Background Image
Previous Page  17 / 70 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 70 Next Page
Page Background

Merituulilainen 2012

I

15

Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilyliiton

hallitukset ovat hyväksyneet tämän liputusohjeen

ja vahvistaneet sen otettavaksi käyttöön 1.1.1998

alkaen, sekä samalla kumonneet huvialusten lip-

puohjeen 1985.

Liputusohjeen täydennykseksi on laadittu ohje lip-

pukulttuurista. Se selvittää tarkemmin liputusohjeen

perusteita sekä menettelytapoja liputuksessa.

Perusteet ja käyttöoikeus

1. Sen lisäksi, mitä laissa Suomen lipusta

(380/26.5.1978), asetuksessa liputuksesta Suo-

men lipulla (383/26.5.1978 ja sen muutos 187/

22.3.1996) sekä asetuksessa huvialusten lipuista

(292/18.3.1983) määrätään, noudatetaan tätä li-

putusohjetta.

2. Merenkulkuhallituksen tai aikaisemmin kauppa- ja

teollisuusministeriön veneily-yhdistykselle vahvis-

tama erikoislippu, jäljempänä pursiseuralippu, on

Suomen kansallislipun veroinen.

3. Veneily-yhdistyksen rekisteriin merkitty vene saa

käyttää perälippuna pursiseuralippua edellyttäen,

että veneen haltija on sellaisen rekisteröidyn suoma-

laisen veneily-yhdistyksen jäsen, jolle on myönnetty

pursiseuralipun käyttöoikeus. Perälippuna käyte-

tään sen yhdistyksen lippua, jonka rekisteriin vene

on merkitty, tai tavallista Suomen lippua.

4. Asetuksessa mainittuja kommodorin viiriä, vara-

kommodorin viiriä, veneenomistajan viiriä, kilpailu-

lautakunnan lippua ja kunniajäsenen lippua ei saa

käyttää perälipun paikalla.

Lipun paikka ja koko

5. Perälipun paikka on veneen peräosassa 10°-15°

peräänpäin kallistetussa lipputangossa. Lipun pitä-

mistä peräharuksessa ei suositella. Perälippua voi-

daan myös pitää purjehduksen aikana kahvelissa

tai useampimastoisessa veneessä mesaanimaston

huipussa olevassa jatkeessa. Moottoriveneessä lip-

pua pidetään joko perälipputangossa tai merenkul-

kumaston peräänpäin kallistetussa kahvelissa.

6. Lippukooksi ja lipputangon pituudeksi suositellaan

seuraavaa:

Veneen pituus Lipun koko Tangon pituus

alle 7 m 33 x 54 cm 75 cm

44 x 72 cm 95 cm

7 - 10 m 55 x 90 cm 115 cm

10 - 12 m 66 x 108 cm 140 cm

12 - 15 m 80 x 131 cm 170 cm

yli 15 m 100 x 163 cm 210 cm

Perälipputangon huipun pystyetäisyyden kannesta tulisi

olla vähintään 10 cm pitempi kuin tangossa käytettävän

lipun lävistäjä. Lipun on oltava puhdas ja ehjä.

Liputus

7. Miehitetyssä veneessä perälippu pidetään nostettu-

na seuraavasti:

- kulussa oltaessa koko ajan vuorokaudenajasta

riippumatta

- muulloin klo 08 ja auringonlaskun välisenä aikana,

kuitenkin enintään klo 21 asti. Juhannusyönä lipun

saa Suomessa pitää nostettuna läpi yön.

Purjehduksen aikana tulisi erityisesti huolehtia, että

lippu on nostettuna:

- satamaan saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä

- vieraassa satamassa oltaessa

- kohdattaessa toinen vene

- kohdattaessa sota- tai muu viranomaisalus sekä

ohitettaessa merivartio-, tulli- tai luotsiasema

tai rannikkolinnake.

Miehittämättömässä veneessä ei pidetä lippua. Ul-

komaanpurjehduksella voidaan noudattaa maan

tapaa, vaikka se poikkeaisi näistä ohjeista.

8. Suomen aluevesillä järjestettävissä kilpailuissa lipun

käytöstä määrätään kilpailuohjeissa. Jos osakin kil-

pailureitistä ulottuu kansainvälisille tai toisen valtion

vesialueille, on perälippu pidettävä koko ajan nos-

tettuna.

9. Maissa pursiseuralippua pidetään nostettuna yh-

distyksen käytössä olevissa kiinteistöissä kevään

lipunnoston ja syksyn lipunlaskun välisenä aika-

na noudattaen virallisessa liputusohjeessa (asetus

383/26.5.1978 ja sen muutos 187/22.3.1996) an-

nettuja lipunnosto- ja lipunlaskuaikoja.

Lipputervehdys

10. Kulussa oleva vene voi tervehtiä sota-alusta, jossa

on päällikkyysviiri, taikka venettä, jossa on lippu.

Lipputervehdys suoritetaan vain lähietäisyyksillä ja

olosuhteiden salliessa.

11. Lipputervehdyksessä lippu lasketaan rauhallisesti

partaan tasalle ja odotetaan, kunnes tervehdittä-

vä on vastannut, jonka jälkeen lippu nostetaan

jälleen ylös. Lipputervehdys voidaan tehdä myös

irroittamalla lipputanko lippuineen telineestään,

kallistamalla se vaakatasoon vanaveden suuntaan

ja asettamalla se jälleen paikalleen sen jälkeen kun

tervehdykseen on vastattu.

Juhlaliputus

12. Veneessä voidaan nostaa juhlaliputus yleisinä lipu-

tuspäivinä, yhdistyksen juhlatilaisuuksissa, veneen

tai sen omistajan yksityisenä merkkipäivänä, taikka

muissa juhlallisissa tilaisuuksissa.

13. Juhlaliputus toteutetaan nostamalla kansainväliset

viestiliput keulasta mastonhuipun kautta perään.

Viestilippujen järjestys on keulasta lukien A, B, C, 1,

D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R,

6, S, U, V, 7, W, Y, Z, 8, ensimmäinen korvausviiri,

toinen korvausviiri, kolmas korvausviiri.

Liputusohje