Merituulilainen 2008

Seuramme SÄÄNNÖT 1.§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Merituuli r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdist ystä S<'uraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. 2.§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta venei lyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden levi ämislä kaikkien veneilijöiden ke skuuteen, toimia merimies- ja venei lytaitojen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puo• lesta ·/ ·a vahvistaa jäsenistön yhte enkuuluvaisuutta perhevcne, yseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura: - järjestää k i lpa-, matka- ja harjoituspurjehduks i a - jlirjt!Slää koulutus- ja neuvot elutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia - harjoitt aa julkaisutoimintaa - hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettua kotisatamaa siihen liittyv i ne palveluksinc cn - pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Seura on Suomen Purjehtijaliilto r.y.:n ja Suomen Veneilyl i itto r.y.:n jäsen joita näiss ä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Vars i nais-Suomen p i iri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 3.§ LIPPU Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama 1ippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 4.§ JÄSENY YS Seuran jäseniä ovat: -Varsinaiset jäsenet eli vuos i jäscnet - Puoliso jäsenet - Juniori jäsenet - Ryhmä jäsenet - Kannattaja jäsenet - Kut sutut jii�enet - Kunnia jäsenet Varsinaisia jäs eniä ovat vuosijäsene� joiden hyväksymisen suorittaa hallitus. Vuosijäsenco on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävävähintään 19 vuotta. Vuosijäsen on seuraan liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän liittymismaksun. - Puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta ku i n sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen on vapaa liittymismaksusta. - Juniorijäscneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuot i aan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksessa määräämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäs en voi liitty ä vuosijäseneksi sen vuoden a l usta lähtien jona hän täy ttää 19 vuotta. - Ryhmäjäseniksi hallitus vo i hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä seuran tarkoitusta. Ryhmäjäsenen l i ittymi smaksusta päät tää hallitus. 6 1 Meriruulilainen 2008 - Kanna ttajajäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenen liiltymismaksusta päättää hallitus. Kutsutuiksi 1 ·äseniksi voidaan seuran varsinaisessa koko~ uksessa hai ituksen esityksestä kutsua ansioituneita henkilöitä. - Kunniajäseniksi voidaan seuran varsinaise ss a kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua seuran jäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet seuran hyväksi ja sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenen joka on toiminut seuran kommodorina voi seura varsina i sessa koko uksessaan hallituks en es i tyksestä nimittää kunni� kommo dori ksi. Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan scurJ11 sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätöksiä sekä h,11 litukscn antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle tulcv,1t maksut oikea-aikaise sti. 5.§ JÄSENMAKSUT Vuos i jäsenet, puolisojäsenet ja juniorijäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan syyskokouksen määräämän vuosimaksun hallituksen kunakin vuot ena päättämään ajankohtaan mennessä. 19-25 vuotiaille vuosijäscnillc voidaan määrätä alennettu vuosimaksu. Ryhmä- ja Kannattajajäscnet ovat velvoll i sia vuosittain suorittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun . Kutsututja Kunn i ajäsenet eiv ät suorita jäs enmaksuja. 6.§ JÄSENEN EROAMINEN Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tekemällä s i itä yhdistys l ain 13§:n mukaisen ilmoituksen. 7.§ JÄSENEN EROTTAMINEN Hallitus voi erottaa jäsenen, joka loimii seuran säänlöjcn, seuran kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö seuralle tulevien maksujen suorittamisen. Erotetulla jäsene l lä on oikeus yhden kuukauden kulucss,, erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta seuran hallilukselle ki�allinen valitus, jonka perusteella hallituk sen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokou�n ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle tulevien maksu jen laiminlyönti, ei hallituksen crottamispäätökscstä voi valittaa. 8.§ SEURANVARSINAISET- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Seura p i tää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joist,1 vuosikokous pidetään helmi-huhtikuuss a ja syyskokm, , loka- joulukuussa. Kokouksen ajan ja tarkemman paik.111 määri ttää hallitus. Ylimääräinen kokous kut sutaan kool l,· kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10 seuran I•' sentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä s i tä kirjallis,-.11 hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.1,11 laisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsu,..,, main i tut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kok0<1� seen on julkaistava seitsemän (7) päivää ennen kokoust., - sanomalehti-ilmoituksella seuran syyskokouksen mää,., , , mässä lehdessä tai - k i rjallisena ilmoituksena jäsenille. Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c)kaksi pöy täkirjan tarkastajaa d) äänten laskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus S. Esitetään vahvistettav aksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 7, Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä asianomai• sille 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 9. Kokouksen päättäminen Syyskokouksess a käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3, Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvi stet.1an tulevaksi toimintavuodeksi: a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnite l ma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- j a menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraav aksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori 8. Valitaan muut hallituksen i äsenet erovuoroisten tilalle 9. Valitaan kaksi tilintarkastaiaa ja heille varatilintarkastajat 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muu, tarvittavat toim i henkilöt 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenistön tiedoksi 11. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenIen esittämät asiat, jotka ovat kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 14. Kokouksen päättäminen Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisessa ei näissä säännöissä toi�in säädetä.Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan v,t,i li ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voit1 , 1,1 , johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella vuosijäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla 1·1 -,.,1a äänestää. 'l.'l SEURAN HALLINTO �,•ur,1n toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä 11111,tisuudesta huolehtii ja vastaa sy yskokouksen valitsema h,,llilus. l l.111i1ukseen kuuluu: l\ommodori puheenjohtajana V,1rakommodori varapuheenjohtajana • Neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - Sihte erin ja - Taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten,että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita alaisuudessaan toimivia toimikunt i a tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Hallitus koko ontuu kommo dorinkutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, eitä seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetustc·n mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulk<>puolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle antamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiedoitustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuo sikokousta. TIiintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. 10.§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Seuran veneluelteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaav anlaiseenseuraan. Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja p)•rkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. Seuran purkamista koske vapäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmiss a kokouksissa vähintään 4/S kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrälty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Sääntömuutostoimikunta: Turussa 25.09.2002 Merltuulilainen 2008 1 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=