Merituulilainen 2008

Merisääpalvelut www.ilmatieteenlaitos.fi Merisää numerosta 0600 10660 valitse 1 säähavaintoja meri alueittain Sjövädret på nummer 0600 10670 val i tse 2 sääkatsastuksen valitse 3 ennusteet menaluettain Kartassa on meriennusteetja taulukossa havaintoasemien numerot.AJueen tai havaintoaseman numeronjälkeen painetaan vielä ruutunäppäintä Numero toimii ympäri vuoden. Hinta; 0, 92 eur/min+ppm. "' Meriveden kor keushavainto (Merentutkimuslaitos) Säähavainnot päivitetäänjoko tunnin tai *kolmen tunnin välein. Harmaja kuitenkin 1 /2 h välein. GSM-tel<stiviestinä numerosta 16161 . Palvelun hinta 0,84 eur/haku Radiolinjan, Soneran ja DNA:n liittymillä palvelu toimii myöskin ulkomaillal KOKO ITÄMERI Palvelu kattaa alueet 1 0 - 27 TUULIENNUSTE {MERI) Lähetä esim. teksti: MERI 15 Saat tekstiviestinä Saaristomeren 48 h tuuliennusteen. 6,.....,..� )!Jg� HAVAINNOT (MERINYTJ Esim. Saaristomeri: MERINYT15 AALTOENNUSTE (AALTO/ Pnlvclu ei kata aluetta 211 l�un. S,1aI istomeren aaltoennuste: AALTO 1 5 ltdrncn Suomenlahti rrm l!Il l.12.1 [lJJ LL1.l n� 11.fil lIZ) l ,1111/11(•11 Suomcnl,rhti f'OhJ()I\ 11,lln('rC'n llc10Si1 l'<ll1Jo1\ 11.imeicn /,imroSil N IV( '11, ir'lrtlC'I I \<1.trl\lOrtll'II IIlil 112] Sdkiill1C'Im CLCl,ios a Selk,1mcrcn pohjoisosa Merenkurkku IZDJ 12]] Perämeren eteläosa Perämeren pohjoisosa Riianlahti llll [Z'3J IZ!l [Z2] IZfil IZZl Keski-Itämeri Gotlannin meri Öölannin meri Kaakkois-Itämeri 8ornholminmeri Arkonanmeri 118 Helsingin majakka t 077 Hamina"' 100 Rankki* 101 Kod<a t 02 Haapasaari 103 Orrengrund t t O Isosaari• t 1 1 Kalbodagrund "' 112 Emåsalo 1177 Helsinki"' 113 Harmaja 114 Mäkiluoto 1 15 Bågaskär t I6 Jussarö 120 Russarö* 1 o I Merituulilainen 2008 121 Tulliniemi � 1227 Hanko"' 122 Utö 1270 Aaltopoiju"' 131 Bogskår 1302 Svenskil Högarna• 1306 Gotskil Sandön 1308 Landsort* 141 Nyhamn 142 Märket 152 Vånö 1 53 Rajakilri 154 Fagerholm 155 Kumlinge 1577 Turku"' l! JTiil iC ·r im.;;i� ::::=: l,.... - 163= �: .,. _,,, , ... [iID .:�r'6JO:\• Merisäätiedotukset YLE Radio Suomi klo. 5.00, 7.50ja 12.45 *veneilysää klo. 15.50 ( 19.5.-3.1 Oj klo 18.50ja 21.50 myös numerosta 0600 1 0681 1588 F. lö"' 161 ts';i!ari 163 Kylmäpihlaja 165 Tahkoluoto 1602 Kuggören 1604 Orskär 1677 Rauma"' 1688 Mäntyluoto i,; t 71 Kristiinankaupunki 172 Kristiinank. majakka 1702 Skagsudde 1777 Kaskinen"' 181 Bredskäret 1 B2 Srrömmingsbådan 184 Valassaaret 1802 Hotmögadd 1877 Vaasa"' 191 Kailan 193 Tankar 194 Utkokillla 1977 Pietarsaari"' 200 Oulu Vihre,I� "" 201 Raahe 2077 Raahe"' 202 Marjaniemi 20B8 Oulu"' 303 Kemi 1 204 Ajos 209 Nahkiainer1 2006 Bjuröklubl)' 2099 Kemi"' MERIPELASTUKSEN • • @ HALYTYSOHJE ALARMINSTRUKTION FÖR SJÖRÄDDNINGEN )Jll'RIPl'I.ASTUKSl;'ol 111\1.YTYSi\.L:�tl'RO • SJÖRAl)llKIKGl'i':S ALARMNl., \l�tER 0204 1000 ---:Saariston1crcn mcripclastuslohko • '.'.1cripclastuskcsk,Ls • Sk.irg:1rd,have1s ,jöritddningsd»trikt • Sjör.1ddnin)\S(:e1111,ile11 MRCC TURKU 0204 1001 • Suo,ncnlahdcn meripclas111slohko • Mcripdastuslohkokcskus • Finska Vikcns sjornddningsdimikt • S_i,,mddnmg,sunclcrccmralcn MRSC HELSINKI 0204 1002 • Pohjanlahden mcripcla.stu.slohko • Mcripclastuslohkokcskus • Bot tniska \·ike"ns sjötttddnin�istrikt • �jönlcldnmgsundcrccntrak.11 MRSC VAASA 0204 1003 • Radioyh1cydct • Radiokommunika1ion Vl-lF - DSC 70 VJ-IF - DSC VHF - kan,l\'a 16 VHF - kanal Ml' - DSC 2187,5 kH.z :-!F - DSC Ml'. iaa)_uus 2182 kHz Ml' - frckvcns Ilmoita ha1a1apouksesta tai vaam1ilan1ccs1a VHF -radiolta. puhelimella toi muulla nopcalli1 uiv.tll;t kthimmallc: mcripclastuskcskuksrllc lal mcripelastuslohkokcskukscllc. '.\alcripelastuksen h:ilytysnumcroon soimwcssa puhelu rhclist))' luhimp:\:\n meripelastustoimcn joh1okcskukstrn. Suu111anumrrm ei k�y1e1ä. Ilmoituksia Vilslatmolla\-<ll ja \ . \lilta\'�tl myos hatakcskuksl.'t (rlcincn hillfmum•rv 112). Mcdclcb 0111 nödl,ig<>1 dkrnm farosi1un1ioncn per VJ-IF -radio. 1elcfon cllcr på au anna, snahht s.�11 1\11 niinnastc sjöräddningsccmral cllcr sjöråddningsundcrccntral. Mcd >jilmddningcns alarnmummcr k,,ppt,is :.umalci tili �ör:lddning.(,tj.inste.ns ntl.nnastt ledning.,.i;;('.t>ntral. Man hchoYcr inga rikmummcr. Anmalningar mouas oc:h fonncdlas avcn a,· nöda:ntralcma (altm,inl nödnummcr 112). , Mcri1,clastnslohkon raja Cirföi.o; för sjor:tddning�i�1rike:1 / Mcripclasms1ointcn vastuualueen ulkuraj.1 \'urc- gr.\ns fi)r sjön\ddning«<jäns1�n.-. :1ns,·ar.,;n:gion Merituulilainen 2008 1 11

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=