Background Image
Previous Page  13 / 70 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 70 Next Page
Page Background

Merituulilainen 2012

I

11

ilmoituksella seuran vuosikokouksen määräämässä leh-

dessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Sähköpostitse

lähetetty kutsu katsotaan kirjalliseksi ilmoituksesi.

Vuosikokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle:

puheenjohtaja

sihteeri

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosiker-

tomus edelliseltä toimintavuodelta

6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomai-

sille

8. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi:

toimintasuunnitelma

tulo- ja menoarvioehdotus

liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

9. Valitaan seuran kommodori

10. Valitaan seuran varakommodori

11. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten ti-

lalle

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

13. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet seuran eri toi-

mikuntiin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt tai

annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valit-

semiseksi

14. Valitaan edustajat liiton vuosi- ym. kokouksiin tai

annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitse-

miseksi

15. Päätetään, miten kokouskutsut ja tiedonannot saate-

taan jäsenistön tiedoksi

16. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jä-

senten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty

hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten

enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisessa ei näissä sään-

nöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä

tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide

voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikis-

sa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin

lipuin. Jokaisella vuosijäsenellä on yksi ääni.

9 § SEURAN HALLINTO

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä

omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen valitsema

hallitus.

Hallitukseen kuuluu

• kommodori puheenjohtajana

• varakommodori varapuheenjohtajana

• neljä muuta jäsentä.

Hallitus valitsee

• sihteerin ja

• taloudenhoitajan

Kommodori ja varakommodori valitaan vuosikokoukses-

sa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan

kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuorossa

vuosittain.

Hallitus voi valita alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai

toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi.

Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toi-

meksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä

sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan

lukien, on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoita-

masta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan.

Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen

kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommo-

dori tai varakommodori, jompikumpi yhdessä sihteerin

kanssa.

Hallituksen tehtävänä on

•Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana

elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden

mukaiset toiminnat toteutetaan hyväksyttyjen suunnitel-

mien mukaisesti

•Vastata seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukai-

sesti

•Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

•Vastata liiton seuralle antamista velvoitteista

•Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

•Pitää jäsenluetteloa

•Hoitaa seuran taloutta

•Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

•Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet

•Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii

•Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi

viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toi-

minnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa

hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

•Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

10 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua saman-

aikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan.

Seuran keskuudessa voidaan perustaa toimikuntia herät-

tämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten

toteuttamiseksi. Toimikunnat toimivat joka suhteessa seuran

vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous.

Ollakseen pätevä, päätös sääntöjen muuttamisesta on teh-

tävä kahdessa, vähintään 14 päivän välein pidetyssä koko-

uksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa

vähintään ¾ kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vä-

hintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja

päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään

4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat

johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoi-

tukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jäl-

kimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudate-

taan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Sääntömuutostoimikunta

Turussa 14.11.2010