Merituulilainen 2008

�m���� ~ .. .. - � � �wa Veneilyseura Merituuli r.y. www.merituuli .net 4

l(ARTTA HÄSTHOLM 60.12,8 708 21.57,0 0 MFRENKUlKUIAITOS 2005. juli«'llsulupa nro 323/721 /2005 •:)r "Stor� Ailot. s '·- - .. �--- ,, - -.. J.. -. Hestiksessä viihdytään. Vuotuinen yöpymismaara näyttää asettuneen 400-500 korville. Aika paLJon. Kuitenkin asiassa on toinenkin puoli. Suuri kävijämäärä tarkoittaa suurempaa kulumista. Jokainen voi omalta osaltaan auttaa kunnostamalla paikkoja jotain huomatessaan. Työkaluja löytyy vajasta. Suuremmista asioista voit ilmoittaa minulle. Samoin toivon. että jos lähdet saarikierrokselle, käytä valmiita polkuja. Säästetään saaren luontoa. Hyviä kesiä sitten vaan toivoo saari-isäntä! __,_.,.,- ·1 Käinn' Saari-isäntä Juha Nummela

.1 l<ARTTA VÄSTRA ROCl(ELHOLM 60·06• 2 708 21.52,5 � \i-';f�'\J�}) �� --.... ,. ,,, Rockelholm sijaitsee Nauvon eteläpuolella, suositun veneilyreitin. Helsingholm - Gullkrona - Rockelholm - Korppooström. varrella. Se on seuramme vanhin saaritukikohta, ja ainakin toiseksi suosituin kirjattujen vuosittaisten käyntimäärien perusteella. jotka vaihtelevat noin 80--150 kpl:n välillä, riippuen kesän tuulista. Tukikohta on sen verran arka pohjoisen puoleisille tuulille. että nukkuminen saattaa jäädä vähiin reippaammalla tuulella. Saari-isäntä Juha Salminen Tukikohdan palveluihin kuluu: sauna. puucee. grilli ja savustusuuni, sekä kiinnittymistä varten tukeva laiturija muutama poiju. Luontaisetuihin kuuluu myös kauneimmat auringonlaskut. joita voi ihailla saunan terassilla. laiturilla tai vaikkapa vain kalliolla istuskellen. Saarella voi liikkua vapaasti, kunhan ei eksy mökkiläisten pihoihin. Suotavaa olisi myös, että toukokuussa grillin välittömään läheisyYteenjo useana vuonna pesänsä tehnyt haahka saisi hoitaa lisääntymistyönsä rauhassa loppuun. Mukavaa veneilykesää kaikille Merituulilaisille. Nähdään Rockelholmissa toivoo saari-isäntä/ Merituulilainen 2008 1 1

2 1 Merituulilainen 2008 Veneilyseura MERITUULI ry Veneilyseura Merituuli Ry on vuonna 1 983 perustettu turkulainen perheveneilyseura, jonka jäsenistön muodostaa n. 240 perhettä. Seuran toimintaperiaatteena on kehittää veneilyharrastusta sekä yhdessäoloa. Postiosoite: PL 765 201 01 TURKU Perustettu: 1983 Suomen Purjehtijaliiton ja Veneilyliiton jäsen Tiedot seurasta: Jäsenet: 240perhettä joista 120purjevenettä ja80moottorivenettä. Seuran toiminta: Kehittää veneilyharrastusta Katsastaa veneitä Junioritoiminta Järjestää eskaadereja Kilpapurjehdustoiminta Sisällysluettelo Kommodorin puheenvuoro .................................4 Hallitus ............................................................... 5 Seuramme SÅÅNNÖT ..........................................6 Merltuulen viirit ja llput.......................................8 Saarisäännöt .......................................................9 Merisääpalvelut................................................. 10 Veneiden katsastus 12 Katsastusmiehet 2008 ....................................... 13 Lounainen merialue 2008 ................................. 16 Liputusohje....................................................... 18 Hakusessa une-imavene .....................................20 Pärskeitä ........•...•..•........•......•......•.....•..............23 VMT-CUP.••.•...••..•..•..•..••..•..•..•......•......•..•..•..•.26 Ex Yxis eläkkeelle Saimaalle makeaan veteen•..•.28 Kuka kukin on?.................................................30 Kolmen Kustaan "kalareissu" syyskuussa 2007...31 Taas yksi sepustus yhdestä eskaaderista ............37 Lehtman Lepuuttajat testaa - avomeren aallot •.42 Rockelholmin jälleen.synlyminen .......................44 Merituulilaisen veneruettelo ..............................68 Jäsenrekisterl 2007 ...................................•.......72 www.merituuli.net SEURAN KANNATUSTUOTTEET! Perälippu alle 7 m 44x 72cm 7-l0m 55x90cm 10- l 5 m 66 x 1 08 cm yli l 5m 1 00x 163cm (Maxilippu)Tilauksesta Viiri 22 x 44cm 26 x 50cm 20€ 40€ 50€ 30€ 30 € Seuran kannatustuotteita myydään eri tapahtumissa (käteisellä) Merituulilainen 2008 1 3

Seuramme SÄÄNNÖT 1.§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Merituuli r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdist ystä S<'uraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. 2.§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta venei lyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden levi ämislä kaikkien veneilijöiden ke skuuteen, toimia merimies- ja venei lytaitojen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puo• lesta ·/ ·a vahvistaa jäsenistön yhte enkuuluvaisuutta perhevcne, yseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura: - järjestää k i lpa-, matka- ja harjoituspurjehduks i a - jlirjt!Slää koulutus- ja neuvot elutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia - harjoitt aa julkaisutoimintaa - hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettua kotisatamaa siihen liittyv i ne palveluksinc cn - pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Seura on Suomen Purjehtijaliilto r.y.:n ja Suomen Veneilyl i itto r.y.:n jäsen joita näiss ä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Vars i nais-Suomen p i iri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 3.§ LIPPU Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama 1ippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 4.§ JÄSENY YS Seuran jäseniä ovat: -Varsinaiset jäsenet eli vuos i jäscnet - Puoliso jäsenet - Juniori jäsenet - Ryhmä jäsenet - Kannattaja jäsenet - Kut sutut jii�enet - Kunnia jäsenet Varsinaisia jäs eniä ovat vuosijäsene� joiden hyväksymisen suorittaa hallitus. Vuosijäsenco on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävävähintään 19 vuotta. Vuosijäsen on seuraan liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän liittymismaksun. - Puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta ku i n sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen on vapaa liittymismaksusta. - Juniorijäscneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuot i aan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksessa määräämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäs en voi liitty ä vuosijäseneksi sen vuoden a l usta lähtien jona hän täy ttää 19 vuotta. - Ryhmäjäseniksi hallitus vo i hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä seuran tarkoitusta. Ryhmäjäsenen l i ittymi smaksusta päät tää hallitus. 6 1 Meriruulilainen 2008 - Kanna ttajajäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenen liiltymismaksusta päättää hallitus. Kutsutuiksi 1 ·äseniksi voidaan seuran varsinaisessa koko~ uksessa hai ituksen esityksestä kutsua ansioituneita henkilöitä. - Kunniajäseniksi voidaan seuran varsinaise ss a kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua seuran jäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet seuran hyväksi ja sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenen joka on toiminut seuran kommodorina voi seura varsina i sessa koko uksessaan hallituks en es i tyksestä nimittää kunni� kommo dori ksi. Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan scurJ11 sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätöksiä sekä h,11 litukscn antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle tulcv,1t maksut oikea-aikaise sti. 5.§ JÄSENMAKSUT Vuos i jäsenet, puolisojäsenet ja juniorijäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan syyskokouksen määräämän vuosimaksun hallituksen kunakin vuot ena päättämään ajankohtaan mennessä. 19-25 vuotiaille vuosijäscnillc voidaan määrätä alennettu vuosimaksu. Ryhmä- ja Kannattajajäscnet ovat velvoll i sia vuosittain suorittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun . Kutsututja Kunn i ajäsenet eiv ät suorita jäs enmaksuja. 6.§ JÄSENEN EROAMINEN Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tekemällä s i itä yhdistys l ain 13§:n mukaisen ilmoituksen. 7.§ JÄSENEN EROTTAMINEN Hallitus voi erottaa jäsenen, joka loimii seuran säänlöjcn, seuran kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö seuralle tulevien maksujen suorittamisen. Erotetulla jäsene l lä on oikeus yhden kuukauden kulucss,, erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta seuran hallilukselle ki�allinen valitus, jonka perusteella hallituk sen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokou�n ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle tulevien maksu jen laiminlyönti, ei hallituksen crottamispäätökscstä voi valittaa. 8.§ SEURANVARSINAISET- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Seura p i tää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joist,1 vuosikokous pidetään helmi-huhtikuuss a ja syyskokm, , loka- joulukuussa. Kokouksen ajan ja tarkemman paik.111 määri ttää hallitus. Ylimääräinen kokous kut sutaan kool l,· kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10 seuran I•' sentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä s i tä kirjallis,-.11 hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.1,11 laisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsu,..,, main i tut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kok0<1� seen on julkaistava seitsemän (7) päivää ennen kokoust., - sanomalehti-ilmoituksella seuran syyskokouksen mää,., , , mässä lehdessä tai - k i rjallisena ilmoituksena jäsenille. Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c)kaksi pöy täkirjan tarkastajaa d) äänten laskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus S. Esitetään vahvistettav aksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 7, Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä asianomai• sille 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 9. Kokouksen päättäminen Syyskokouksess a käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3, Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvi stet.1an tulevaksi toimintavuodeksi: a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnite l ma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- j a menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraav aksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori 8. Valitaan muut hallituksen i äsenet erovuoroisten tilalle 9. Valitaan kaksi tilintarkastaiaa ja heille varatilintarkastajat 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muu, tarvittavat toim i henkilöt 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenistön tiedoksi 11. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenIen esittämät asiat, jotka ovat kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 14. Kokouksen päättäminen Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisessa ei näissä säännöissä toi�in säädetä.Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan v,t,i li ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voit1 , 1,1 , johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella vuosijäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla 1·1 -,.,1a äänestää. 'l.'l SEURAN HALLINTO �,•ur,1n toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä 11111,tisuudesta huolehtii ja vastaa sy yskokouksen valitsema h,,llilus. l l.111i1ukseen kuuluu: l\ommodori puheenjohtajana V,1rakommodori varapuheenjohtajana • Neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - Sihte erin ja - Taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten,että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita alaisuudessaan toimivia toimikunt i a tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Hallitus koko ontuu kommo dorinkutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, eitä seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetustc·n mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulk<>puolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle antamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiedoitustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuo sikokousta. TIiintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. 10.§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Seuran veneluelteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaav anlaiseenseuraan. Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja p)•rkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. Seuran purkamista koske vapäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmiss a kokouksissa vähintään 4/S kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrälty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Sääntömuutostoimikunta: Turussa 25.09.2002 Merltuulilainen 2008 1 7

Merituulen viirit ja liput Seuran hallitus yhdenmukaisti Merituulen graafista ulkoasua ja korvasi viirien vanhat logot perälipun mukaisella logolla vuoden 2003 alusta alkaen. Seuramme veneenomistajan viirit ovat kolmikulmaisia. Toimihenkilöiden tunnistamisen helpottamiseksi esimerkiksi saaritukikohdissa on toimihenkilöiden viiri kolmikulmainen, jossa etuliikki on sininen. Toimihenkilöitä ovat hallituksenjäsenet, sihteeri, saari-isännät ja katsastusmiehet. Kommodorin ja varakommodorin viirit ovat malliltaan entisellään. Kunniajäsenen ja kunniakommodorin viiri on suorakaiteen muotoinen ja alaliikki sininen. Kommodorin viiri []ED Toimihenkilöviiri ifl Kunniajäsen/ Kunniakommodorin viiri 8 1 Merituulilainen 2008 iti Seuran lippu Varakommodorin viiri iö> Veneenomistajan viiri �111--nm1111111111111111•m1u1ai11 111-fllll-lllllll-llllll-llllll-A!llll!MI IIIIII-IIUIIHIIUl ltlldll 1 1 1 1 ! 1 1 Perälippu alle 7 m 44x 72cm 7-IOm 55x90cm 1 0- 15m 66x l 08 cm yli 1 5m 1 00x l 63cm (Maxilippu)Tilauksesta Viiri 22x 44cm 26x 50cm 20€ 40€ 50€ 30€ 30€ Seuran kannatustuotteita myydään eri tapahtumissa (kätelselläJ •1 1-11 111-1 1 1111111m11-.i111 1 1-11!-ll l llllallltlll l ltNIIIIIIII I IMlllll lltm•1 11111111111m1tllll9IUIIIIII II I II II I IIII Saarisäännöt 1.§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oil<euettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Lisäksi käyttö on Ivallista meripelastusyhdistyksten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n alukset. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran v11n tai perälippu näkyvillä poislukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. 5.§ Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Saunomisessa on noudatettava erillista saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä käytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin, kaataminen on kiellet ty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, piikillä ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voimassa olevan kalastuslain puitteissa. Verkkokalastus sallitaan ainoastaan Rockelholmissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö ja hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 00.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämää turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10.§ Roskat ja jätteet on vietävä veneen mukana roskankeruupisteisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereenpumpattavien käymälöiden käyttö rannoil Ja on ehdottomasti kiellettyä. 11.§ Lemmikkieläinten omistajat ovat vastuussa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita aluella olevia Omistajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksi jää olcskelualueille. 12.§ Tukikohtien käyttö ns. charterpurjehdusten satamina ei ole sallittua, vaikka veneen päällikkö olisikin Veneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilauksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13.§ Nämä säännöt sitovat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. Rikkomustapaukset käsittelee seuran hallitus sille osoitettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Saarisäännöt on vuosikokouksen hyväksymät hallituksen esityksestä. Saunoille tullaan toimittamaan erilliset ohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen on päätetty siirtyä yhteisiin saunavuoroihin ja uimapuvun käyttö on välttämätön. 14.§ Jokainen veneilijä kiinnittyy ja viettää aikaansa veneilyseura Merituulen saarissa omalla vastuulla. Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari-isäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi- ja syyskokouksessa. Uusi saaritoimikunta on intoa täynnä, joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa Niiden kunto ja viihtyisyys on koko jäsenistön va.stuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. MUISTATHAN - A _ utathan ka . � ssa ". enei!ijää hänen rantaut _ uessaan - S11voathan Jalkes, Ja viet roskat mennessas, - Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille - Tarkista grillipaikka tulipalon varalta - Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan - f.thän käytä merivettä kiukaassa - Alä häiritse luonnon rauhaa esim. lintujen pesimisaikaan - Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttö-aste- ja tulevaisuus. - Kynttilöitä ja ulkotulia ei saa polttaa ilman jatkuvaa valvontaa Saarien viihtyisyyteen vaikuttavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Saarissa kävijälle löytyy varmasti askareita, jos niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan saari-isänniltä kysymään mitä voisi tehdä. Myös omaJloitteisuus on sallittua, sillä usein osuu silmään paljon asioita j 'oita voi tehdä. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamil e tekijöille. Meriruulilainen 2008 1 9

Merisääpalvelut www.ilmatieteenlaitos.fi Merisää numerosta 0600 10660 valitse 1 säähavaintoja meri alueittain Sjövädret på nummer 0600 10670 val i tse 2 sääkatsastuksen valitse 3 ennusteet menaluettain Kartassa on meriennusteetja taulukossa havaintoasemien numerot.AJueen tai havaintoaseman numeronjälkeen painetaan vielä ruutunäppäintä Numero toimii ympäri vuoden. Hinta; 0, 92 eur/min+ppm. "' Meriveden kor keushavainto (Merentutkimuslaitos) Säähavainnot päivitetäänjoko tunnin tai *kolmen tunnin välein. Harmaja kuitenkin 1 /2 h välein. GSM-tel<stiviestinä numerosta 16161 . Palvelun hinta 0,84 eur/haku Radiolinjan, Soneran ja DNA:n liittymillä palvelu toimii myöskin ulkomaillal KOKO ITÄMERI Palvelu kattaa alueet 1 0 - 27 TUULIENNUSTE {MERI) Lähetä esim. teksti: MERI 15 Saat tekstiviestinä Saaristomeren 48 h tuuliennusteen. 6,.....,..� )!Jg� HAVAINNOT (MERINYTJ Esim. Saaristomeri: MERINYT15 AALTOENNUSTE (AALTO/ Pnlvclu ei kata aluetta 211 l�un. S,1aI istomeren aaltoennuste: AALTO 1 5 ltdrncn Suomenlahti rrm l!Il l.12.1 [lJJ LL1.l n� 11.fil lIZ) l ,1111/11(•11 Suomcnl,rhti f'OhJ()I\ 11,lln('rC'n llc10Si1 l'<ll1Jo1\ 11.imeicn /,imroSil N IV( '11, ir'lrtlC'I I \<1.trl\lOrtll'II IIlil 112] Sdkiill1C'Im CLCl,ios a Selk,1mcrcn pohjoisosa Merenkurkku IZDJ 12]] Perämeren eteläosa Perämeren pohjoisosa Riianlahti llll [Z'3J IZ!l [Z2] IZfil IZZl Keski-Itämeri Gotlannin meri Öölannin meri Kaakkois-Itämeri 8ornholminmeri Arkonanmeri 118 Helsingin majakka t 077 Hamina"' 100 Rankki* 101 Kod<a t 02 Haapasaari 103 Orrengrund t t O Isosaari• t 1 1 Kalbodagrund "' 112 Emåsalo 1177 Helsinki"' 113 Harmaja 114 Mäkiluoto 1 15 Bågaskär t I6 Jussarö 120 Russarö* 1 o I Merituulilainen 2008 121 Tulliniemi � 1227 Hanko"' 122 Utö 1270 Aaltopoiju"' 131 Bogskår 1302 Svenskil Högarna• 1306 Gotskil Sandön 1308 Landsort* 141 Nyhamn 142 Märket 152 Vånö 1 53 Rajakilri 154 Fagerholm 155 Kumlinge 1577 Turku"' l! JTiil iC ·r im.;;i� ::::=: l,.... - 163= �: .,. _,,, , ... [iID .:�r'6JO:\• Merisäätiedotukset YLE Radio Suomi klo. 5.00, 7.50ja 12.45 *veneilysää klo. 15.50 ( 19.5.-3.1 Oj klo 18.50ja 21.50 myös numerosta 0600 1 0681 1588 F. lö"' 161 ts';i!ari 163 Kylmäpihlaja 165 Tahkoluoto 1602 Kuggören 1604 Orskär 1677 Rauma"' 1688 Mäntyluoto i,; t 71 Kristiinankaupunki 172 Kristiinank. majakka 1702 Skagsudde 1777 Kaskinen"' 181 Bredskäret 1 B2 Srrömmingsbådan 184 Valassaaret 1802 Hotmögadd 1877 Vaasa"' 191 Kailan 193 Tankar 194 Utkokillla 1977 Pietarsaari"' 200 Oulu Vihre,I� "" 201 Raahe 2077 Raahe"' 202 Marjaniemi 20B8 Oulu"' 303 Kemi 1 204 Ajos 209 Nahkiainer1 2006 Bjuröklubl)' 2099 Kemi"' MERIPELASTUKSEN • • @ HALYTYSOHJE ALARMINSTRUKTION FÖR SJÖRÄDDNINGEN )Jll'RIPl'I.ASTUKSl;'ol 111\1.YTYSi\.L:�tl'RO • SJÖRAl)llKIKGl'i':S ALARMNl., \l�tER 0204 1000 ---:Saariston1crcn mcripclastuslohko • '.'.1cripclastuskcsk,Ls • Sk.irg:1rd,have1s ,jöritddningsd»trikt • Sjör.1ddnin)\S(:e1111,ile11 MRCC TURKU 0204 1001 • Suo,ncnlahdcn meripclas111slohko • Mcripdastuslohkokcskus • Finska Vikcns sjornddningsdimikt • S_i,,mddnmg,sunclcrccmralcn MRSC HELSINKI 0204 1002 • Pohjanlahden mcripcla.stu.slohko • Mcripclastuslohkokcskus • Bot tniska \·ike"ns sjötttddnin�istrikt • �jönlcldnmgsundcrccntrak.11 MRSC VAASA 0204 1003 • Radioyh1cydct • Radiokommunika1ion Vl-lF - DSC 70 VJ-IF - DSC VHF - kan,l\'a 16 VHF - kanal Ml' - DSC 2187,5 kH.z :-!F - DSC Ml'. iaa)_uus 2182 kHz Ml' - frckvcns Ilmoita ha1a1apouksesta tai vaam1ilan1ccs1a VHF -radiolta. puhelimella toi muulla nopcalli1 uiv.tll;t kthimmallc: mcripclastuskcskuksrllc lal mcripelastuslohkokcskukscllc. '.\alcripelastuksen h:ilytysnumcroon soimwcssa puhelu rhclist))' luhimp:\:\n meripelastustoimcn joh1okcskukstrn. Suu111anumrrm ei k�y1e1ä. Ilmoituksia Vilslatmolla\-<ll ja \ . \lilta\'�tl myos hatakcskuksl.'t (rlcincn hillfmum•rv 112). Mcdclcb 0111 nödl,ig<>1 dkrnm farosi1un1ioncn per VJ-IF -radio. 1elcfon cllcr på au anna, snahht s.�11 1\11 niinnastc sjöräddningsccmral cllcr sjöråddningsundcrccntral. Mcd >jilmddningcns alarnmummcr k,,ppt,is :.umalci tili �ör:lddning.(,tj.inste.ns ntl.nnastt ledning.,.i;;('.t>ntral. Man hchoYcr inga rikmummcr. Anmalningar mouas oc:h fonncdlas avcn a,· nöda:ntralcma (altm,inl nödnummcr 112). , Mcri1,clastnslohkon raja Cirföi.o; för sjor:tddning�i�1rike:1 / Mcripclasms1ointcn vastuualueen ulkuraj.1 \'urc- gr.\ns fi)r sjön\ddning«<jäns1�n.-. :1ns,·ar.,;n:gion Merituulilainen 2008 1 11

Veneiden katsastus Merituulen tekninen toimikunta Seurassamme veneiden katsastusta hoitaa tekninen toimikunta, jonka muodostavat seuramme 1 l katsastusmiestä. Toimikunnan pääasiallinen tehtävä on katsastustoi• minnan suorittaminen ja tarvittaessa seuran jäsenten erilaisten teknisten ongelmien selvittäminen. Toimikuntaa täydennetään tarvittaessa kouluttamalla lisää katsastusmiehiä. Teknisen toimikunnan "vetäjänä" toimii tänä vuonna Rauno Ril<e. Yleistä katsastuksesta Suomessa huvialusten katsastus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa turvallisuustoimintaa. Veneiden katsastuksen saavat suorittaa vain keskusliittojen kouluttamat katsastajat, jotka toimivat ilman minkäänlaista korvausta avustaen ja neuvoen veneilijää meriturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Katsastus on veneen omistajan kannalta ensiarvoisen tärkeää, jos vahinkoja sattuu. Varsinkin uuden veneen peruskatsastuksen yhteydessä omistajalle selviää esimerkiksi sulkuventtiilien sijainnit, varaohjausjärjestelmät sekä mahdolliset ongelmakohdat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Nämä tiedot etukäteen saatuna ovat kullanarvoisia jos veneillessä tulee eteen ongelmatilanteita. Myäs vakuutusyhtiät arvostavat katsastuksen tuomaa parantunutta veneifyturvallisuutta myäntämällä alennusta venevakuutusten vuosimaksuista katsastetuille veneille. Katsastus jakautuu kahteen osaan. Peruskatsastus suoritetaan viiden vuoden välein sekä aina omistajanvaihdoksen jälkeen. Merikelpoisuuskatsastus suoritetaan vuosittain peruskatsastusten välillä. Mikäli venettä ei katsasteta vuosittain, tulee asiasta ilmoittaa myäs vakuutusyhtiälle, ettei jatkossa joudu maksamaan korotettua vakuutusmaksua tai vahinkotapauksessa menetä osaa korvauksesta. Seura ylläpitää rekisteriä Merituuleen katsastetuista veneistä ja toimittaa niiden tiedot keskusliittoihin. Myäs vakuutusyhtiät saattavat pyytää seuralta tietoja veneen katsastuksesta. Palonsammuttimeien osalta vesiliikenneasetukseen on tullut muutos, joka tarkoittaa, että vanhan (minimi) teholuokan sammuttimet eivät kelpaa enää 0 1.05.2008 jälkeen. Käytän12 1 Merituulilainen 2008 nässä tämä tarl<oitaa, että veneissä olevien sammuttimien on 1.5.2008 alkaen täytettäva vähintään teholuokkavaatimukset SA 688 (lu kee sammuttimen kyLJessä - huom: molemmat arvot tulee ylittyä). Esim. uudehkoissa 2kg sammuttimissa on yleensä luokat 1 3A 898 C <'11 ne kelpaavat myäs jatkossa.Asetuksen mukc1c. 111 sammutin on myäs asianmukaisesti tarkastcl tava vähintään vuoden välein. Sammuttimv11 vuositarkastus on edelleen suoritettava ennen katsastusta. Myäs uusi sammutin on tarkastc.'I tava, jos sen valmistusleimaus on eri vuodcll,1, kuin katsastus. llmatäytteiset pelastusliivit eli ns. paukkulilvll ovat viime vuosina yleistyneet ja niiden p�1u1 teellisesta huollosta ja väärästä säilytyksest,1 w1 havaittu aiheutuneen vakavia vaaratilantdt,1 Katsastuksen yhteydessä jokaiseen tällaisec.•11111 viin on oltava varapatruunoita ja varasulakkt •11,1 liivien toimintakunnon varmistamiseksi. Valmistajat suosittelevat, että ilmatäyttci�li •11 liivien käyttäikä on enintään 1 0 vuotta. Hätärakettien kelpoisuusajaksi hyväksyti1t111 katsastuksessa 1 + 5 vuotta. Niiden valmi�t, 11 ,11 takaavat kuitenkin lyhyemmän kelpoisuus,�,111 Tätä valmistajan kelpoisuusajan ylittävältä<�•111, 1 vastuu on veneen päällikällä. Varalaidan korkeus on otettu painopistcck\l, koska joidenkin veneiden todelliset varalalcl,11 ovat hälyttävän matalia. Uppoamisia ja va,11,1 tilanteita on jo sattunut. Peruskatsastuks<'\\ol selvitetään alin vuotoaukko ja mitataan vc11,1 laitakorl<eus vesilinjasta alimpaan aukon <11<111 ·11 naan, josta vesi pääsee veneeseen. Var,1l11llo1 korkeus merkataan katsastuspäytäkirjaan, Katsastustoimil<uni, 1 RAUNO Rll<I l{atsastusmiehet 2008 Armio Heikki Arvonen Henri Hul'tama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjä Lehtinen Matti LehtovirtaSakari Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Kaikilla seuramme katsastajilla on pätevyys katsastaa sekä puoe- että moottoriveneitä. Katsastuskäytäntä • Tänä vuonna katsastuskäytännässä palataan muutama vuosi taaksepäin. Yhteisiä katsastusiltoja ei jäoestetä, vaan veneen omistaja sopii suoraan katsastajan kanssa katsastusajankohdan ja luonnollisesti muistaa huomioida katsastajalle aiheutuneet kustannukset.

Suomen Pu rjehti j aliitto • Flnlands Seglarförbund Suomen Veneilyllltto • Flnlands Båtförbund Seura Förening Veneen nimi Båtens namn Qmistaja Agare ............................ Osoite Adress VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Venetodistuksen numero Båtcertifikatets nummer Rekisteri/purjenumero Register/segelnummer Kotisatama Hemhamn ......... Venetyyppi/malli ...................... Båttyp/modell Runkonumero Vuosi År Q Purjevene Segelbåt Q Moottorivene Motorbåt Liitto Förbund 0 SVEL Q SPL Skrovnummer .................................................................... Rungon materiaali Väri Valmlstusvuosi Skrovets materia! .................................................... Färg ................................................. Tillverknlngsår P�uus Leveys Syväys Suurin kor1<eus Uppouma Längd ...................Bredd ....................Ojup ...................... Största höjd .........................Depalcement Moottori/ a sisä/ O sisäperä/ 0 perä/ Lukumäärä Teho Purjepinta-ala Motor inombord inu utombord Antal ............Effekt .................Segelyta Merkki /malli Valmistenumero Märke/modell .......................................................... Tillverkningsnummer ..................... Radiokutsu •~ ·· Talvisåilyiyspalkka= ��.�- � Radioanrop ..............................................................Vinlerfervaringsplats....................................................... .............. Tankkien Ulavuudet Polttoaine Vesi Septi Tankamas volym Brlinsle .,=········...·......... Vallen ....................................�...........,..... ..,=,·==··�,······ .. U • pakollinen 0bllgatorisk U2 = pakollinen 2 kpl obligatorisk 2 st O = suositus m = moottorivene p/s = purjevene k = kaikille rekommendation motorbåt segelbåt för alla 1, Runko -Skrov 1 1,1 �ungon Jo rokonteldon kunto-Kondlllonen för skrov och konstruktioner..........................O 1.2 Al•kot J o ntldon suljoltavuus -Öppningar och möjlighet att tillsluta dem ............................Q 1,3 Mntorloolln Jo plnnolueon kunto-Materlalets och ytbehandlingens kondition ...................U 1 4 KOII Jn 11orllsln -Köl och roder............................................................................................. o 1.1, Oh JnuoJflrJostolmll - Styrsystem... ................................ .......................................................a 1 0 Votolo,ttolston, okselln j a potkurin kunto-Konditionen för drev, axel och propeller .......... a 1.7 Runkoltlplvlonnlt, sulkuventtiilit ja putkisto-Skrovgenomföringar. ventiler och rörsystem □ 1.8 Koltoot. kädensijat Ja klinnityshelat-Räcken, handtag och beslag....................................O 1.9 Painavien esineiden kiinnitys- Fastsättnig av tunga föremål.............................................Q 1.10 Makeavesijärjestelrnåt-Söt vattensystem 2. Takila J a purjeet, mikäll asennettu-Rlgg och segel, ifall lnstallerade 2.1 Takilan kunto ja huoltaminen-Riggens kondition och översyn ..........................................0 2.2 Purjeet-Segel .................... 2.3 Myrskypurjeet-Stormsegel 2.4 Reivausjärjestety - Revningsanordning 3. Moottori ja sen Jär jestelmät. mikäli asennettu-Motom och dess system, ifall lnstallerad 3.1 Moottorin asennus ja kunto-Motoms installation och konditlon........................................ o 3.2 Moottorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus-Motorns reglage och deras funktion ...........0 3.3 Polttoaine j ärjestelmä (säiliöt. putkisto!. sulkuventilllt, suodattimet ) - ................................. 0 Bränstesystem (tankar, rör, avstängningsventiler, filter) 3.4 Jäähdytysjä rj estelmä (pohjakaivot, läpivennit. putkisto\, sulkuventiilit) - ...........................0 Kytsystem (bottenbrunnar, genomföringar. rör. avstängningsventiler) 3.5 Merivesisuodatin - Sjövattenfilter .........................................................................................O 3.6 SähköJä rj estelmät-Elektriska system................................................................................O - erillinen käynnistys- ja käyttöakusto - separat start- och förbrukningsbatteri ....................0 - maasähköjärj. asennus ja tapaturmasuojaus-installationoch säkerhet för landström ....a • aggregaattijä rjestelmän (230 V) kunto, jos asenn. - elaggregatets (230 V) skick, om inst. 4. Venevarusteet - Båtens utrustnlng 4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät-Märknlng av båt och utrustning ..................................0 4.2 Ankkurivarustus-Ankarutrustning............... .......................................................................02 4.3 Ajoankkuri-Orivankare ...................................................................................................... □m 4.4 Veneköydet-Båtlinor..........................................................................................................02 4.5 Työkalut ja varaosat-Ver1<tyg och reservdelar ..................................................................0 2 3 4 a 0 0 0 a □ □ a o 0 a a a a 0 □ 0 a a 0 0 0 0 0 □ 0 0 0 a a a 0 0 a 0 a 0 a a 0 a Q a f.J a a 0 0 0 a u a a □ a a Q a a u Cl2 a 0 am Om 0 a 0 a □ .) CSPL·FSF. SVEL valkoinen - seura/keltain�Jäsen , vn - föreningenlgul - modlo111"'1 l 4 1 Merituulilainen 2008 Katsastuspöytäkirja, sivu 2 Besiktningsprotokoll, sida 2 Omistaja •Ågare .................................................................... 4.6 Airot tai mela-Åror eller paddel .........................................................................................0 2 3 0 a 4.7 Venehaka -Båtshake .........................................................................................................0 0 a 4.8 Heittoliina-Kastlina ............................................................................................................ □ 0 a 4.9 Laitasuojat-Fendrar ...........................................................................................................0 0 □ 4.10 Venetikkaat-Båtstege......................................................................................................O a 0 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhin sulj. ohj.-Oefroster och vindrutetor1<are i täckta styrh....... O 4.12 Käymälävarustus ja jätehuolto-Toalett och avfallshantering ..........................................0 4.13 Nestekaasujärjestelmä, mikäli asennettu-Flytgassystem. om installerat .......................Q a 0 a Q 0 Q 4.14 Liesi ja lämmitin. asennus Ja turvallisuus-Båtkök och värmare. lnstall. och säkerhet....a 4.15 Perälippu tai viiri-Flagga eller vimpel .............................................................................. a a Q 0 □ 5. Merenkulkuvarusteet - Navgationsutrustning 5.1 Kulkuvalot ja ankkurivalo-Lanternor och ankar1 j us ...........................................................0 5.2 Merkkikuviot-Signalfigurer ................................................................................................0 5.3 Åänimerklnantolaite-Lj udsignalanordning......................................................................... a 5.4 Tutkaheijastin- Radarreflektor ............................................................................................ a 0 0 o a 0 □ 0 5.5 Ohjailukompassi-Styrkompass ........................................................................................JJ 5.6 Varakomp,assi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat ............................O 5.7 Lokl, kaikuluotaln ja ilmapuntari-Logg, ekolod och barometer ......................................... □ □ a 0 0 0 0 5.8 Merikartat Ja välineet sekä kiikari- Sjökort och bestick samt kikare ..................................0 5.9 Yleisradiovastaanotin-Rundradiomottagare .....................................................................0 5.1O Sähköinen paikantamislaile-Apparat för teleteknisk navigertng .....................................O 5.11 Tutka-Radar ....................................................................................................................O 0 0 0 Q 0 0 5.12 Valonheitin-Strålkastare.................................................................................................. □m Om Om 5.13 VHF-meriradiopuhelin-Marin VHF radiotelefon .............................................................0 a 0 5.14 Vesiliikenteen säädökset ja asiakirjat-Sjötrafikreglema och dokument .........................0 0 0 6. Turvalllsuusvarusteet -Säkerhetsutrustnlng 6.1 Kelluntavarusteet-Flytutrustning .......................................................................................0 O O 6.2 Turvavaljaatja kiinnityspisteet/ j uoksuköydet-Säkerhet ssäle och fästpunkter/ l lnor p/s Ok 02 02 · m 02 0 6.3 Pelastusrengas-Uvboj ......................................................................................................02 o 6.4 Punaiset laskuvarjoraketit-Röda fallskärmsraketer ..........................................................04 04 6.5 Punasoihdut-Röda bloss...................................................................................................04 04 6.6 Valkoiset raketit ja oranssisavut-Vita raketer och orangerökar ............................... 4+2 □ O 6.7 Käsipumppu, kiinteästi asennettu-Handpump. fast installerad.........................................02 O 6.8 Koneellinen tyhjennyspumppu -Masklnell länspump.........................................................O O □ 02 □2 Q 4 □ 0 0 □ 0 0 0 □ 0 0 0 0 a 0 02 Om 6.9 Käsisamm.utin-Handsläckare............................................................................................02 02 0 0/x 6.10 Sammutuspelte-Släckningsfilt.........................................................................................O □ 0 6.11 Hätäsulkimet-Nödtillslutare ............................................................................................. o o o o 6.12 KäsiVaJaisin. varaparistot j a -polttimot - Ficklampa, reservbatterier och •lampa ..............03 02 a O 6.13 Ensiapuv-älineet-Förstahjälputrustning ........................................................................... a O O O 6.14 Varaohjausjärjestelmä-Reservstyranordning .................................................................0 □ □ O 6.15 Hätätyökalut-Nödverktyg ................................................................................................ □ p/s Op/s Op/s 6.16 Varajuomavesi ja varamuona- Dricksvatten och proviant i reserv ..................................0 O O 6.17 Pelastuslautta varusteineen - Räddningsflotte med utrustning ........................................O O 6.18 Palonilmaisin-Brandvarnare............................................................................................ a o IJ 0 Huomautuksia - Anmärkningar: ........................................................................................................................................ Peruskatsastus Qmistaja Kat�taja Grundbesiktning...........................Agare ................................................ B8Slktnlngsman ............................................... Vuoslkatsastus Årsbesiktning Katsasta j a Besiktningsman pvm-datum Lupanumero - Licensnummer. ....................... 1 ...................................... 11 ..................................... 111 .................................... IV............................. pvm-detum pvm-datum pvm�datum pvm-datum Lupano.-Licensnr. ........................ CSPI.-FSF, SVEL v2.0 valkoinen •seura/keltainen jäsen , vit •förenlngen/gul -meclfemen llllerituulilainen 2008 1 15

0,. Lounainen merialue 2008 - ::,, � pvm Järjestäjä Kilpailun nimi Luokat 1. låhtö klo Lähtöjä Rata•alue Maksu € Viim. ilm. MUUTA s· 01 .05. TPS Vappukilpailu Laser 12:00 3 Härkälänlahti 0 00€ 1.5. Ensimmäinen lähtö kello 12:00 ::l N Laser Radial 12:00 3 0.00€ http://www.turunpursiseura.fi 0 00 Laser 4.7 12:00 3 0.00€ Optimisti 12:00 3 0.00€ 10. • 11.5. NPS Urh.ven. Ranking Melges 24 12:00 6 Väskin-aukko 60.00€ 2.5. E-s cov 12:00 6 60.00€ Platu 12:00 6 60.00€ 13. -9.9. TPS Viittakari Cup LYS 18:30 9 Pohjois-Airisto 0.00€ http:! /WWW.turunpursiseura.fi. 14. • 24.9. TPS Logitech Cup Kevytveneet 18:30 0 Viittakarin aukko 0.00€ Järjestetåän yhteistyössä Airisto 606 18:30 0 0.00€ Segelsällskap i Åbo rf:n kanssa. 17.5. DMSK Urh.ven. ranking Urheiluvene 11:00 4 Bruks�ärden 25.00€ 14.5. 18.5. DMSK Bruksrundan Urheiluvene 11:00 1 Bruks(jården 25.00€ 14.5. Tävlingen seglas med chasing-start. LYS--bå@r i två klasser; A <1. 15, B >= 1, 15. Sportbåtarna startar enllgtslna LYSLYS 11:00 1 25.00€ tai. men seglar om enegen pokal. Seglingsföreskrilter från Hamnkootoret i Dalsb<uksGäslhamn från fredagen Allmoge 12:00 1 0.00€ 16.05.2008 kJ. 18:00 24.5. • 25.5.TPS Logitech Optimistir. Optimisti 12:00 6 Pohjois-Airisto 30.00€ 18.5. www.turunpursiseura.fi 7.6. GK IW\JANACUP IMS 12:00 3 Airisto 30.00€ 2.6. Tävlingenseglas somer bansegrrngmed3-4sta�erberoendepå väder TävfingsrertralärAiristo Strand. Tävlingslnt;Jdanochsegli1gsLYS 12:15 3 30.00€ föreskrilterpåwww.GulIT<ronak<ySSarf<lubll.fi 7.-8.6. TPS Airiston Regatta Köliveneet 12:00 6 Pohjois-Airisto 50.00€ 1.6. www.turunpurSiseui'aJi, tatak.•kts.ClilL kilpailUk'U(SU KPJuhani SaarelainEo 13.-15.6. TPS Pyytinkarin kilpailut ORCi 18:00 2 Saaristomeri 50.00€ 86 41. Pyytinkarinkilpailut Pyytinkarin purjehdus 13LYS 18:00 2 50.00€ 14.6. Paluupurjehdus 15.6. http://www.turunpurH-35 18:00 2 50.00€ siseura.fi ORCi ranking. H-35 luokkamestaruus 14. -15.6. ASS Ranking 505 00:00 6 N Erstan 30.00€ 10.6. Snipe 00:00 6 30.00€ 18.6. UPS 1. vars. kilpapurj. LYS 18:00 1 Ugin edusta 10.00€ 18.6. Pietarinkari. www.uusikaupunki.fi/ups 28-296 NPS 2 4.mRRanking 24mR 12:00 6 Väski.n-aukko 40.00€ 20.6. • 12.- 13.7. UPS AlblnJa Finn Express Ranking Albin Express 11:00 4 Ugin edusta 50.00€ 5.7. Pletarlnkari,www.uusikaupunki.fi/ups 17. -20.7. NPS Hai SM Hai 12:00 9 Väskin-aukko 99.99€ 27.6. 26.-27.7. UPS UPS:n Regana LYS 12:00 2 Ugln edusta, Pletarinkaci 30.00€ 19.7. Pietarinakri, www.uusikaupunkl.fi/ups Kevytveneet 12:00 4 10.00€ 2.- 3.08. TPS 49er GP 00:00 0 Ruissalo Saarronniemi O.00€ http://www.40er.fi hnp://www.turunpursiseura.fi 2.8.2008 NPS Saöristolalsvenetolpallut Naantalin aukko 8. - 10.8. TPS Laser Radial SM Laser Radial 12:00 9 Pohjois-Airisto 50.00€ 3.8. http://www.turunpurs lseura.fihttp;//www.saillaser. fi 9.8. SP Sårkisalo Regatta LYS 12:00 1 Förby 20.00€ 6.8. Chasing kilpailu. KJ ppartkokous 9 .8 klo: 1 1 :00 Förby satama 9.8, NPS Luonnorvnaan)mpäri" Hai 12:00 1 Naantalin aukko, 25.00€ ja Hermann� cup Hai 2000 12:00 1 Våskin-aul<ko 25.00€ LYS 12:00 1 25.00€ 16.-17.8. TPS Turun Hopea ORCi -- 11:00 0 Pohjois-Airisto 50.00€ 10.8. hnp://www.turunpursiseura.fi LYS 11:00 0 50 00€ 16.8. UPS 111 Sel<smiilar-purjehdus LYS 12:00 1 Uki-Katanpåå, Kustavi 20.00€ 9.8. Pietarinkari. www.uusikaupunki.fi1ups 17.8. UPS 2. vars. kilpapurjehdus LYS 11:00 1 Katanpää. Kustavi-Uki 10.00€ 17.8. Katanpäå, www.uusikaupunki.fi/ups 22. • 24.8. TPS E-JoUa SM E:iolla 12:00 8 Pohjois- Airisto 50.00€ 17.8. http:/AwlW.tutunpur'SiS.eura.fi. kts. erillinen kvtsu KP Roger N)'fund. ASS 30.8. Kaave Marskär Open LYS 11:00 2 S<orMäl6-Mar,k.lr, n. 37mpk40.00€ 23.8. Kipparikokous 30.8. klo 09.00.www.kaave.fi 30.-31.8. NPS H"'fene lyhytrata 5M H-vene 12:00 8 Naantalinaul<ko. Yasklnaukko 110.00€ 15.8. 30.8. 8 UPS Valssipurjehdus LYS 12:00 1 Ugin edusta 10.00€ 30.8. Pietarinkari, www.uusikaupunki.fi/ups 3.9. -23.10. TPS Logitech Syksy Cup Kevytveneet 18:30 0 Viittakarin aukko 0.00€ J/irjetetäan yhteistyössa Airisto Segelsällskap IÅbo rf:n kanssa Kilpailu on sarja keski viikkoiltaisin kesäkaudellajärjestettäviä 606 18:30 0 0.00€ kilpailulta yhteensä kllpailupälvåä 1-4 lähtöä / ilta. kt>. eri� linenkutsu 6.9. TPS IOM Ranking Turku IOM -- 00:00 0 Saarronniemi 0.00€ kts. erillinen kilpailukutsuhttp://www.turunpursiseura.fi s:: 13.-14.9. TTPS SyYSkilpailu IMS 11:00 3 Pol']jois-Airisto 32.00€ 4.9. Jälki-ilmoittautuneilta kaksinkertainen maksu e· LYS 11:00 3 32.00€ � Köliveneet 11:00 3 32.00€ 20.9. ASS Mustfinnö IMS. LYS 00:00 2 N Erstan 30.00€ 16.9. N 20. - 21.9. NPS Hai 2000 LM Hai 2000 12:00 6 Väskin-aukko 60.00€ 12.9. 0 0 27.-28.10. TPS Optimisti 11:00 0 Viittakarin aukko 0.00€ 21.09. http://www.turunpursiseura.fi, kts. erillinen kutsu 00 4.-5.10. GK OCTOBER RACE LYS 11:00 2 Airisto 40.00€ 29.9. Skäpparmöte ld. 10.00 1 restaurangen påAiristo Strand. Pargas IMS 00:00 2 40.00€

Liputusohje Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilyliiton hallitukset ovat hyväksyneet tämän liputusohjeen ja vahvistaneet sen otettavaksi käyttöön 1.1.1998 alkaen, sekä samalla kumonneet huvialusten lippuohjeen 1985. Liputusohjeen täydennykseksi on laadittu ohje lippukulttuurista. Se selvittää tarkemmin liputusohjeen perusteita sekä menettelytapoja liputuksessa. Perusteet ja käyttöoikeus 1. Sen lisäksi, mitä laissa Suomen lipusta (380/26.5.1978), asetuksessa liputuksesta Suomen lipulla (383/26.5.1978 ja sen muutos 187/ 22.3.1996) sekä asetuksessa huvialusten lipuista (292/18.3.1983) määrätään, noudatetaan tätä liputusohjetta. 2. Merenkulkuhallituksen tai aikaisemmin kauppa- ja teollisuusministeriön veneily-yhdistykselle vahvistama erikoislippu. jäljempänä pursiseuralippu, on Suomen kansallislipun veroinen. 3. Veneily-yhdistyksen rekisteriin merkitty vene saa käyttää perälippuna pursiseuralippua edellyttäen, että veneen haltija on sellaisen rekisteröidyn suomalaisen veneily-yhdistyksen jäsen, jolle on myönnetty pursiseuralipun käyttöoikeus. Perälippuna käytetäan sen yhdistyksen lippua. jonka rekisteriin vene on merkitty, tai tavallista Suomen lippua. 4 Asetuksessa mainittuja kommodorin viiriä, varakommodorin viiriä, veneenomistajan viiriä, kilpailulautakunnan lippua ja kunniajäsenen lippua ei saa käyttää perälipun paikalla. Lipun paikka ja koko 5. Perälipun paikka on veneen peräosassa 10°-15° peräänpäin kallistetussa lipputangossa. Lipun pitämistä peräharuksessa ei suositella. Perälippua voidaan myös pitää purjehduksen aikana kahvelissa tai useampimastoisessa veneessämesaanimaston huipussa olevassa jatkeessa. Moottoriveneessä lippua pidetään joko perälipputangossa tai merenkulkumaston peräänpäin kallistetussa kahvelissa. 6. Lippukooksi ja lipputangon pituudeksi suositellaan seuraavaa: Veneen pituus alle 7 m Lipun koko Tangon pituus 33x54cm 75cm 44x72cm 95cm 7 - 10m 55x90cm 115cm 10 - 12 m 66x108cm 140cm 12 - 15 m 80x131cm 170cm yli 15 m 100x163cm 210cm Perälipputangon huipun pystyetäisyyden kannesta tulisi olla vähintään 1Ocm pitempi kuin tangossa käytettävän lipun lävistäjä. Lipun on oltava puhdas ja ehjä. 18 1 Merituulilainen 2008 Liputus 7. Miehitetyssä veneessä perälippu pidetään nostettuna seuraavasti: kulussa oltaessa koko ajan vuorokaudenajasta riippumatta muulloin klo 08 ja auringonlaskun välisenä aikana, kuitenkin enintään klo 21 asti. Juhannusyönä lipun saa Suomessa pitää nostettuna läpi yön. Purjehduksen aikana tulisi erityisesti huolehtia, että lippu on nostettuna: satamaan saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä vieraassa satamassa oltaessa kohdattaessa toinen vene kohdattaessa sota- tai muu viranomaisalus sekä ohitettaessa merivartio-. tulli- tai luotsiasema tai rannikkolinnake. Miehittämättömässä veneessä ei pidetä lippua. Ulkomaanpurjehduksella voidaan noudattaa maan tapaa, vaikka se poikkeaisi näistä ohjeista. 8. Suomen aluevesillä järjestettävissä kilpailuissa lipun käytöstä määrätään kilpailuohjeissa. Jos osakin kilpailureitistä ulottuu kansainvälisille tai toisen valtion vesialueille, on perälippu pidettävä koko ajan nostettuna. 9. Maissa pursiseuralippua pidetään nostettuna yhdistyksen käytössä olevissa kiinteistöissä kevään lipunnoston ja syksyn lipunlaskun välisenä aikana noudattaen virallisessa liputusohjeessa (asetus 383/26.5.1978 ja sen muutos 187/22.3.1996) annettuja lipunnosto- ja lipunlaskuaikoja. Lipputervehdys 10. Kulussa oleva vene voi tervehtiä sota-alusta, josst1 on päällikkyysviiri, taikka venettä, jossa on lippu. Lipputervehdys suoritetaan vain lähietäisyyksillä 111 olosuhteiden salliessa. 11. Lipputervehdyksessä lippu lasketaan rauhallisc",11 partaan tasalle ja odotetaan, kunnes tervehdill/1 vä on vastannut, jonka jälkeen lippu nosteln,111 jälleen ylös. Lipputervehdys voidaan tehdä myi'!•, irroittamalla lipputanko lippuineen telineesWihl, kallistamalla se vaakatasoon vanaveden suun1,1,111 ja asettamalla se jälleen paikalleen sen jälkeen k1111 tervehdykseen on vastattu. Juhlaliputus 12. Veneessä voidaan nostaa juhlaliputus yleisinä lip11 tuspäivinä, yhdistyksen juhlatilaisuuksissa, vM1•1•11 tai sen omistajan yksityisenä merkkipäivänä, t.it� !,1 muissa juhlallisissa tilaisuuksissa. 13. Juhlaliputus toteutetaan nostamalla kansairwlllt•,l'I viestiliput keulasta mastonhuipun kautta p,11,1,111 Viestilippujen järjestys on keulasta lukien A, U, < , 1 D, E, F, 2, G, H, 1, 3, J, K, L, 4, M, N, 0, 5, I! <J, 11 6, 5, U, V, 7, W. Y, Z, 8, ensimmäinen korv,111•,v1111 toinen korvausviiri, kolmas korvausviiri. 14. Juhlaliputusta pidetään vain veneen ollessa kiinnittyneenä. Juhlaliputuksessa noudatetaan perälipun nosto- ja laskuaikoja siten, että perälippu on ensimmäiseksi ja viimeiseksi ylhäällä. Suruliputus 15. Vene voi suruliputtaa aiheen ilmaantuessa pitämällä perälipun laskettuna selvästi lipputangon huipusta tai kahvelin nokasta alaspäin. Lippu nostetaan ylös ennen suruliputuksen aloittamista ja se päätettäessä. 16. Vene suruliputtaa vain ollessaan kiinnittyneenä, paitsi jos veneessä on vainaja, jolloin suruliputetaan myös kuiussa. Vieraan maan lippu 17. Ulkomailla purjehdittaessa nostetaan kohdemaan pienoislippu ns. kohteliaisuuslippuna styyrpuurin saalingin alle tai moottoriveneessä vastaavaan paikkaan. Kohteliaisuuslipun kanssa samassa saalingissa ei käytetä muita lippuja tai viirejä, vaan ne siirretään paapuurin saalinkiin. Vain yh_den maan kohteliaisuuslippu saa kerrallaan olla nostettuna. 18. Kohteliaisuuslippu nostetaan joko jätettäessä viimeinen kotimaan satama tai ylitettäessä raja. ja lasketaan sa.avuttaessa ensimmäiseen kotimaan satamaan. V.astaavasti menetellään, jos matkan aikana käydään useammassa maassa. Matkan aikana kohteliaisuuslippu lasketaan ennen perälipun laskemista ja nostetaan välittömästi perälipun nostamisen jälkeen. 19. Purjehdittaessa ulkomailla vieraan maan lipun alla voi suomalainen veneilijä osoittaa kansallisuutensa nostamalla Suomen pienoislipun paapuurin saalingin alle koht , eliaisuuslipun tavoin. Vastaavasti voi ulkomaalainen veneilijä nostaa oman maansa pienoislipun paapuurin saalinkiin purjehtiessaan Suomessa Suomen lipun alla. 20. Jos suomalaisessa veneessä Suomessa on ulkomaalainen vieras, voidaan hänelle osoittaa kohteliaisuutta nostamalla hänen maansa pienoislippu paapuurin saalinkiin kohteliaisuuslipun tavoin. Viirit 21. Viirejä ovat arvojärjestyksessä - perälipusta johdetut viirit ja liput - liittojen ja yhdistysten vahvistetut liput ja viirit - henkilö-, vene- ja ns. varustamoviirit. Näiden lisäksi on käyttöön yleistynyt erilaisia tunnus- ja mainosviirejä. 22. Viirit nostetaan pääsääntöisesti styyrpuurin saalingin alle tai moottoriveneessä vastaavaan paikkaan. Paapurin saalinki on merkinantosaalinki, jonne nostetaan viestiliput (Q-lippu, A-lippu yms). Viirejä voidaan pitää ylhäällä koko purjehduskauden ajan noudattaen kuitenkin ao. yhdistyksen sääntöjä. Veneessä pidetään sen kulussa ollessa nostettuna vain niitä viirejä, joita veneen päällikkö on oikeutettu käyttämään. Kerrallaan pidetään nostettuna enintään kolme viiriä, ja niiden on oltava puhtaita ja ehjiä. Kohteliaisuuslippu ei ole viiri, ja se on aina omassa saalingissaan yksin. 23. Viirit pidetään nostettuina arvojärjestyksessä arvokkain ylimpänä. Veneen päällikkö voi kuitenkin poiketa siitä ottaen huomioon viirien tarkoituksen ja merkityksen. 24. Yhdistykset ja yhteisöt voivat antaa lisäohjeita omien viiriensä käytöstä. LIPPUJEN JA VIIRIEN PAIKKOJA ERI VENETYYPEISSÄ FlAGGORNAS OCH VIMPlARNAS PlATSER · 1� � ,7� ,:,;;::-�'-+-1-J'! ·:__, '----�- (.... ,,,,.,, •.�7 1 OLIKA BÅTTYPER C Kohteliaisuuslippu eli kohdemaan kauppalippu (Courtresy EnsignJ Artighetsflagg eller destinationslandet handelsf!agga {Courtesy Ensign) 1, 2 & 3 Viirit aNojärjestyksessä Vimp!arna i rangordning 4 Lippuviesti Flaggsignal vid behov Merituulilainen 2008 1 19

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=