Background Image
Previous Page  18 / 70 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 70 Next Page
Page Background

16

I

Merituulilainen 2012

C

Kohteliaisuuslippu eli kohdemaan kauppalippu

(Courtresy Ensign)

Artighetsflagg eller destinationslandet handelsflag-

ga (Courtesy Ensign)

1, 2 & 3

Viirit arvojärjestyksessä

Vimplarna i rangordning

4

Lippuviesti

Flaggsignal vid behov

LIPPUJEN JA VIIRIEN PAIKKOJA ERI VENETYYPEISSÄ

FLAGGORNAS OCH VIMPLARNAS PLATSER

I OLIKA BÅTTYPER

14. Juhlaliputusta pidetään vain veneen ollessa kiinnit-

tyneenä. Juhlaliputuksessa noudatetaan perälipun

nosto- ja laskuaikoja siten, että perälippu on ensim-

mäiseksi ja viimeiseksi ylhäällä.

Suruliputus

15. Vene voi suruliputtaa aiheen ilmaantuessa pitämällä

perälipun laskettuna selvästi lipputangon huipusta

tai kahvelin nokasta alaspäin. Lippu nostetaan ylös

ennen suruliputuksen aloittamista ja se päätettäes-

sä.

16. Vene suruliputtaa vain ollessaan kiinnittyneenä,

paitsi jos veneessä on vainaja, jolloin suruliputetaan

myös kulussa.

Vieraan maan lippu

17. Ulkomailla purjehdittaessa nostetaan kohdemaan

pienoislippu ns. kohteliaisuuslippuna styyrpuurin

saalingin alle tai moottoriveneessä vastaavaan paik-

kaan. Kohteliaisuuslipun kanssa samassa saalingissa

ei käytetä muita lippuja tai viirejä, vaan ne siirretään

paapuurin saalinkiin. Vain yhden maan kohteliai-

suuslippu saa kerrallaan olla nostettuna.

18. Kohteliaisuuslippu nostetaan joko jätettäessä vii-

meinen kotimaan satama tai ylitettäessä raja, ja

lasketaan saavuttaessa ensimmäiseen kotimaan

satamaan. Vastaavasti menetellään, jos matkan

aikana käydään useammassa maassa. Matkan ai-

kana kohteliaisuuslippu lasketaan ennen perälipun

laskemista ja nostetaan välittömästi perälipun nos-

tamisen jälkeen.

19. Purjehdittaessa ulkomailla vieraan maan lipun alla

voi suomalainen veneilijä osoittaa kansallisuutensa

nostamalla Suomen pienoislipun paapuurin saalin-

gin alle kohteliaisuuslipun tavoin. Vastaavasti voi

ulkomaalainen veneilijä nostaa oman maansa pie-

noislipun paapuurin saalinkiin purjehtiessaan Suo-

messa Suomen lipun alla.

20. Jos suomalaisessa veneessä Suomessa on ulko-

maalainen vieras, voidaan hänelle osoittaa kohte-

liaisuutta nostamalla hänen maansa pienoislippu

paapuurin saalinkiin kohteliaisuuslipun tavoin.

Viirit

21. Viirejä ovat arvojärjestyksessä

- perälipusta johdetut viirit ja liput

- liittojen ja yhdistysten vahvistetut liput ja viirit

- henkilö-, vene- ja ns. varustamoviirit.

Näiden lisäksi on käyttöön yleistynyt erilaisia tun-

nus- ja mainosviirejä.

22. Viirit nostetaan pääsääntöisesti styyrpuurin saalin-

gin alle tai moottoriveneessä vastaavaan paikkaan.

Paapurin saalinki on merkinantosaalinki, jonne

nostetaan viestiliput (Q-lippu, A-lippu yms). Viirejä

voidaan pitää ylhäällä koko purjehduskauden ajan

noudattaen kuitenkin ao. yhdistyksen sääntöjä. Ve-

neessä pidetään sen kulussa ollessa nostettuna vain

niitä viirejä, joita veneen päällikkö on oikeutettu

käyttämään. Kerrallaan pidetään nostettuna enin-

tään kolme viiriä, ja niiden on oltava puhtaita ja

ehjiä. Kohteliaisuuslippu ei ole viiri, ja se on aina

omassa saalingissaan yksin.

23. Viirit pidetään nostettuina arvojärjestyksessä ar-

vokkain ylimpänä. Veneen päällikkö voi kuitenkin

poiketa siitä ottaen huomioon viirien tarkoituksen

ja merkityksen.

24. Yhdistykset ja yhteisöt voivat antaa lisäohjeita omi-

en viiriensä käytöstä.