Background Image
Previous Page  12 / 70 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 70 Next Page
Page Background

10

I

Merituulilainen 2012

Seuramme säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Merituuli ry ja sen koti-

paikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä

seuraksi. Seura on perustettu 12.1.1983 ja seuran kieli on

Suomi.

2 § SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea har-

rastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä

merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien ve-

neilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen

kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puo-

lesta ja vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta perheve-

neilyseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura:

•järjestää kilpa-, matka- ja harjoituspurjehduksia

•järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia

sekä muita veneilijöiden tapaamisia

•harjoittaa julkaisutoimintaa

•hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettua kotisatamaa

siihen liittyvine palveluksineen

•pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisö-

jen sekä viranomaisten kanssa

Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia

yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukai-

sen luvan saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

Seura on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsen, jota

näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

3 § LIPPU

Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama

lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuoh-

jeissa.

4 § JÄSENYYS

Seuran jäseniä ovat:

•varsinaiset jäsenet eli vuosijäsenet

•puolisojäsenet

•juniorijäsenet

•ryhmäjäsenet

•kannattajajäsenet

•kutsutut jäsenet

•kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet, joiden hyväksymisen

suorittaa hallitus. Vuosijäsenen on liittymisvuotensa lop-

puun mennessä täytettävä vähintään 19 vuotta. Vuosijäsen

on seuraan liittyessään velvollinen suorittamaan seuran

vuosikokouksen määräämän liittymismaksun.

•Puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen

avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta kuin

sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen on vapaa

liittymismaksusta.

•Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuotiaan

henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään vel-

vollinen suorittamaan seuran vuosikokouksessa mää-

räämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäsen voi liit-

tyä vuosijäseneksi sen vuoden alusta lähtien jona hän

täyttää 19 vuotta.

•Ryhmäjäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen

yhteisön, jonka harrastusala on lähellä seuran tarkoi-

tusta. Ryhmäjäsenen liittymismaksusta päättää hallitus.

•Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoi-

sen yhteisön. Kannattajajäsenen liittymismaksusta päät-

tää hallitus.

•Kutsutuiksi jäseniksi voidaan seuran varsinaisessa ko-

kouksessa hallituksen esityksestä kutsua ansioituneita

henkilöitä.

•Kunniajäseniksi voidaan seuran varsinaisessa kokouk-

sessa hallituksen esityksestä kutsua seuran jäseniä, jotka

ovat erittäin ansiokkaasti toimineet seuran hyväksi ja sen

tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenen, joka on

toiminut seuran kommodorina voi seura varsinaisessa

kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunnia-

kommodoriksi.

•Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan seu-

ran sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätöksiä sekä

hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle tu-

levat maksut oikea-aikaisesti.

5 § JÄSENMAKSUT

Vuosijäsenet, puolisojäsenet ja juniorijäsenet ovat velvol-

lisia vuosittain suorittamaan vuosikokouksen määräämän

jäsenmaksun hallituksen kunakin vuotena päättämään

ajankohtaan mennessä. 19 - 25 -vuotiaille vuosijäsenille

voidaan määrätä alennettu jäsenmaksu. Ryhmä- ja kannat-

tajajäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan halli-

tuksen määräämän vuosimaksun. Kutsutut ja kunniajäsenet

eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tekemäl-

lä siitä yhdistyslain 13 §:n mukaisen ilmoituksen.

7 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen,

seuran kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjei-

den ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai joka

saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö

seuralle tulevien maksujen suorittamisen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa

erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta seuran

hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituk-

sen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokouksen

ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle tule-

vien maksujen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätök-

sestä voi valittaa.

8 § SEURANVARSINAINEN JAYLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosi-

kokouksen, joka pidetään helmi-maaliskuussa. Kokouksen

ajan ja paikan määrittää hallitus.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo

sen tarpeelliseksi tai kun kymmenen (10) seuran jäsentä

taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hal-

litukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Tällai-

sissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa

mainitut asiat.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on jul-

kaistava seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-