Merituulilainen 2019

Seuramme säännöt 1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Merituuli ry ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yh- distystä seuraksi. Seura on perustettu 12.1.1983 ja sen kieli on Suomi. 2 § SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea har- rastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien ve- neilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaito- jen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puolesta ja vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta perheveneilyseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seu- ra: • järjestää kilpa-, matka- ja harjoituspurjehduksia • järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouk- sia sekä muita veneilijöiden tapaamisia • harjoittaa julkaisutoimintaa • hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettuja saarituki- kohtia niihin liittyvine palveluineen pyrkii yhteis- toimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmu- kaisen luvan saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Seura on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi. 3 § LIPPU Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvis- tama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 4 § JÄSENYYS Seuran jäseniä ovat: • Varsinaiset jäsenet eli vuosijäsenet • Perheenjäsenet • Juniorijäsenet • Kannattavat jäsenet • Kutsutut jäsenet • Kunniajäsenet Varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet, joiden hyväksymi- sen suorittaa hallitus. Vuosijäsenen on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävä vähintään 19 vuotta. Vuo- sijäsen on seuraan liittyessään velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän liittymismaksun. • Puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta kuin sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Pj on vapaa liittymismaksusta. • Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuotiaan henkilön. Jun. on yhdistykseen liittyessään velvolli- nen suorittamaan vuosikokouksen määräämän juni- orien liittymismaksun. Jun. voi liittyä vuosijäseneksi sen vuoden alusta lähtien jona hän täyttää 19 vuotta. • Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeus- kelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavan jäsenen liitty- mismaksusta päättää hallitus. • Kutsutuiksi jäseniksi voidaan seuran varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua ansioitu- neita henkilöitä. • Kunniajäseneksi voidaan varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua jäsen, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran hyväksi ja sen tarkoitus- perien toteuttamiseksi. Kjen, joka on toiminut seuran kommodorina, voi seura varsinaisessa kokoukses- saan hallituksen esityksestä nimittää kunniakommo- doriksi. • Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätök- siä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle tulevat maksut oikea-aikaisesti. Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäse- noikeudet säilyvät. 5 § JÄSENMAKSUT Vuosijäsenet, Pjet ja Jun.et ovat velvollisia vuosittain suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. 19-25 -vuotiaille vuosijäsenille voidaan määrätä alen- nettu jäsenmaksu. Kannattavat jäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan hallituksen määräämän vuosi- maksun. Kutsutut ja Kjet eivät suorita jäsenmaksuja. 6 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntö- jen, kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjei- den ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laimin- lyö seuralle tulevien maksujen suorittamisen. Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kulu- essa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta seuran hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituksen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle tulevien maksujen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa. 7 § SEURANVARSINAINEN JA YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen, joka pidetään helmi-maaliskuussa. Ko- kouksen ajan ja paikan määrittää hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus kat- soo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenen (10) seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kir- 6 I Merituulilainen 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=