Merituulilainen 2019

Veneiden katsastus Merituulen tekninen toimikunta Seurassamme veneiden katsastusta hoitaa tekninen toimikunta, jonka muodostavat yhdeksän liiton kouluttamaa katsastusmiestä. Teknisen toimikunnan pääasiallinen tehtävä on katsastustoi- minnan suorittaminen ja tarvittaessa seuran jäsenten erilaisten teknisten ongelmien selvittäminen. Teknisen toimikunnan vetäjänä toimii tänä vuonna Rauno Rike. toimittavat katsastustiedot ajoissa seuran kat- sastusvastaavalle. Katsastuskausi päättyy kesäkuun viimeise- nä päivänä. Tämän jälkeen vene katsastetaan vain poikkeustapauksessa, kuten uuden ve- neen hankkiminen tai veneeseen on tehty merkittäviä korjauksia tai muutoksia ja näiden vuoksi vene on saatu katsastuskuntoon vasta katsastuskauden päätyttyä. Seuran perälippua saavat käyttää vain ne veneet, joiden katsastus on voimassa. Asetuksen mukaan veneen palonsammu- tin on asianmukaisesti tarkastettava vähintään vuoden välein. Myös uusi sammutin on tarkas- tettava, jos sen valmistusleimaus on yli vuoden vanha. Suurimmat muutokset katsastussäännöis- sä koskevat hätämerkinantovälineitä. Viime vuonna astui voimaan sääntö hätärakettien ja soihtujen kelpoisuusaikojen muuttumisesta. Säännön mukaan hätäraketit ja soihdut hyväk- sytään vain tuotteeseen merkityn kelpoisuus- ajan mukaan. Tänä vuonna katsastussäännöissä hätämer- kinantovälineiden lisäksi on mukana hätäilmoi- tusvälineet painopisteen muuttuessa elektroni- siin välineisiin. Hätäilmoitusvälineiden uudet katsastusvaa- timukset perustuvat Rajavartiolaitoksen teke- mään tutkimukseen ja sen pohjalta tehtyyn ”APUA-Veneilijän hätäilmoitusopas” -suosituk- siin. Käytännössä aikaisemmin vaaditut varusteet täyttävät jatkossakin katsastusvaatimukset, mut- ta nyt vene voidaan katsastaa myös ilman, että siinä on pyrotekniikkaan pohjautuvia hätäil- moitusvälineitä, edellyttäen, että veneessä on korvaavia varusteita. Yleistä katsastuksesta Suomessa huvialusten katsastus on vapaaeh- toisuuteen perustuvaa turvallisuustoimintaa. Veneiden katsastuksen saavat suorittaa vain keskusliittojen kouluttamat katsastajat, jotka toimivat ilman minkäänlaista korvausta avus- taen ja neuvoen veneilijää meriturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Liiton katsastajat eivät voi katsastaa veneitä, joiden omistaja ei ole jonkun liiton jäsenseuran jäsen. Katsastus on veneen omistajan kannalta ensiarvoisen tärkeää, jos vahinkoja sattuu. Varsinkin uuden veneen peruskatsastuksen yhteydessä omistajalle selviää esimerkiksi sul- kuventtiilien sijainnit, varaohjausjärjestelmät sekä mahdolliset ongelmakohdat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Nämä tiedot etukäteen saatuna ovat kullanarvoisia jos veneillessä tulee eteen ongelmatilanteita. Myös vakuutusyhtiöt arvostavat katsastuk- sen tuomaa parantunutta veneilyturvallisuutta myöntämällä alennusta venevakuutusten vuo- simaksuista katsastetuille veneille. Katsastus jakautuu kahteen osaan. Peruskat- sastus suoritetaan viiden vuoden välein sekä aina omistajanvaihdoksen jälkeen. Merikelpoi- suuskatsastus suoritetaan vuosittain peruskat- sastusten välillä. Mikäli venettä ei katsasteta vuosittain, tu- lee asiasta ilmoittaa myös vakuutusyhtiölle, ettei jatkossa joudu maksamaan korotettua vakuutusmaksua tai vahinkotapauksessa me- netä osaa korvauksesta. Seuran katsastusvas- taava ylläpitää liiton rekisteriä Merituuleen katsastetuista veneistä. Tästä rekisteristä myös vakuutusyhtiöt saattavat tarvittaessa tarkistaa tietoja veneen katsastuksesta. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki katsastajat Merituulilainen 2019 I 13

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=