna vain niitä viirejä, joita veneen päällikkö on oikeutettu käyttämään. Kerrallaan pidetään nostettuna enintään kolme viiriä, ja niiden on oltava puhtaita ja ehjiä. Kohteliaisuuslippu ei ole viiri, ja se on aina omassa saalingissaan yksin. 23. Viirit pidetään nostettuina arvojärjestyksessä arvokkain ylimpänä. Veneen päällikkö voi kuitenkin poiketa siitä ottaen huomioon viirien tarkoituksen ja merkityksen. 24. Yhdistykset ja yhteisöt voivat antaa lisäohjeita omien viiriensä käytöstä. LIPPUJEN JA VIIRIEN PAIKKOJA ERI VENETYYPEISSÄ FLAGGORNAS OCH VIMPLARNAS PLATSER • 1 OUKA BÅTTYPER �I� � c� � ,f /lf .:_}'7 C Kohteliaisuuslippu eli kohdemaan kauppalippu (Courtresy Ensign) Artighetsflagg eller destinationslandet handelsflagga (Courtesy Ensign) 1, 2 &3 Viirit arvojärjestykSessä Vimplama i rangordning 4 Uppuviesti Raggsignal vid behov }� -=J!.,.d, #/.' ·� ,: ' ' ' ;;., 1l ),�. ·"' , ..i �I_ �- "" \>-4 ��'f, _,. MentuuilldlrlL'fl /00/ l 1 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=