Rotary Norden 19/1

Rotary Norden nr. 1, 2019 13 Rotariana Tekst: Jens Otto Kjær Hansen Foto: Leif Fritsdal og Rotary International. sidste ende bestemmer om et forslag følges, men med viden om hvor bred støtte forslaget har. Resolutioner kan være hvad som helst, der ikke indebærer lovændring – men det også godt være opfordring til at foreslå en lovændring. Firevejs-test og minimumskrav Som eksempel kan nævnes et forslag om at bede Board of Directors anbefale klubberne at have fire vejs testen hæn- gende på mødestedet – det fik flertal, så nu må RI Board of Directors overveje om de vil det. Anderledes gik det et forslag om at RI Board skulle fremsætte forslag til en lovændring, så kravet om 20 medlem- mer for at starte en ny klub blev fjernet. Det fik 169 for og 328 imod, så det når slet ikke frem til RI Board of Directors. Årets 55 forslag kan ses på RIs hjem- meside på denne adresse: https://my.rotary.org/en/cor/vote. Council on Legislation Ved Council on Legislation kan Rotarys grundlæggende love ændres. Den holdes hvert tredje år, og her mødes COL repræsentanterne i Chicago. Det sker næste gang i april 2019. Også til COL kan enhver af verdens 34.000 klubber fremsætte forslag gen- nem sit distrikt. De forslag, der bliver vedtaget, ændrer på Rotarys love. Det var f.eks. sådan pligten til at holde møde hver uge blev ophævet i 2016. Undervejs fremmod afstemningen kan delegaterne gå på talerstolen og tale for eller imod et forslag i forsøg på at påvirke udfaldet. Hver taler har tre minutter, og mi- krofonerne bliver bare slået fra efter tre minutter, så ingen stjæler tiden! Også RI Board of Directors kan ud- tale sig om holdningen til forslaget, men det er alene COL-delegaterne, der med deres stemmeafgivning bestemmer om lovene bliver ændret som foreslået. Forslagene kan være alt fra småt til stort. Til mødet i april 2019 foreslår en klub at ordet ”entreprise” i formålsfor- muleringen byttet med ordet ”aktivite- ter”, fordi ordet ”entreprise” ikke opfat- tes ens i forskellige kulturer. Andre klubber foreslår formålsparagrafferne helt omarbejdetpå næsten alle punkter. Se de mange forslag på RIs hjemme- side, ved at søge på ordet Council eller, i vore digitasler udgaver, ved at følge dette link. Alle forslag er begrundet, så de 116 forslag er blevet til et dokument, der fylder 399 sider! Så der er en del forberedelsesarbejde for COL-delegaterne. Typisk deler de enkelte distrikter arbejdet mellem sig i og tager hver et antal forslag, så der bliver overkommeligt at sætte sig ind i stoffet, og mødes så nogle gange op til en kommende Council of Legislation for at udveksle viden og afstemme holdninger. DET VIRKER ALTSÅ Det fungerer faktisk fint! Så kort kan ”dommen” over systemet den overordnede styring af Rotarys udvikling udtrykkes af en garvet delta- ger, guvernør i 1450 i 2007-8 Birger Jørgensen, Esbjerg- Fanø Rk. Han har været COL delegeret siden 2011, og skal således til COL for tredje gang i april 2019. ”Jeg tør godt kalde det et velfungerende demokrati. Processerne er benhårdt og professionelt styret, og det er de nødt til, når så mange hundrede er samlet for at diskutere og stemme om mere end 100 forslag til lovændringer”, siger Birger Jørgensen, som fortsætter: ”Det er bestemt en stor oplevelse at deltage et oplevelse at være med. Stem- ningen er hektisk, og der diskuteres i korridorerne ligesom i andre politiske forsamlinger”. Han gør opmærksom på, at COL de senere runder har været med til at gøre Rotary mere fleksibelt og moderne, og regner med at den udvikling fortsætter. Der er også et arbejde i gang med at se på hele strukturen. F.eks. drøftes at ændre reglerne for valg til Board of Di- rectors, så direktørerne ikke bare skal være gode rotarianere, men også have kompetencer, der svarer til et interna- tionalt toplederjob i erhvervslivet. ”Det vil medføre en professionali- sering af den øverste ledelse i Rotary, og det tror jeg er utroligt vigtigt”, siger Birger Jørgensen. Om det forslag til COL 2019 at Rotary blad ikke længere skal være en obligato- risk del af medlemskabet siger han: ”To distrikters holdning er, at det er rigtigt at have et blad som alle får. Det er med til at profilere Rotary”. De øvrige tre danske distrikter har den holdning, at fremtiden er en elektronisk udgave. Han slutter med en fundering over hvorfor det fungerende demokrati i Rotary ikke udnyttes bedre: ”Der er reelt vældig gode muligheder for at stille forslag og dermed ændre på tingene. Men i de ni år jeg har været COL-delegeret, har jeg aldrig oplevet at nogen klub i mit distrikt er kommet med et forslag”. Birger Jørgensen fotograferet af Niko Neimi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=