Background Image
Previous Page  15 / 70 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 70 Next Page
Page Background

Merituulilainen 2012

I

13

1 §

Veneilyseura Merituulen ansiomerkit on tarkoitettu yh-

distyksen omille jäsenilleen jakamiksi kunnianosoituksik-

si. Merkki voidaan myöntää myös yhdistykseen kuulu-

mattomalle, yhdistyksen toimintaa erityisesti tukeneelle

henkilölle. Yhdistyksen levyke voidaan myöntää edellä

mainitulla perusteella yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle.

2 §

Merituulen ansiomerkit jaetaan pronssisena, hopeisena

tai kultaisena. Kukin merkkilaji numeroidaan erikseen ja

merkkiä seuraa aina kunniakirja. Levykkeet jaetaan ilman

numerointia saajan nimellä ja päivämäärällä varustettuna.

3 §

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka

on toiminut ansiokkaasti vähintään viisi vuotta yhdistyksen

tarkoitusperien hyväksi.

4 §

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka

on toiminut ansiokkaasti vähintään 10 vuotta yhdistyksen

tarkoitusperien hyväksi. Erityisen suurista ansioista voidaan

merkki myöntää myös ilman edellä mainittua aikarajoi-

tusta.

5 §

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka

on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen ja veneilyn

hyväksi vähintään 15 vuotta, joista viisi yhdistyksen luot-

tamustehtävissä. Henkilön ansioiden ollessa poikkeuksel-

lisen suuret, voidaan merkki myöntää ilman edellä mai-

nittua aikarajoitusta. Kultaisia ansiomerkkejä myönnetään

maksimissaan kaksi kappaletta kalenterivuoden aikana.

6 §

Ansiomerkki- ja levykesäännöt

Jokainen yhdistyksen jäsen voi esittää hallitukselle perus-

tellun ehdotuksen ansiomerkin tai levykkeen myöntämi-

seksi määrätylle henkilölle tai yhteisölle, jos ehdotuksen

allekirjoittaa vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä. Halli-

tuksen jäsen voi tehdä ehdotuksensa suullisesti hallituksen

kokouksessa.

7 §

Ansiomerkin tai levykkeen myöntämiseksi vaaditaan hal-

lituksen keskuudessa vähintään 2/3 kannatus, kultaisen

ansiomerkin kohdalla hallituksen tulee kuitenkin olla yk-

simielinen.

Riittämättömän kannatuksen saaneita ehdotuksia ei merki-

tä pöytäkirjaan. Hallituksen ulkopuolella oleville esityksen

tekijöille on ilmoitettava kirjallisesti päätöksestä, mutta ei

sen perusteluista.

8 §

Ansiomerkit ja levykkeet jakaa kommodori, varakommo-

dori tai joku muu hallituksen jäsen. Soveltuvia jakotilai-

suuksia ovat yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset,

vuosijuhlat, saajan merkkipäivä tms. Jakotilaisuudessa

esitetään ansiomerkin tai levykkeen myöntämisen pe-

rustelut.

9 §

Yhdistyksen sihteeri pitää kirjaa myönnetyistä ansiomer-

keistä ja levykkeistä.

Merituulen ansiomerkit 2007-2011

Kultainen ansiomerkki

1. Ari Blom, 2. Raimo Rike

Hopeinen ansiomerkki

1. Henri Arvonen, 2. Sakari Lehtovirta

Pronssinen ansiomerkki

1. Irja Rike

2. Riitta Kuusela

3. Matti Ruohonen

4. Juha Nummela

5. Juha Salminen

6. Jouko Lindgren

7. Kari Lehtonen

8. Yrjö Iivonen

Kommodorit kautta aikain

1983

perustuskokous jossa valittiin

Veli-Pekka Antila

1986 Kuurtamo Antti

1988 Rike Raimo

1989 Lehtinen Matti

1993 Rike Raimo

1995 Snäkin Asko

2000 Blom Ari

2002 Rike Raimo

2004 Voutilainen Timo

2005 Konttinen Markku

2006 Rike Raimo

2008 Arvonen Henri

2009-

Lehtovirta Sakari