Merituulilainen 2008

Suomen Pu rjehti j aliitto • Flnlands Seglarförbund Suomen Veneilyllltto • Flnlands Båtförbund Seura Förening Veneen nimi Båtens namn Qmistaja Agare ............................ Osoite Adress VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Venetodistuksen numero Båtcertifikatets nummer Rekisteri/purjenumero Register/segelnummer Kotisatama Hemhamn ......... Venetyyppi/malli ...................... Båttyp/modell Runkonumero Vuosi År Q Purjevene Segelbåt Q Moottorivene Motorbåt Liitto Förbund 0 SVEL Q SPL Skrovnummer .................................................................... Rungon materiaali Väri Valmlstusvuosi Skrovets materia! .................................................... Färg ................................................. Tillverknlngsår P�uus Leveys Syväys Suurin kor1<eus Uppouma Längd ...................Bredd ....................Ojup ...................... Största höjd .........................Depalcement Moottori/ a sisä/ O sisäperä/ 0 perä/ Lukumäärä Teho Purjepinta-ala Motor inombord inu utombord Antal ............Effekt .................Segelyta Merkki /malli Valmistenumero Märke/modell .......................................................... Tillverkningsnummer ..................... Radiokutsu •~ ·· Talvisåilyiyspalkka= ��.�- � Radioanrop ..............................................................Vinlerfervaringsplats....................................................... .............. Tankkien Ulavuudet Polttoaine Vesi Septi Tankamas volym Brlinsle .,=········...·......... Vallen ....................................�...........,..... ..,=,·==··�,······ .. U • pakollinen 0bllgatorisk U2 = pakollinen 2 kpl obligatorisk 2 st O = suositus m = moottorivene p/s = purjevene k = kaikille rekommendation motorbåt segelbåt för alla 1, Runko -Skrov 1 1,1 �ungon Jo rokonteldon kunto-Kondlllonen för skrov och konstruktioner..........................O 1.2 Al•kot J o ntldon suljoltavuus -Öppningar och möjlighet att tillsluta dem ............................Q 1,3 Mntorloolln Jo plnnolueon kunto-Materlalets och ytbehandlingens kondition ...................U 1 4 KOII Jn 11orllsln -Köl och roder............................................................................................. o 1.1, Oh JnuoJflrJostolmll - Styrsystem... ................................ .......................................................a 1 0 Votolo,ttolston, okselln j a potkurin kunto-Konditionen för drev, axel och propeller .......... a 1.7 Runkoltlplvlonnlt, sulkuventtiilit ja putkisto-Skrovgenomföringar. ventiler och rörsystem □ 1.8 Koltoot. kädensijat Ja klinnityshelat-Räcken, handtag och beslag....................................O 1.9 Painavien esineiden kiinnitys- Fastsättnig av tunga föremål.............................................Q 1.10 Makeavesijärjestelrnåt-Söt vattensystem 2. Takila J a purjeet, mikäll asennettu-Rlgg och segel, ifall lnstallerade 2.1 Takilan kunto ja huoltaminen-Riggens kondition och översyn ..........................................0 2.2 Purjeet-Segel .................... 2.3 Myrskypurjeet-Stormsegel 2.4 Reivausjärjestety - Revningsanordning 3. Moottori ja sen Jär jestelmät. mikäli asennettu-Motom och dess system, ifall lnstallerad 3.1 Moottorin asennus ja kunto-Motoms installation och konditlon........................................ o 3.2 Moottorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus-Motorns reglage och deras funktion ...........0 3.3 Polttoaine j ärjestelmä (säiliöt. putkisto!. sulkuventilllt, suodattimet ) - ................................. 0 Bränstesystem (tankar, rör, avstängningsventiler, filter) 3.4 Jäähdytysjä rj estelmä (pohjakaivot, läpivennit. putkisto\, sulkuventiilit) - ...........................0 Kytsystem (bottenbrunnar, genomföringar. rör. avstängningsventiler) 3.5 Merivesisuodatin - Sjövattenfilter .........................................................................................O 3.6 SähköJä rj estelmät-Elektriska system................................................................................O - erillinen käynnistys- ja käyttöakusto - separat start- och förbrukningsbatteri ....................0 - maasähköjärj. asennus ja tapaturmasuojaus-installationoch säkerhet för landström ....a • aggregaattijä rjestelmän (230 V) kunto, jos asenn. - elaggregatets (230 V) skick, om inst. 4. Venevarusteet - Båtens utrustnlng 4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät-Märknlng av båt och utrustning ..................................0 4.2 Ankkurivarustus-Ankarutrustning............... .......................................................................02 4.3 Ajoankkuri-Orivankare ...................................................................................................... □m 4.4 Veneköydet-Båtlinor..........................................................................................................02 4.5 Työkalut ja varaosat-Ver1<tyg och reservdelar ..................................................................0 2 3 4 a 0 0 0 a □ □ a o 0 a a a a 0 □ 0 a a 0 0 0 0 0 □ 0 0 0 a a a 0 0 a 0 a 0 a a 0 a Q a f.J a a 0 0 0 a u a a □ a a Q a a u Cl2 a 0 am Om 0 a 0 a □ .) CSPL·FSF. SVEL valkoinen - seura/keltain�Jäsen , vn - föreningenlgul - modlo111"'1 l 4 1 Merituulilainen 2008 Katsastuspöytäkirja, sivu 2 Besiktningsprotokoll, sida 2 Omistaja •Ågare .................................................................... 4.6 Airot tai mela-Åror eller paddel .........................................................................................0 2 3 0 a 4.7 Venehaka -Båtshake .........................................................................................................0 0 a 4.8 Heittoliina-Kastlina ............................................................................................................ □ 0 a 4.9 Laitasuojat-Fendrar ...........................................................................................................0 0 □ 4.10 Venetikkaat-Båtstege......................................................................................................O a 0 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhin sulj. ohj.-Oefroster och vindrutetor1<are i täckta styrh....... O 4.12 Käymälävarustus ja jätehuolto-Toalett och avfallshantering ..........................................0 4.13 Nestekaasujärjestelmä, mikäli asennettu-Flytgassystem. om installerat .......................Q a 0 a Q 0 Q 4.14 Liesi ja lämmitin. asennus Ja turvallisuus-Båtkök och värmare. lnstall. och säkerhet....a 4.15 Perälippu tai viiri-Flagga eller vimpel .............................................................................. a a Q 0 □ 5. Merenkulkuvarusteet - Navgationsutrustning 5.1 Kulkuvalot ja ankkurivalo-Lanternor och ankar1 j us ...........................................................0 5.2 Merkkikuviot-Signalfigurer ................................................................................................0 5.3 Åänimerklnantolaite-Lj udsignalanordning......................................................................... a 5.4 Tutkaheijastin- Radarreflektor ............................................................................................ a 0 0 o a 0 □ 0 5.5 Ohjailukompassi-Styrkompass ........................................................................................JJ 5.6 Varakomp,assi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat ............................O 5.7 Lokl, kaikuluotaln ja ilmapuntari-Logg, ekolod och barometer ......................................... □ □ a 0 0 0 0 5.8 Merikartat Ja välineet sekä kiikari- Sjökort och bestick samt kikare ..................................0 5.9 Yleisradiovastaanotin-Rundradiomottagare .....................................................................0 5.1O Sähköinen paikantamislaile-Apparat för teleteknisk navigertng .....................................O 5.11 Tutka-Radar ....................................................................................................................O 0 0 0 Q 0 0 5.12 Valonheitin-Strålkastare.................................................................................................. □m Om Om 5.13 VHF-meriradiopuhelin-Marin VHF radiotelefon .............................................................0 a 0 5.14 Vesiliikenteen säädökset ja asiakirjat-Sjötrafikreglema och dokument .........................0 0 0 6. Turvalllsuusvarusteet -Säkerhetsutrustnlng 6.1 Kelluntavarusteet-Flytutrustning .......................................................................................0 O O 6.2 Turvavaljaatja kiinnityspisteet/ j uoksuköydet-Säkerhet ssäle och fästpunkter/ l lnor p/s Ok 02 02 · m 02 0 6.3 Pelastusrengas-Uvboj ......................................................................................................02 o 6.4 Punaiset laskuvarjoraketit-Röda fallskärmsraketer ..........................................................04 04 6.5 Punasoihdut-Röda bloss...................................................................................................04 04 6.6 Valkoiset raketit ja oranssisavut-Vita raketer och orangerökar ............................... 4+2 □ O 6.7 Käsipumppu, kiinteästi asennettu-Handpump. fast installerad.........................................02 O 6.8 Koneellinen tyhjennyspumppu -Masklnell länspump.........................................................O O □ 02 □2 Q 4 □ 0 0 □ 0 0 0 □ 0 0 0 0 a 0 02 Om 6.9 Käsisamm.utin-Handsläckare............................................................................................02 02 0 0/x 6.10 Sammutuspelte-Släckningsfilt.........................................................................................O □ 0 6.11 Hätäsulkimet-Nödtillslutare ............................................................................................. o o o o 6.12 KäsiVaJaisin. varaparistot j a -polttimot - Ficklampa, reservbatterier och •lampa ..............03 02 a O 6.13 Ensiapuv-älineet-Förstahjälputrustning ........................................................................... a O O O 6.14 Varaohjausjärjestelmä-Reservstyranordning .................................................................0 □ □ O 6.15 Hätätyökalut-Nödverktyg ................................................................................................ □ p/s Op/s Op/s 6.16 Varajuomavesi ja varamuona- Dricksvatten och proviant i reserv ..................................0 O O 6.17 Pelastuslautta varusteineen - Räddningsflotte med utrustning ........................................O O 6.18 Palonilmaisin-Brandvarnare............................................................................................ a o IJ 0 Huomautuksia - Anmärkningar: ........................................................................................................................................ Peruskatsastus Qmistaja Kat�taja Grundbesiktning...........................Agare ................................................ B8Slktnlngsman ............................................... Vuoslkatsastus Årsbesiktning Katsasta j a Besiktningsman pvm-datum Lupanumero - Licensnummer. ....................... 1 ...................................... 11 ..................................... 111 .................................... IV............................. pvm-detum pvm-datum pvm�datum pvm-datum Lupano.-Licensnr. ........................ CSPI.-FSF, SVEL v2.0 valkoinen •seura/keltainen jäsen , vit •förenlngen/gul -meclfemen llllerituulilainen 2008 1 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=